Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 13/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 27 sierpnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 13/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 27 sierpnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 13
Rok: 2008

Protokół Nr 13/2008
z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki
odbytego w dniu 27 sierpnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
5. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

Posiedzenie komisji otwarła i prowadziła p. Helena Sikora.
- W pierwszym punkcie Skarbnik Gminy, Elżbieta Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. Po szczegółowym omówieniu zmian pytań do tego tematu nie było.
- Następnie Skarbnik omówiła projekt uchwały dotyczący udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Piaski oraz projekt uchwały dotyczący dotacji do projektu „Renowacja Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu i renowacja zespołu zabytkowego„
Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska stwierdziła, że nie ma wniosków na komisji, a jej zdaniem wszystkie wnioski winny być zawsze przedstawione na posiedzeniach poszczególnych komisji.
Pan Franciszek Radwan zapytał o sprawę odsalania ścian Klasztoru ponieważ jego zdaniem te prace były już wcześniej wykonane.
Odpowiedzi udzielił p. Wójt, że wcześniej prowadzone były prace w bazylice i dotyczyły głównie odwodnienia i osuszenia podziemi bazyliki .
Więcej pytań do w/wymienionych projektów uchwał nie było.
- Kolejny projekt uchwały przedstawiony przez p. Skarbnik dotyczył regulaminu, zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników biorących udział w rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim w IV lidze piłki nożnej i osiągających wysokie wyniki sportowe.
Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska zaproponowała aby odczytać treść regulaminu stanowiącego załącznik do w/wymienionego projektu uchwały.
Regulamin przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak
Radny p. Klimkowski zapytał kto będzie typował zawodników do stypendiów. Pani Skarbnik odpowiedziała, że te sprawy będą w gestii klubu. Pan Wójt stwierdził, że klub musi opracować swój wewnętrzny regulamin na podstawie którego będą przydzielane stypendia a także pieniądze będzie otrzymywał klub „Korona„ i klub będzie je wypłacać zawodnikom.
W tym momencie p. Klimkowski wystąpił z petycją aby ustanowić nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla Gminy Piaski, coś na wzór „Lauru Gostynia„ i wręczać je uroczyście np. podczas „Dni Piasków‘ lub święta 11 listopada.
Członkowie komisji stwierdzili, że to bardzo dobry pomysł i ustalono, że środki finansowe na ten cel należy zaplanować w przyszłorocznym budżecie gminy.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, ze winny być również ustalone stypendia dla najlepszych uczniów wzorem innych gmin.
- W kolejnym punkcie posiedzenia p. Wójt omówił projekt uchwały dotyczący przyjęcia do realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski na lata 2008-2013
Ponadto p. Wójt przypomniał, że ponieważ niektóre z inwestycji rozpoczęły się dużo wcześniej w tym planie są inwestycje datowane np. od 2005r.
- Następnie omówiono projekt uchwały dotyczący stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Pan Radwan zapytał kiedy odbędą się wybory uzupełniające.
Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka, że termin wyborów uzupełniających ustala Wojewoda po otrzymaniu uchwały Rady Gminy o wygaśnięciu mandatu a na to ma czas zgodnie z ustawą 3 miesiące.
- Kolejno omówiono projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
Pan Wójt poinformował, że otrzymaliśmy wniosek podpisany przez wszystkich sołtysów w którym proponują aby ich dieta wynosiła 60 % diety radnego gminy.
Następnie p. Wójt poinformował, że zakupiliśmy dla wszystkich sołtysów telefony komórkowe w celu realizacji Zarządzenia Kryzysowego i abyśmy mogli się szybciej i łatwiej kontaktować z sołtysami i będziemy pokrywać abonament w wysokości 30 zł. miesięcznie.
Członkowie komisji jednogłośnie zaproponowali aby dieta sołtysów wynosiła 50 % wysokości diety radnego / bezfunkcyjnego /
- Kolejny projekt uchwały dotyczył powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „ Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedziba w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi „Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy który jednocześnie poinformował komisję o zaawansowaniu prac dotyczących zawarcia POROZUMIENIA .
Sekretarz poinformował, że na najbliższej sesji Rada Gminy w/wymienioną uchwałę aby prace organizacyjne i przygotowawcze dotyczące złożenia wniosku do Funduszu Spójności mogły się toczyć a do końca września zostanie zawarte POROZUMIENIE które podpisze Wójt Gminy – do czego upoważnia Wójta podjęta przez Radę Gminy uchwała.
Sekretarz poinformował, że gminy które zawrą porozumienie w momencie składania wniosku o środki unijne zawiążą spółkę która w razie otrzymania środków będzie kontynuować budowę „ZZO” oraz po wybudowaniu prowadzić gospodarkę odpadami w 17 gminach które zawarły Porozumienie.
Pytań do tego tematu nie było.
W dalszej części posiedzenia komisji p. Wójt poinformował radnych o zebraniu w Michałowie dotyczącym otwarcia po remoncie i rozbudowie świetlicy wiejskiej i zasad dalszego jej funkcjonowania oraz omówił sprawy dofinansowania wymiany eternitu na terenie powiatu Gostyńskiego.
Następnie p. Wójt przedstawił pisma Prezesa Gminnej Spółdzielni oraz p. Romana i Marii Swęda którzy wyrazili chęć lokalizacji poczty w Szelejewie w swoich działkach.
Członkowie komisji stwierdzili, że o tym czy poczta ma być w obecnym budynku czy w innych lokalach zaproponowanych w w/wymienionych pismach powinni zadecydować mieszkańcy Szelejewa na zebraniu wiejskim.
Wójt poinformował radnych ,że jeżeli mieszkańcy nie wyrażą zgody na przeniesienie poczty z obecnej siedziby, to wówczas zaistnieje konieczność zaplanowania środków finansowych na remont tego budynku, którego w jednej części właścicielem jest gmina a w drugiej częśći p. Grzegorzewscy.
Do naprawy jest m.innymi dach na tym budynku.
W następnej części posiedzenia komisji p. Wójt przedstawił koncepcje 3 rozwiązań budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej Północ – Południe od wschodniej strony Gostynia, przysłaną do gminy przez Generalną Dyrekcję Budowy Dróg i Autostrad z Poznania.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

                                                                                    Zastępca Przewodniczącego

                                                                                                  Helena Sikora
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.