Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 14/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 23 września 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 14/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 23 września 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 14
Rok: 2008

Protokół Nr 14/2008
z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki
odbytego w dniu 23 września 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska

Sprawozdanie Skarbnika Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2008r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r. /radni otrzymali sprawozdanie w miesiącu sierpniu br/
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
- przystąpienia Gminy Piaski do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „ Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska„ z siedzibą w Pępowie.
Projekt uchwały przedstawił pan Wójt.
Poinformował, ze w najbliższym czasie będą dzielone konkretne pieniądze na poszczególne projekty a przy podziale będą mogli uczestniczyć przedstawiciele naszej gminy. Dla naszej gminy jest to kwota około 600 tyś. złotych ale jakie będziemy mogli realizować inwestycje z tych środków to na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy. Musimy sporządzić kilka dobrych projektów, między innymi projekt modernizacji Rynku w Piaskach i wówczas zadecydujemy na co przeznaczymy środki otrzymane ze Stowarzyszenia.
Dlatego dobrze byłoby aby Rada podjęła stosowną uchwalę o przystąpieniu naszej gminy do Stowarzyszenia Lokalnej grupy Działania.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
- ustalenia zadań realizowanych w 2008r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Projekt uchwały przedstawił p. Roman Jakuszek – pracownik gminy zajmujący się sprawami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
Radni pytali jakie gmina ponosi koszty w związku z powierzeniem Gminie Jarocin zadania publicznego p. n. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” .
Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest to 50 gr. od jednego mieszkańca gminy tak długo jak będzie działało Porozumienie. Jak Porozumienie przekształci się w spółkę będą to inne koszty ale na dzień dzisiejszy nie wiemy w jakiej wysokości.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do projektu uchwały.
Ponadto Wójt odpowiadał na pytania radnych dotyczących wymiany pokryć dachowych z eternitu.
Powiedział, że można składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy oraz w Starostwie Powiatowym.
- zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grabonóg Huby - Tanecznica.
Projekt uchwały przedstawił Pan Wójt.
Poinformował, że jest to droga brukowa łącząca Piaski z Tanecznicą i ten wniosek ma największe szanse na otrzymanie środków finansowych a możemy składać tylko jeden w danym roku.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piaski.
Wójt poinformował, że zebranie wiejskie w miejscowości Piaski ma przyjąć Plan Odnowy Miejscowości Piaski a Rada Gminy Piaski winna ten przyjęty plan zatwierdzić poprzez przyjęcie stosownej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
- określenia ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2009r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXIII/154/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie: wsparcia finansowego do projektu „Renowacja Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu i rewaloryzacja otoczenia zespołu zabytkowego"
w/w projekty przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.

Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Przewodniczącej Rady Gminy i do Rady Gminy
- p. Elżbieta Wosiak – zam. w Piaskach ul. Starotargowa 8 zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe dla córki Anny która kontynuuje naukę w szkole średniej artystycznej w Poznaniu.
Radni nie wyrazili zgody na pomoc finansową ponieważ jest to szkoła średnia i należy się zwrócić o pomoc w tej sprawie do powiatu, zgodnie z ustawą o samorządzie.
- Konwent Bonifratrów w Marysinie zwraca się z prośbą o dokonanie zmiany nazwy części obecnej ulicy Dworcowej od torów kolejowych w kierunku Grabonoga na ulicę Bonifraterską.
Zadecydowano, że należy wysłać pisma do mieszkańców zamieszkałych przy ulicy Dworcowej aby ewentualnie zapoznać się z ich zdaniem na ten temat.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                     Przewodniczący komisji

                                                                                               Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.