Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ubezpieczenie Gminy Piaski

Ubezpieczenie Gminy Piaski

Data publikacji: 05.12.2008 r.
Termin składania ofert: 15.12.2008 r.

Piaski, dnia 05.12.2008 r.


IZP.341-10/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski na podstawie art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm) na:

"Ubezpieczenie Gminy Piaski”


I. CPV: 66510000-8 ( Usługi ubezpieczeniowe )
Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia majątkowe i osobowe Gminy Piaski w następującym zakresie:
a) usługi ubezpieczenia od ognia - kod CPV 66515100-4
b) usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów - kod CPV 66515400-7
c) usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty - kod CPV 66515000-3
d) usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - kod CPV 66516000-0
e) usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – kod CPV 66512100-3
usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych - kod CPV 66514110-0
Zakres przedmiotu zamówienia, a także szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego oraz zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie, określono w części II SIWZ.
II. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie www.bip.piaski-wlkp.pl . SIWZ można także odebrać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym
IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
V. Wymagany termin wykonania: od dnia 1.01.2009r. do dnia 31.12.2011r.
VI. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych :
    1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Warunek będzie spełniony, jeżeli:
    - z załączonego do oferty odpisu właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do pro¬wadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a w przypadku wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w których ma siedzibę, wynikać będzie, że nie otwarto jego likwidacji,
    - wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będą¬cym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),
    - wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
    2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
    3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
    4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spełniają wymagania określone w SIWZ.
Uwaga:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszyscy wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą spełniać warunki wymienione w pkt. VII. Przy czym warunki określone w punkcie VII.1.1 i VII.1.4 spełnia każdy z Wykonawców, a warunki określone w punkcie VII.1.2 i VII.1.3 spełniają łącznie. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów, które Zamawiający określi w SIWZ
4. Oświadczenia i dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania
    a) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
    b) Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, z podaniem kosztu ubezpieczenia poszczególnych ryzyk oraz łącznej wartości zamówienia, złożone na druku – załącznik nr 2 do SIWZ
    c) Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie, złożone na druku – załącznik nr 3 do SIWZ.
    d) Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
    e) Oświadczenie o akceptacji szczególnych warunków ubezpieczenia wymaganych przez zamawiającego oraz proponowanych przez zamawiającego istotnych postanowień umowy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
    f) Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
    g) Wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej – zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.); Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej – zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
    h) Jeżeli oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy załączyć do oferty pełnomocnictwo.
    i) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia winni załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
    j) Ogólne warunki ubezpieczeń wykonawcy w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
VII. Wymagania dotyczące wadium – wadium nie jest wymagane
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena – 80%
b) Zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie – 20%
IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy przesłać na adres zamawiającego: Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka. Oferty należy złożyć do dnia 15 grudnia 2008r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi 15 grudnia 2008r. godz. 1030 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.
X. Termin związania ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Nie planuje się zawarcia umowy ramowej
XII. Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
XIV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego nie więcej niż 50% jego wartości i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usługi. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp) i potwierdzone odrębna umową w przypadku:
- zakupu nowych składników majątku,
- podwyższenia wartości majątku,
- wyczerpania limitów odpowiedzialności dla ubezpieczeń zawartych w systemie pierwszego ryzyka
XV. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.12.2008r.

                                                                                           WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                              ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.