Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 12.12.2008 r.

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/223/2006 z dnia 26.06.2006r. w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz Uchwały NR XXV/170/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009. Wójt Gminy Piaski z dniem 12 grudnia 2008 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację:

1. Ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy.

Przedmiotem konkursu jest całoroczna praca nad ratowaniem dziedzictwa kulturowego gminy Piaski, prowadzenie studiów nad lepszym poznaniem historii, tradycji i kultury oraz wydawanie publikacji z tym związanych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania na podstawie projektu budżetu na rok 2009 wynosi - 15 500 zł.
Kwota ta może ulec zmianie. W 2008 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 15.400 zł

2. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku.

Przedmiotem konkursu jest całoroczne prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Piaski z zakresu piłki nożnej, siatkowej, koszykowej oraz innych dyscyplin sportowych wraz z zachowaniem niezbędnych przepisów bezpieczeństwa oraz udział w turniejach i propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania na podstawie projektu budżetu na rok 2009 wynosi - 9000 zł.
Kwota ta może ulec zmianie. W 2008 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 8000 zł

oraz

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/223/2006 z dnia 26.06.2006r. w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz Uchwały NR XXV/170/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009. Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXV/167/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2008 oraz Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXV/166/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009. Wójt Gminy Piaski z dniem 12 grudnia 2008 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację:

3. Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar przemocy z gminy Piaski.

Przedmiotem konkursu jest zapewnienie schronienia, opieki oraz wyżywienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zapewnienie wsparcia terapeutycznego, pomocy prawnej, psychologicznej oraz rzeczowej dla osób, których pobyt w środowisku jest niemożliwy lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania na podstawie projektu budżetu na rok 2009 wynosi - 3100 zł.
Kwota ta może ulec zmianie. W 2008 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 3100zł


II. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

III. Terminy realizacji zadań:

Realizacja zadań następuje w terminie do końca 2009r.

4. Zasady przyznania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały NR XXV/170/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publiczne o i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009, po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.

5. Termin składania ofert:
    1) oferty należy składać w terminie do 12 stycznia 2009r. w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
    2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
    3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację
    4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
    1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Piaski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej po upływie terminu składania ofert.
    2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Piaski
    3) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
        a) udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
        b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
        c) możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe)
        d) wartość merytoryczna oferty
        e) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
        f) efekty dotychczasowej działalności.
    4) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

7. Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski.

                                                                                       Wójt Gminy Piaski

                                                                                         Zenon Norman

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.