Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 15/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 29 października 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 15/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 29 października 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 15
Rok: 2008

Protokół Nr 15/2008
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 29 października 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
5. Przewodnicząca RG - Irena Różalska
6. Regina Karolewicz - inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie :
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
- udzielenie dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.
w/w projekty przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
- statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie „Zespół Obsługi Szkół”
Projekt przedstawił Sekretarz gminy, Pan Wiesław Glapka.
Zaznaczył dokładnie jakie zmiany będą w nowym statucie i czego dotyczą.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu.
- wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawiła p. Regina Karolewicz – inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi.
Komisja proponuje aby ustalić bonifikatę w wysokości:
- 40% przy jednorazowej wpłacie ceny nieruchomości
- 30 % przy rozłożeniu ceny nieruchomości na raty
Ponadto p. Karolewicz przedstawiła wnioski które wpłynęły do tut. Urzędu a dotyczące udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości /są to wnioski pp. Czesława Mendyka, Beata Tórz, Renata i Wiesław Urbaniak. /. Następnie przedstawiła wniosek p. Ryszarda Matuszaka z Piasków o umożliwienie wykupu działek położonych w Piaskach oznaczonych numerami 200/1 i 200/3/ działki przylegają do posiadłości p. Matuszaków i od dawna są przez nich użytkowane. Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek.
Kolejny wniosek p.Zofii i Jerzego Grzegorzewskich dotyczył umożliwienia sprzedaży pozostałej części budynku w którym zamieszkują /w chwili obecnej w tej części budynku należącej do samorządu gminy mieści się punkt pocztowy/. Komisja nie wnosi sprzeciwu aby sprzedać pozostałą część budynku tym bardziej, że do wniosku dołączone jest pismo Rady Sołeckiej Szelejewa Pierwszego wyrażające pozytywną opinię na sprzedaż części budynku.
Pan Wójt dodał, że do gminy wpłynęły pisma od p. Marii i Romana Swędów z Szelejewa Drugiego oraz z Gminnej Spółdzielni w których wyrażają akceptacje przejęcia punktu agencji pocztowej w swoich pomieszczeniach. Ponadto p. Wójt dodał, ze należałoby jeszcze rozmawiać z p. Nowaków /którzy w chwili obecnej prowadzą punkt usług pocztowych w drugiej części budynku o której wykup wystapili p. Grzegorzewscy/ czy wyrażają zgodę na przeniesienie usług pocztowych do innego pomieszczenia na nowych zasadach dzierżawy.
Następny wniosek p. Krzysztofa Fekecza – Szelejewo II 32/31 skierowany do Wójta Gminy dotyczy zainteresowania zakupem budynku dawnego dworca kolejowego w Szelejewie który jest własnością gminy.
Komisja stwierdziła, ze najpierw trzeba dokonać podziału geodezyjnego całego terenu przylegającego do budynku dworcowego i wówczas możemy się zastanawiać na jakich warunkach sprzedać wspomniany obiekt.
Kolejny wniosek złożył p. Piotr Działdowski zam. w Szelejewie I 87a/1w którym zwraca się o umożliwienie wykupu zajmowanego mieszkania znajdującego się w budynku szkoły.
Komisja nie wyraziła zgody na wykup mieszkania które znajduje się w budynku szkolnym i stanowi jego integralną całość.
Następny wniosek p. Magdaleny Nowackiej zam. w Drzęczewie Pierwszym 29/1 dotyczy zwyrażenia zgody na wykup mieszkania i ogrodu.
Komisja stwierdziła, że budynek w którym znajdują się dwa odrębne mieszkania można sprzedać pod warunkiem, że lokator drugiego mieszkania również wyrazi wolę jego wykupienia.
- kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Piaski przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Poinformował, że ustawa z lipca tego roku zmieniająca ustawę o pożarnictwie wprowadziła obligatoryjny zapis dotyczący wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP
Ponadto dodał, że Wójtowie i Burmistrzowie na swoich spotkaniach zaproponowali, że na całym terenie powiatu Gostyńskiego powinien być ekwiwalent w tej samej wysokości aby nie było różnic.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Pozostałe projekty uchwał w sprawie :
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2009.
- przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009. przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała M. Konieczna

                                                                                                             Przewodniczący komisji

                                                                                                                       Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.