Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 17/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 11 grudnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 17/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 11 grudnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 17
Rok: 2008

Protokół Nr 17/2008
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 11 grudnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
5. Przewodniczaca Rady Gminy – Irena Różalska
6. Regina Karolewicz - inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi
7. Roman Jakuszek - podinspektor ds. ochrony środowiska
8. Izabela Skorzybót - dziennikarka „Życia Gostynia„

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie :
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008r.
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
- przyjęcia budżetu Gminy Piaski na rok 2009
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła na wstępie, uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie :
- wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Piaski na rok 2009
- wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Piaski deficytu budżetowego
- wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego Gminy Piaski
W/wymienione uchwały są pozytywne i bez uwag .
Następnie przedstawiła bardzo szczegółowo projekt budżetu Gminy Piaski na rok 2009.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Pan Radwan pytał czy w budżecie na 2009 jest zaplanowana wymiana okien i drobne remonty w budynkach będących naszą własnością.
Pan Śląski pytał czy jest zaplanowana wymiana ogrzewania z węglowego na gazowe w Przedszkolu w Szelejewie.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że te prace są ujęte w remontach a nie można ich inaczej rozpisać w budżecie gminy.
Pan Klimkowski pytał o budowę boisk wielofunkcyjnych tzw „Orlików„ Stwierdził, że w budżecie gminy na ten cel jest zapisana kwota 30 tys. zł ale to na pewno nie wystarczy – stwierdził.
Pan Wójt i Pani Skarbnik zgodnie stwierdzili, ze wzrosły ostatnio ceny materiałów budowlanych i na pewno za te środki nie wybudujemy boiska lecz w budzecie gminy należało zapisać pewna kwotę i tak zostało zapisane. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że otrzymamy środki z zewnątrz na budowę boiska wówczas będziemy myśleć jak zdobyć brakujące środki.
Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska pytała Pana Wójta czy w przyszłym roku będzie położony chodnik na ulicy Gwarnej w Piaskach.
Pan Wójt odpowiedział, że w przyszłym roku będą układane chodniki wokół Rynku w Piaskach.
Pan Radwan pytał o sprawy związane z utylizacją eternitu na terenie naszej gminy. Uważa, że Gostyń nie wywiązuje się należycie ze spisanego porozumienia w tej sprawie.
Pan Sekretarz odpowiedział, że Gmina Gostyń ma przygotować nowy program odbioru i utylizacji eternitu.
Przewodnicząca Rady Gminy pytała czy w przyszłorocznym budżecie są zaplanowane podwyżki dla pracowników samorządowych oraz dla pracowników fizycznych szkół na terenie gminy.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak – zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla tej grupy pracowników o 10 %
Pan Śląski pytał o inwestycje a szczególnie o drogę w Stefanowie - dlaczego ta inwestycja jest znowu przesunięta w wieloletnim planie inwestycyjnym na dalszy plan.
Pan Wójt odpowiedział, że nie otrzymaliśmy środków unijnych na takie drogi a bardzo na to liczyliśmy i związku z tym musieliśmy tą inwestycje przesunąć na dalsze lata. Wiele inwestycji o których myślimy w przyszłości wpisaliśmy w wieloletnie plany inwestycyjne a wszystko po to aby w przyszłości, jeżeli znajda się środki unijne można je było realizować. Jeżeli nie byłyby umieszczone w wieloletnich planach to nie otrzymalibyśmy żadnych środków na wykonanie między innymi dróg. – stwierdził Pan Wójt. Ponadto Pan Wójt poinformował, że jeżeli dostaniemy z Agencji Własności Rolnej środki na przebudowę drogi w Szelejewie II to tę drogę najpierw przejmiemy uchwałą i ją poszerzymy oraz wykonamy oświetlenie.
Komisja nie wniosła więcej uwag do przedstawionego projektu budżetu i wyraziła opinię, że na najbliższej sesji Rady Gminy będzie głosować za jego przyjęciem.
- pomocy rzeczowej powiatowi gostyńskiemu
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Projekt uchwały przedstawił p. Roman Jakuszek - podinspektor ds. ochrony środowiska
Radni otrzymali nowy projekt uchwały w tej sprawie gdzie stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rok 2009 podniesiono o 5 % w stosunku do roku 2008 - tak jak zaproponowała wczoraj na posiedzeniu komisja budżetowa.
Ponadto komisja oświaty uważa, ze należy dopracować w projekcie uchwały § 2 - tak aby na sesji już nie wracać do tego tematu.
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Projekt uchwały przedstawiła p. Regina Karolewicz – inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
- zmiany nazwy przedszkola
Projekt przedstawił Pan Wójt i poinformował, że w związku z zamiarem utworzenia od stycznia nowego roku oddziału integracyjnego w Piaskach należy dokonać zmiany nazwy Przedszkola w Piaskach.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                              Przewodniczący komisji

                                                                                                       Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.