Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała Nr XXVIII/180/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu na rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/180/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu na rok 2009


Uchwała Nr XXVIII/180/2008
Rady Gminy Piaski z dnia 16 grudnia 2008 r.


w sprawie: budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 20 342 820 zł, z tego:
            - dochody bieżące w kwocie 19 839 820 zł
            - dochody majątkowe w kwocie 503 000 zł.
       2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
       3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
           1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 576 444 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
           2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 22 239 820 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
        2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
            1) wydatki bieżące w wysokości 18 266 853 zł., w tym na:
                 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 536 230 zł.
                 b) dotacje 846 750 zł.
                 c) wydatki na obsługę długu 15 000 zł.
            2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 3 972 967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8
        3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
        4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
            1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 576 444 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
            2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 31 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 000 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73 000 zł.
        2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 897 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągania kredytów.
       2. Przychody budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5. Tworzy się rezerwy:
       1) ogólną w wysokości 150 000 zł;
       2) celowe w wysokości 191 552 zł, z tego:
           a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000 zł.
           b) na realizację zadań bieżących w oświacie 171 552 zł.

§ 6. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
       1) przychody 30 000 zł.
       2) wydatki 30 000 zł.
            zgodnie z załącznikiem Nr7.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 097 000 zł,
z tego na:
       1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200 000 zł;
       2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 897 000 zł;

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
        1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
        2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
          1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł;
          2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
         3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków:
          1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w roku budżetowym 2009 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków w 2009
          2) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2009

§ 12. Ustala się kwotę 200 000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                   Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.