Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 11/2008 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 30 grudnia 2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach.

Protokół Nr 11/2008 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 30 grudnia 2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach.

Numer protokołu: 11
Rok: 2008

Protokół Nr 11/2008
wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego
w dniu 30 grudnia 2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach.


Obecni na posiedzeniu:
- wszyscy radni
- Wójt Gminy – Zenon Norman
- Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
- Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
- p. Paweł Sadowski - szef firmy Codex

Pan Paweł Sadowski- szef firmy Codex, która w ramach „Porozumienia...” w Jarocinie przygotowuje dla wszystkich gmin wchodzących w skład „Porozumienia...„ – Plan Gospodarki Odpadami, omówił zasady gospodarki odpadami. Stwierdził, że zbiórka będzie oparta o kubły – na odpady zmieszane i organiczne oraz worki foliowe na odpady segregowane. Całością systemu gospodarki odpadami zawiadywać będzie spółka z o.o w której w pewnym momencie przekształci się obecne „Porozumienie ...”- ona będzie działać w imieniu gmin.
Jeżeli chodzi o sprawy finansowe - sprawy kosztów, cen i inne szczegóły będą omawiane i uwzględniane na posiedzeniach komisji. Przez styczeń i luty będą opracowane 4 koncepcje ale jedna z nich będzie faworyzowana /ostatecznie muszą być rozpatrywane 2 z tych 4 koncepcji/ „Porozumienie..." będzie występować do Funduszu Spójności o kwotę 25 mil euro i w związku z tym wniosek ten będzie opiniował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska /gdybyśmy występowali o większa kwotę to o opinię musielibyśmy wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska/. Pan Sadowski stwierdził, że najprawdopodobniej nasze wysypisko w Smogorzewie będzie mogło być wykorzystywane do 2013 roku /ponieważ będzie posiadać Pozwolenie Zintegrowane/ ale trzeba będzie się liczyć z taką sytuacją, że będziemy zmuszeni użyczyć naszego wysypiska innym gminom z „Porozumienia..." Jarocin, po to aby dopełnić wysypisko i przeprowadzić jego rekultywację /rekultywacja jest bardzo kosztowna/
W kwestii cen za odpady, p. Sadowski wypowiedział się, że ma być „na bramce” jedna cena w ramach całego „Porozumienia...„ Stwierdził, że powinniśmy dążyć również do tego aby mieć w ramach „Porozumienia „ własny transport do odpadów, wtedy będziemy bardziej konkurencyjni, bo problemem, jeśli chodzi o ceny w poszczególnych gminach będzie transport / odległość / do wysypiska w Jarocinie.
Przewodnicząca Rady Gminy, pani Irena Różalska zadała pytanie kiedy jest planowane rozpoczęcie segregacji śmieci i czy wysypisko w Jarocinie będzie przyjmować śmieci segregowane już w gminach ?
Odpowiedź p. Sadowskiego - w chwili obecnej pełna segregacja jest prawdopodobna w samym Jarocinie ale będziemy to rozszerzać na inne gminy.
Pan Wójt, Zenon Norman poinformował radnych dlaczego przystąpiliśmy do „Porozumienia Jarocin „ i poprosił p. Sadowskiego o porównanie etapów budowy wysypisk w Jarocinie i Trzebanii. Pan Wójt powołał się na rozmowę przeprowadzoną podczas pobytu wiceburmistrza Jarocina p. Witosława Gibasiewicza w Urzędzie Gminy Piaski, że nasza gmina będzie dłużej korzystać z wysypiska w Smogorzewie.
Odpowiedział p. Sadowski, że rzeczywiście, jeżeli Gmina Piaski otrzyma „Pozwolenie Zintegrowane „ to może spokojnie myśleć o korzystaniu z wysypiska w Smogorzewie w najbliższych latach. Pan Sadowski nie potrafił jednak porównać zaangażowania działań w Jarocinie i Trzebanii ale porównał Jarocin z Gnieznem. Prosił radnych aby w przypadku konieczności uchwalania jakichkolwiek uchwał dotyczących tematu wysypiska w Jarocinie w miarę możliwości uchwalać to niezwłocznie aby nie przedłużać spraw z tym związanych. Jest wiele uzgodnień z poszczególnymi powiatami, wojewodą i marszałkiem itp. a czas biegnie bardzo szybko.
Pan Sadowski stwierdził, że jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami to w Wielkopolsce wiele powiatów niewiele robi w tym temacie /np. powiaty w północnej Wielkopolsce, Pleszew, Kalisz i inne/ Pan Sadowski apelował do radnych również o to aby położyć nacisk na edukację społeczeństwa w tym szczególnie dzieci i młodzieży jeżeli chodzi o segregację i gospodarkę odpadami komunalnymi.
Radny, Pan Urbaniak zadał pytanie, co będzie z foliami od kiszonek ponieważ rolnicy mają z tym problem.
Odpowiedź p. Sadowskiego – folia tak jak wszystkie inne folie będzie zagospodarowana w Jarocinie ale musi być odpowiednio spakowana do transportu. Pan Sadowski na tym zakończył swoje wystąpienie i złożył wszystkim obecnym na sali życzenia noworoczne.

W następnym punkcie wspólnego posiedzenia komisji Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła projekt zmian w budżecie gminy na 2008r.
Pytań do tego tematu nie było.
Następnie p. Roman Jakuszek – podinspektor ds. ochrony środowiska przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przejęcie i unieszkodliwienie odpadów stałych dostarczonych na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Smogorzewie.
Pan Radwan – radny Szelejewa Pierwszego pytał czy w projekcie uchwały są to ceny netto i drugie pytanie – czy gruz składany i kruszony w poszczególnych miejscowościach też będzie obejmował te ceny.
Odpowiedział p. Wójt - tego gruzu nie przyjmiemy na wysypisko więc nie trzeba za jego składowanie płacić, chyba, że ktoś przywiezie gruz na wysypisko - to będzie ponosił opłatę i zdaniem p. Wójta byłby to dla gminy fakt korzystny. Co do pierwszego pytania – odpowiedź – tak to są ceny netto - wynika to z § 1 uchwały.
Pan Radwan zadał również pytanie dotyczące eternitu – czy w przyszłym roku odbiór eternitu będzie na tych samych zasadach czy na zmienionych ?
Odpowiedział p. Jakuszek, że na początku roku będzie w Starostwie spotkanie na ten temat i się dobie ale planowane są pewne zmiany, jakie, trudno dzisiaj powiedzieć.
Pan Klimkowski – radny z Piasków zapytał czy nie warto byłoby przy poszczególnych rodzajach odpadów wymienionych w uchwale dopisać wysokość podatku VAT.
Odpowiedział p. Wójt, że nie ma takiej potrzeby - zaproponował aby przyjąć uchwałę w takiej formie jaka została przedstawiona jako projekt.
Pan Woźniak – radny Smogorzewa stwierdził, że wieś Smogorzewo zrezygnowała z placu pod gruz u siebie i gruz ze Smogorzewa zbierany jest na wysypisku i czy teraz nie będą musieli ponosić z tego tytułu opłaty.
Opdowiedział p. Wójt, że ten gruz jest składowany w pierwszej części wysypiska i nie przechodzi przez wagę i stąd mieszkańcy Smogorzewa nie będą ponosić opłat.
W tym momencie p. Klimkowski stwierdził, że nie podtrzymuje swojej propozycji dotyczącej uściślenia VATU – po wyjaśnieniach p. Wójta.
Pan Żalik – radny z Bodzewa stwierdził, że p. Sadowski z firmy „Codex” stwierdził, że „porozumienie„ przekształci się w spółkę z o.o. co spowoduje, że będzie ona nastawiona na komercję i w związku z tym będziemy musieli się liczyć z tym, że ceny na śmieci będą coraz wyższe.
Radny, p. Woźniak zadał pytanie Wójtowi - jak długo według jego wiedzy będzie mogło być czynne nasze wysypisko w Smogorzewie.
Pan Wójt odpowiedział, że dzisiaj trudno odpowiedzieć na to pytanie ponieważ będzie to zależało od „pozwolenia zintegrowanego„ na które w tej chwili czekamy, być może, że otrzymamy to pozwolenie na 10 lat.
Radny p. Stefan Śląski zwrócił uwagę aby Jarocin nie narzucił nam cen na śmieci.
Odpowiedział p. Wójt, że w tych sprawach będzie decydować ekonomia i wysypisko w Jarocinie będzie musiało się w ramach działającej spółki samofinansować.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy mieszkaniec będzie miał wybór po przystąpieniu do „Porozumienia ...” wybrać sobie innego odbiorcę odpadów z jego posesji.
Radny p. Piotr Matuszewski stwierdził, że na dzień dzisiejszy bardzo dużo śmieci leży w rowach i rowach śródpolnych i pyta kto to ma sprzątać.
Radny p. Franciszek Radwan stwierdził, że są błędne decyzje w tych kwestiach podejmowane „od góry" i dlatego są tak wysokie ceny na śmieci. Uważa, że wójtowie i burmistrzowie powinni naciskać na ustawodawcę.
Radny p. Konrad Szafranek stwierdził, że stawki za śmieci powinny być ustalone przez Radę Gminy a nie powinny być narzucane odgórnie. Poinformował, że w związku z tym, że odbiór śmieci jest tak drogi bardzo zaśmiecone są lasy i Nadleśnictwo corocznie ponosi duże wydatki na sprzątanie lasów z zalegających śmieci.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował: W. Glapka – Sekretarz Gminy

Przewodniczący komisji :

              Rolnictwa….                                   Oświaty..                                Budżetu…

             Jan Kędzia                                   Stefan Śląski                    Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.