Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o otwarty konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Ogłoszenie o otwarty konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 2.03.2009 r.

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/223/2006 z dnia 26.06.2006r. w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz Uchwały NR XXV/170/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009. Wójt Gminy Piaski z dniem 2 marca 2009 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację:

1) Zorganizowanie na terenie gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju.
Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie na terenie gminy Piaski otwartej imprezy kulturalnej w formie plenerowej, której celem będzie przybliżanie historii, dziedzictwa narodowego, tradycji
W 2009 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 6000 zł (wysokość środków w 2008 roku 5000 zł).

2) Zorganizowanie zawodów lub cyklu zawodów konnych na terenie gminy Piaski
Przedmiotem konkursu jest organizacja imprezy sportowej o charakterze otwartym, adresowanych do osób z gminy Piaski zainteresowanych tą dyscypliną sportu, z zapewnieniem niezbędnych wymogów, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ich uczestników.
W 2009 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 4000 zł (wysokość środków w 2008 roku 4000 zł)

3) Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy – lekkaatletyka.
Przedmiotem konkursu jest zorganizowaie imprezy lub cyklu imprez o charakterze masowym z zakresu lekkiej atletyki wraz z zachowaniem niezbędnych przepisów bezpieczeństwa.
W 2009 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 7000 zł(wysokość środków w 2008 roku 7000 zł)

4) Zorganizowanie festiwalu muzycznego o zasięgu ponad regionalnym promującego dorobek muzyczny J. Zeidlera
Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie festiwalu lub cyklu koncertów muzyki poważnej o zasięgu ponad regionalnym skierowanym do mieszkańców gminy Piaski promujących postać i dorobek muzyczny J. Zeidlera.
W 2009 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 8000 zł(wysokość środków w 2008 roku 5100 zł)

oraz

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/223/2006 z dnia 26.06.2006r. w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz Uchwały NR XXV/170/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009. Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXV/167/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2009 oraz Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXV/166/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009. Wójt Gminy Piaski z dniem 2 marca 2009 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację:

5) Organizowanie wypoczynku letniego (w czasie wakacji letnich) w formie półkolonii dla dzieci z Zespołów Szkół Gminy Piaski w tym dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym
Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii w miejscu lub w formie wyjazdowej dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym z terenu gminy Piaski wraz z przeprowadzeniem zajęć o charakterze terapeutycznym.
W 2009 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 24300 zł(wysokość środków w 2008 roku 24300 zł)

II. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

III. Terminy realizacji zadań:

Realizacja zadań następuje w terminie do końca 2009r.

IV. Zasady przyznania dotacji:


Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały NR XXV/170/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009, po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.

V. Termin składania ofert:

1) oferty należy składać w terminie do 3 kwietnia 2009 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację
4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Piaski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej po upływie terminu składania ofert.
2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Piaski
3) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
     a) udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
     b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
     c) możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe)
     d) wartość merytoryczna oferty
     e) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
      f) efekty dotychczasowej działalności.
4) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

VII. Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski.

                                                                                     Z-ca Wójta Gminy Piaski

                                                                                            Wiesław Glapka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.