Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » UCHWAŁA NR XXX/188/2009 Rady Gminy Piaski z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.

UCHWAŁA NR XXX/188/2009 Rady Gminy Piaski z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.


UCHWAŁA NR XXX/188/2009
Rady Gminy Piaski z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) RADA GMINY PIASKI uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 127.470 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Planowane dochody budżetu po zmianie wynoszą 20.215.350 zł z tego:
            - dochody bieżące w kwocie 19.712.350 zł
            - dochody majątkowe w kwocie 503.000 zł
       2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
           1) dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w wysokości 2.521.644 zł jak w załączniku nr 3

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 127.470 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 22.112.350 zł z tego:
            - wydatki bieżące w kwocie 18.139.383 zł w tym na:
              a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.534.430 zł
            - wydatki majątkowe w kwocie 3.972.967 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
        2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
            1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.521.644 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań gminy zgodnie załącznikiem nr 5

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
        1) przychody 30.000 zł
        2) wydatki 120.354 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Stan rezerw ogólnej i celowych po zmianach wynosi 303.382 zł w tym:
        - rezerwa ogólna 150.000 zł
        - rezerwy celowe 153.382 zł z tego :
          a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł
          b) na realizację zadań bieżących w oświacie 133.382 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.