Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 18/2009 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 20 lutego 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 18/2009 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 20 lutego 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 18
Rok: 2009

Protokół Nr 18/2009
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki
odbytego w dniu 20 lutego 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
3. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
4. Zbigniew Andrzejewski - inspektor ds. budownictwa

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Wiesław Glapka.
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr V/22/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie wyboru składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Piaski i ustalenia przedmiotu ich działania
Projekt przedstawił Sekretarz Gminy. Radni nie wnieśli uwag
- planu pracy Rady Gminy Piaski na 2009r.
Projekt przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska. Radni nie wnieśli uwag
- planów pracy na rok 2009 komisji Rady Gminy Piaski
Projekt planu pracy komisji oświaty przedstawił przewodniczący komisji, Pan Stefan Śląski. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu planu pracy komisji na rok 2009.
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelce Wielkie I
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Warszawskiej w Piaskach.
w/wymienione projekty przedstawił bardzo dokładnie p. Zbigniew Andrzejewski- inspektor ds. budownictwa. Odpowiadał ponadto na pytania radnych w tym zakresie. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał przez p. Andrzejewskiego
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Projekt uchwały przedstawił p. Zbigniew Andrzejewski. Radni nie wnieśli uwag do tego projektu uchwały.
- przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.Poinformował, że ze względu na wejście w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/ ustawa z dnia 7 września 2007r./ i realizacji tego zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej należało zmienić Statut Ośrodka. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
- szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.
Pan Klimkowski uważa, że uchwała nie powinna się zawężać do piłki nożnej lecz również powinna dawać możliwość skorzystania ze stypendiów zawodnikom innych dyscyplin sportowych. Ponadto Pan Klimkowski i Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowali aby się spotkać z Radą Sportu i wspólnie zadecydować o dalszych losach Biegu Bojanowskiego a konkretnie o formie tego biegu i zawodnikach którzy biorą w nim udział.
Pan Radwan uważa, ze należałoby wreszcie wspólnie się zastanowić i podjąć decyzję aby od przyszłego roku nie dotować klubów sportowych tylko przeznaczać środki finansowe z budżetu gminy na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego
Projekt przedstawiła Sekretarz Gminy. Radni nie wnieśli uwag.
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości
Sekretarz Gminy przedstawił następujące wnioski w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży nieruchomości:
- Renata Nowacka – Piaski ul. Wojska Polskiego 6 - wnioskuje o dalsze obniżenie kwoty zakupu gruntu należącego do jej nieruchomości ze względu na bardzo trudną sytuację rodzinną / choroba syna Michała/
Komisja proponuje – 60 % przy jednorazowej wpłacie, 50 % przy rozłożeniu na raty
- Ryszard Matuszak – Piaski ul. Dworcowa 30 - zwraca się z prośba o udzielenie bonifikaty przy zakupie działek nr 200/1 i 203/3
Komisja proponuje : 40 % przy jednorazowej wpłacie, 30 % przy rozłożeniu na raty.
- Renata i Wiesław Urbaniak – Piaski ul. Św. Marcina 17 – zwracają się z prośbą o ponowne rozpatrzenie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży działki nr 204/1. Proszą o udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % motywując prośbę miedzy innymi chorobą syna / dziecko niepełnosprawne /
Komisja nie wyraziła zgody na podwyższenie bonifikaty udzielonej uchwałą Rady Gminy Piaski z dnia 30 października 2008r. nr XXV/168/2008
- ustalenia zadań realizowanych na 2009r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- uchylenia uchwały RG Nr XXIII/155/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie regulaminu zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych…
W/w projekty przedstawił Sekretarz Gminy. Radni nie wnieśli uwag.
- plan odnowy miejscowości Strzelce Wielkie
Pan Sekretarz przedstawił komisji założenia do planu odnowy miejscowości Strzelce Wielkie.
Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwały Nr V/25/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – w roku 2008.
Sprawozdanie przedstawił Sekretarz Gminy. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Informacja Sekretarza o złożonym wniosku Starostwa Powiatowego w Gostyniu
Pan Sekretarz poinformował, że wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w sprawie pomocy finansowej przy zakupie kardiomonitora PM-700 dla potrzeb oddziału wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Pismo stanowi załącznik do protokółu.
Pan Sekretarz poinformował, że w najbliższym czasie ten temat będzie trzeba podjąć gdyż takie pisma otrzymały wszystkie gminy i my będziemy musieli podjąć w tej kwestii również decyzję.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                                       Przewodniczący komisji

                                                                                                                 Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.