Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie – roboty wykończeniowe, elektryczne, sanitarne

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie – roboty wykończeniowe, elektryczne, sanitarne

Data publikacji: 10.04.2009
Termin składania ofert: 04.05.2009

Piaski, dnia 10.04.2009 r.


IZP.341-02/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 


Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń zm.) na:

„Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie – roboty wykończeniowe, elektryczne, sanitarne”


I. 1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie
– roboty wykończeniowe, elektryczne, sanitarne CPV: 45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
Zakres robót obejmuje między innymi:
- okna i drzwi
- tynki wew. cem-wapienne kat. III, podsufitka STG
- podłoża posadzek / cz. socjalna /
- posadzki / cz. socjalna /
- podłoża posadzki / sala /
- posadzka na sali – płytki gres / bez podłogi sportowej /
- glazura ścienna na kleju
- malowanie wewnętrzne
- elewacja, elementy wew.
- roboty adaptacyjne
- roboty elektryczne
- roboty instalacyjne wody i kanalizacji sanit
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji
- instalacje inżynieryjne – wodociąg, kan. sanit i deszczowa
- roboty instalacyjne gazowe
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje:
    a) kosztorys ofertowy i przedmiar robót budowlanych – załącznik nr 6 do SIWZ
    b) przedmiar robót elektrycznych – załącznik Nr 7 do SIWZ
    c) kosztorys ofertowy branży sanitarnej – załącznik nr 8 do SIWZ
    d) projekt budowlany architektura – załącznik nr 9 do SIWZ
    e) projekt budowlany konstrukcja - załącznik nr 10 do SIWZ
    f) projekt budowlany – aktualizacja rysunków architekt. – załącznik Nr 11 do SIWZ
    g) projekt budowlany branża elektryczna - załącznik Nr 12 do SIWZ
    h) projekt budowlany wew. instalacja gazowa - załącznik Nr 13 do SIWZ
    i) projekt budowlany wew. instalacja wodociągowa i kan. sanit. - załącznik Nr 14 do SIWZ
    j) projekt budowlany wew. instalacja c.o i wentylacji - załącznik Nr 15 do SIWZ
    k) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży budowlanej - załącznik Nr 16 do SIWZ
    l) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży sanitarnej – załącznik nr 17 do SIWZ
    m) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży elektrycznej– załącznik nr 18 do SIWZ
    Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Wykonawca we własnym zakresie, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na przyszłym placu robót
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego
4. Zamówienie obejmuje również:
    a) obsługę geodezyjną
    b) wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych
    c) urządzenie i zagospodarowanie placu robót oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych
    d) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
    e) ewentualne inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.
Koszt wykonania powyższych czynności, prac i robót należy ująć w cenie ofertowej wykonania zamówienia.

II. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie www.bip.piaski-wlkp.pl . SIWZ można także uzyskać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.

IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

V. Wymagany termin wykonania: do dnia 15 września 2009r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:
W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem ( specyfiką robót ) i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( co najmniej 1 robota polegająca na budowie obiektu budowlanego o kubaturze min. 3000 m3 - za kwotę co najmniej 700 000 zł brutto )
b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( kserokopię uprawnień budowlanych, aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – obowiązkowo muszą być dołączone do oferty )
c) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
b) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę minimum 300 000 zł
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) ) ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
b) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach oraz informacje zawarte w treści tych dokumentów

VII. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Cena brutto – 100%

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy przesłać na adres zamawiającego: Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka. Oferty należy złożyć do dnia 04 maja 2009r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 04 maja 2009r. godz. 10:30 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.

X. Termin związania z ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. ( do dnia 02.06.2009r. )

XI. Nie planuje się zawarcia umowy ramowej

XII. Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XIII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji Elektronicznej


XIV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4

XV. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2009r


                                                                                                   Wójt Gminy Piaski

                                                                                                      Zenon Norman


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.