Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » UCHWAŁA NR XXXI/204/2009 Rady Gminy Piaski z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.

UCHWAŁA NR XXXI/204/2009 Rady Gminy Piaski z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.


UCHWAŁA NR XXXI/204/2009
Rady Gminy Piaski z dnia 27 marca 2009r.


w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) RADA GMINY PIASKI uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 15058,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Planowane dochody budżetu po zmianie wynoszą 20343405,00 zł z tego:
            - dochody bieżące w kwocie 19840405,00 zł
            - dochody majątkowe w kwocie 503000,00 zł.
        2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
            1) dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w wysokości 2.521.644 zł jak w załączniku nr 3

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 15058,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 22240405,00 zł z tego:
            - wydatki bieżące w kwocie 18274938,00 zł w tym na:
               a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9534430,00 zł
            - wydatki majątkowe w kwocie 3.965 467,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
        2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
            1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2521644,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
        3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
Wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.