Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIASKI o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie w miejscowości Bodzewo, gmina Piaski na działce o nr ewidencyjnym 18 jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej (ozn.EW 1) o mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, łukiem, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury technicznej.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIASKI o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie w miejscowości Bodzewo, gmina Piaski na działce o nr ewidencyjnym 18 jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej (ozn.EW 1) o mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, łukiem, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury technicznej.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 15.05.2009r.


OS-7624/06/04/09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PIASKI


        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że Wójt Gminy Piaski po zasięgnięciu opinii: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu opinią z dnia 05.05.2009r.(wpłynęło 07.05.2009r.), znak:NS-71/2-11/09, Starosty Gostyńskiego postanowieniem z dnia 30.04.2009r.(wpłynęło 04.05.2009r), znak: OR.7633-11/09, w dniu 15 maja 2009 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie w miejscowości Bodzewo, gmina Piaski na działce o nr ewidencyjnym 18 jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej (ozn.EW 1) o mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, łukiem, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury technicznej. Ponadto elektrownia wiatrowa zostanie przyłączone za pośrednictwem linii kablowej Średniego Napięcia SN do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w miejscowości Grabonóg, gmina Piaski.
        Z treścią postanowienia oraz opiniami można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Piaskach (ul. 6 Stycznia 1, pok. nr 5) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia tj. od 15.04. - 29.05.2009 r.
        Na postanowienie nie służy stronom zażalenie.
        Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach ul. 6 Stycznia 1 pok. 5, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 15.05. - 29.05.2009 r. można zapoznać się i wypowiedzieć co do materiałów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.
        Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 - zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piaski oraz w gablotach informacyjnych w miejscowości Podrzecze, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piaskach: bip.piaski-wlkp.pl.

                                                                                                              Wójt

                                                                                                    Zenon Norman
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-05-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.