Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji znak OS- 7624-06/04/09 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie w miejscowości Podrzecze, gmina Piaski na działce o nr ewidencyjnym 261 (EW2, EW3) oraz 262, 300, 301 (śmigła) dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowej (ozn. EW2 oraz EW3) o mocy do 2,0 MW każda wraz z drogą dojazdową, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji znak OS- 7624-06/04/09 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie w miejscowości Podrzecze, gmina Piaski na działce o nr ewidencyjnym 261 (EW2, EW3) oraz 262, 300, 301 (śmigła) dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowej (ozn. EW2 oraz EW3) o mocy do 2,0 MW każda wraz z drogą dojazdową, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 27.05.2009r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Piaski


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2009 r. na wniosek WINBUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław, Wójt Gminy Piaski wydał decyzję znak OS- 7624-06/04/09 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie w miejscowości Podrzecze, gmina Piaski na działce o nr ewidencyjnym 261 (EW2, EW3) oraz 262, 300, 301 (śmigła) dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowej (ozn. EW2 oraz EW3) o mocy do 2,0 MW każda wraz z drogą dojazdową, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej. Ponadto elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem linii kablowej Średniego Napięcia SN do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w miejscowości Grabonóg, gmina Piaski.
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanej decyzji.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Piaskach (ul. 6 Stycznia 1, pok. nr 5) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 - zgodnie
z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach oraz w gablotach informacyjnych w miejscowościach Podrzecze, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej .

                                                                                                                Wójt

                                                                                                        Zenon Norma
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-05-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.