Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji opakowań tekturowych w Grabonogu gm. Piaski (dz. Nr 87/1, 88/1, 89/1, 90/1).

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji opakowań tekturowych w Grabonogu gm. Piaski (dz. Nr 87/1, 88/1, 89/1, 90/1).

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 02.07.2009r.

OS-7624/05/11/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 2 lipca 2009 r. na wniosek PPHU „SIMET” S.A. ul. Dworcowa 21, 63-820 Piaski, Wójt Gminy Piaski wydał decyzję znak OS-7624-04/11/09 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji opakowań tekturowych w Grabonogu gm. Piaski (dz. Nr 87/1, 88/1, 89/1, 90/1). 
        Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanej decyzji. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Piaskach (ul 6 Stycznia 1, pok. nr 5) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

        Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 - zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach oraz w gablotach informacyjnych w miejscowości Grabonóg, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej .

                                                                                                        Wójt

                                                                                              Zenon Norman
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.