Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty » Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szelejewie Drugim

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szelejewie Drugim

Data publikacji: 11.08.2009
Termin składania ofert: -

Piaski, dnia 11.08.2009

Wójt Gminy Piaski

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szelejewie Drugim nr 14b o powierzchni użytkowej 57,30 m2 wraz z udziałem wynoszącym 44/100 części w nieruchomości wspólnej i gruncie, oznaczonym jako działka nr 199/3 o powierzchni 0,1038 ha, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gostyniu, Wydziału Ksiąg Wieczystych Kw. nr 25593.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza netto 35.000,oo zł.
Wadium 7.000,oo zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 7 %.
Postąpienie nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 57,30 m2, usytuowanego w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, 1-kondygnacyjnym wybudowanym w technologii trakcyjnej. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej i pustaków żużlowych. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Lokal użytkowany był przez Urząd Poczty Polskiej i wymaga przeprowadzenia prac adaptacyjnych . Wyposażony jest instalację energetyczną, wodociągową , kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe. Posiada niezależne wejście .
Wraz z prawem własności lokalu zbywany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku w wysokości 44/100 części.
Nieruchomość, na której znajduje przedmiotowy lokal nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
Lokal udostępniony będzie do oględzin w dniu 03 września 2009 r. w godzinach 1000 – 1100, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Zainteresowanych kupnem prosi się o dokonanie oględzin nieruchomości.
Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się dnia 17 września 2009 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia nr 1, sala w podwórzu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Piaski - UG Nr 97 86780005 0050 0500 4994 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym, Oddział w Piaskach w terminie do dnia 11 września 2009 r. w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 września 2009 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Piaski .
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 7 % podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piaskach, pokój nr 5 tel. 0-65 5719030 wew. 34.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy Piaski www.bip.piaski-wlkp.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

 

                                                                                                                    WÓJT

                                                                                                         ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Regina Karolewicz
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.