Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 12/2009 ze wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 21 kwietnia 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski w Piaskach.

Protokół Nr 12/2009 ze wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 21 kwietnia 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski w Piaskach.

Numer protokołu: 12
Rok: 2009

Protokół Nr 12/2009 ze wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 21 kwietnia 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski w Piaskach.


Obecni na posiedzeniu:

- radni – wg listy obecności
- Wójt Gminy – Zenon Norman
- Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
- Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak


Temat posiedzenia:
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2008

Wspólne posiedzenie radnych poprowadził p. Wiesław Woźniak – przewodniczący komisji budżetowej.
Powitał wszystkich i poprosił Skarbnika Gminy, Panią Elżbietę Karolczak o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok miniony.
W tym momencie o głos poprosił p. Franciszek Radwan – przewodniczący komisji rewizyjnej i poinformował, że komisja rewizyjna odbyła swoje posiedzenie w dniu 2 kwietnia w pełnym składzie na którym zapoznała się z wykonaniem budżetu gminy za rok 2008 i sporzadziła wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za rok ubiegły.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że otrzymaliśmy uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 pozytywnie oceniającą wykonanie budżetu za rok ubiegły.
Również uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok ubiegły jest pozytywna – poinformowała pani Skarbnik
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła bardzo szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008.
Odpowiadała w trakcie przedstawiania sprawozdania ,na bieżąco, na pytania radnych w tym zakresie. Na pytania radnych w sprawie wykonania budżetu za rok miniony odpowiadał również Pan Wójt.
Po przedstawieniu sprawozdania pan Wiesław Woźniak – przewodniczący obradom zapytał radnych kto jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania.
Wszyscy radni wyrazili zgodę na przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008.
W tym momencie pan Ignacy Urbaniak – radny z Michałowa złożył serdeczne podziękowania Panu Wójtowi, panu Sekretarzowi, Pani Skarbnik za dobrą współpracę i za wszelkie prace jakie zostały wykonanie na terenie wsi Michałowo


- zmiany w budżecie gminy na rok 2009

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli uwag.


Projekty uchwał w sprawie :

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piaskach i Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska zwróciła się do radnych z prośbą o wyrażenie zgody na podwyżkę wynagrodzenia dla Wójta Gminy Piaski i przedstawiła dwie propozycje w tym temacie.


Wersja nr 1

1. Ustala się dla Wójta Gminy Piaski wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości :
1.Wynagrodzenie zasadnicze 5.200,00 zł.
2. Dodatek funkcyjny 1.900,00 zł.
3. Dodatek za wysługę lat –stażowy 20 % 1.040,00 zł.
4. Dodatek specjalny stanowiący 30 % wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2.130,00 zł.Wersja nr 2

Ustala się dla Wójta Gminy Piaski wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości :
1.Wynagrodzenie zasadnicze 5.300,00 zł.
2. Dodatek funkcyjny 1.900,00 zł.
3. Dodatek za wysługę lat –stażowy 20 % 1.060,00 zł.
4. Dodatek specjalny stanowiący 30 % wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2.160,00 zł.

Radni wspólnie zadecydowali, że na najbliższą sesję Rady Gminy należy przygotować dwa projekty uchwał i na sesji zostanie podjęta jedna z przedstawionych uchwał.

Następnie pan Wójt zapoznał radnych ze stopniem zaawansowania wszystkich prac wykonywanych obecnie na terenie gminy oraz poinformował o przetargach, które przeprowadzono w ostatnim czasie, między innymi na dokończenie hali sportowej w Bodzewie, dostarczenie kostki brukowej wokół Rynku w Piaskach, kanalizacja w Rębowie i Podrzeczu, ujęcie wody w Strzelcach Wielkich, budowa drogi od Hubów Grabonoskich do Tanecznicy.
Ponadto poinformował o możliwości zamówienia tablic tzw „witaczy” na obrzeżach gminy.


Wolne głosy :

Pan Grzegorz Klimkowski wrócił do tematu poruszonego na sesji w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „ Zasłużony dla Gminy Piaski „
Poprosił radnych o podjęcie dyskusji na ten temat.
Zapytał też radnych czy środki które ewentualnie przeznaczylibyśmy na ten cel nie będą zmarnowane i czy lepiej byłoby aby je przeznaczyć na stypendia dla zdolnych uczniów.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że jest za ustanowieniem pewnej kwoty na stypendia lecz nie popiera pomysłu przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Piaski"
Pan Szafranek – radny z Piasków uważa, że można dla starszych ludzi zasłużonych na gminy ufundować np. dyplom i statuetkę aby podnieść wartość tych ludzi ale nie nagrody pieniężne.
Pan Woźniak radny Smogorzewa uważa, że to chyba zły pomysł bo wystarczy wejść na forum internetowe gdzie przeczyta się w jaki sposób o nagrodzonych osobach wypowiadają się internauci .
Pan Szafranek był innego zdania – stwierdził, że takie są zasady demokracji i każdy ma prawo wypowiedzieć się w ten czy inny sposób lecz my nie powinniśmy się tym kierować. Uważam, że trzeba uznać pracę ludzi którzy działają na rzecz społeczności gminnej i im w ten sposób podziękować- stwierdził p. Szafranek
Pan Żalik – radny z Bodzewa stwierdził, że jest za przyznaniem wyróżnienia ale nie finansowego.
Pan Majchrzak – radny z Piasków wspomniał, że w Straży Pożarnej też wyróżnia się ofiarnych ludzi ale nie finansowo tylko w formie np. dyplomu.
Pan Szafranek stwierdził, że nie jest za przyznawaniem stypendiów lecz za przyznawaniem wyróżnień dla ludzi starszych i zasłużonych w formie statuetek lub dyplomów.
Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka stwierdził, że przy ewentualnej zgodzie na stypendia są jasne kryteria ponieważ bierze się pod uwagę np. średnią ocen a przy przyznawaniu wyróżnień dla ludzi zasłużonych ta sprawa już inaczej wygląda . Mogą pojawić się problemy komu należy przyznać wyróżnienie – kogo typować co roku do takiego wyróżnienia.
Ze względu na duże różnice zdań na temat ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Piaski” dyskusja nie zakończyła się żadnym konkretnym rozstrzygnięciem .
Więcej dyskusji na ten temat nie podjęto.
Następnie Pan Grzegorz Klimkowski – radny z Piasków poprosił przewodniczącego dzisiejszego spotkania radnych, p. Wiesława Woźniaka o zgodę na przedstawienie swojego oświadczenia.
W oświadczeniu p. Klimkowski zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy Piaski, Pani Ireny Różalskiej o zaprzestanie działań skierowanych przeciwko niemu.
Przytoczył wiele argumentów w których zarzucał między innymi Przewodniczącej, że nie działa w granicach prawa lecz je łamie i zaznaczył, że nie życzy sobie aby postępowała w ten sposób, aby nie dzwoniła do niego na prywatny numer telefonu i nie czyniła z niego prywatnego wroga.
Stwierdził w tym oświadczeniu między innymi, że Przewodnicząca Rady nie ma prawa wzywać do siebie na rozmowy dyrektorów szkół, bo to nie leży w jej kompetencji, na co ma dwie niezależne opinie radców prawnych.
Miedzy innymi zarzucił Przewodniczącej , że stosuje „ metody stalinowskie”
W związku z tym, że oświadczenie p. radnego Klimkowskiego było bardzo obszerne i zawierało wiele zarzutów, niemożliwym stało się odnotowanie ich w niniejszym protokóle.
Jednak p. Klimkowski poproszony przez Przewodnicząca Rady Gminy, p. Irenę Różalską o kserokopię swojego oświadczenia, która mogłaby stanowić załącznik do protokółu z posiedzenia komisji – odmówił przekazania kserokopii oświadczenia

Przewodnicząca Rady Gminy po skończonym oświadczeniu p. Klimkowskiego zwróciła się do Pana Wójta z zapytaniem czy kiedykolwiek blokowała wykonanie prac na ulicy Miaskowskiego w Piaskach gdyż tak wynika z oświadczenia p. Klimkowskiego.
Pan Wójt w odpowiedzi poinformował, że sam bardzo długo zastanawiał się nad właściwym wykonaniem prac na tej ulicy i przyznał, że był u niego p. Klimkowski w tej sprawie i wspólnie o tym dyskutowali. Jednak nie może poświadczyć, że Przewodnicząca blokowała wykonanie prac na tej ulicy gdyż jest to absolutnie niemożliwe aby radny sam decydował o pracach które są zapisane do wykonania w budżecie gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy w odniesieniu do oświadczenia pod jej adresem poinformowała w tym momencie o incydencie jaki miał miejsce na hali sportowej z udziałem synów pani Przybylakowej – pracownicy Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że pan Klimkowski żle potraktował tych chłopców na hali sportowej ze względu na nazwisko.
Ponadto na kolejny zarzut wynikający z oświadczenia a dotyczący zapraszania na sesje dyrektorów szkół Przewodnicząca Rady poinformowała, że pytała Pana Wójta czy na sesję absolutoryjną należy zapraszać dyrektorów szkół.
Następnie powiedziała, że prosi o poddanie pod głosowanie wniosku czy zdaniem pozostałych radnych , nadaje się na Przewodniczącą Rady Gminy czy nie.
Stwierdziła, że nie urodziła się przewodniczącą i nie musi nią być a panu Klimkowskiemu życzy aby miał takie poparcie wśród mieszkańców jakim ona się cieszy przez 19 lat.
Pan Wójt w tym momencie stwierdził, że w ten sposób nie należy postępować, różnie przez te wszystkie lata bywało lecz zawsze różnice zdań kończyły się jakimś wspólnym kompromisem, gdyż zgoda buduje a niezgoda rujnuje.
Przewodnicząca ponownie poprosiła o poddanie pod głosowanie jej wcześniejszego wniosku, lecz nikt z radnych nie wyraził na to zgody.
Pan Majchrzak – radny z Piasków poparł pana Wójta i też stwierdził, że nie można w ten sposób postępować lecz ma być zgoda dla wspólnego dobra.
Pan Śląski – radny Szelejewa Drugiego stwierdził, że również jest za tym aby była zgoda lecz jednak musi powiedzieć, że Przewodnicząca Rady Gminy często swoim zachowaniem pokazuje wrogość prywatną do wszystkich dyrektorów szkół. Było święto szkoły, a Rady Gminy nie miał kto reprezentować bo Przewodnicząca Rady nie pojawiła się na nim.
Najgorsze było zachowanie Przewodniczącej na Radzie Sportu gdzie była poproszona przez panią dyrektor na wspólna kawę i odmówiła a wydaje się, że nie tak trzeba się zachowywać – stwierdził p. Śląski. Niech pani zmieni swoje zachowanie w stosunku do oświaty – powiedział p. Śląski.
Pan Klimkowski w tym momencie poruszył jeszcze sprawę oddania swojego oświadczenia majątkowego w biurze Rady Gminy gdzie Przewodnicząca w ostentacyjny sposób – jego zdaniem- przypomniała mu, że oświadczenie składa się na ręce przewodniczącego a nie pracownika biura.
W tym momencie dyskusję na ten temat przerwał pan Majchrzak – radny z Piasków pytając pana Sekretarza czy będą wycięte uschnięte drzewa na ulicy Poznańskiej .
Sekretarz odpowiedział, że zapewne w tym roku już nie ponieważ PZD wyczerpał już środki finansowe na ten cel.
Następnie p. Majchrzak zapytał p. Wójta o wymianę części ogrodzenia przy GOK Piaski .
Pan Wójt odpowiedział, że wydał polecenie p. Furmaniakowi aby się ta sprawą zajął.
Pan Szafranek – radny z Piasków prosił o umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami posesji o możliwości dojazdu do posesji na Talarach gdzie prowadzą dwie drogi i np. pogotowie ratunkowe może mieć kłopot z dojazdem w razie potrzeby pod właściwy adres.
Pytał ponadto o sprawę dotyczącą zwodociągowania Talarów.
Pan Wójt odpowiedział, że w tym roku wykonamy tylko dokumentację dotyczącą zwodociągowania miejscowości Talary, natomiast sama inwestycja w tym roku nie będzie wykonywana.
Pan Szafranek prosił również o zasypanie ziemią dzikiego wysypiska śmieci w Smogorzewie
Pan Wójt odpowiedział, że być może będzie tam można wywieźć ziemię spod wiatraków które będą w niedługim czasie stawiane na terenie gminy.
Pan Roman Radoła – radny z Grabonoga prosił o naprawienie dachu na przystanku PKS w Tanecznicy.

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego Pan Wiesław Woźniak – przewodniczący dzisiejszego wspólnego posiedzenia radnych, podziękował wszystkim za dzisiejsze spotkanie i zakończył posiedzenie komisji.
Protokółowała : M. Konieczna                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Rolnictwa                            Oświaty                                Budżetu

Jan Kędzia                        Stefan Śląski                   Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.