Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 13/2009 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 26 czerwca 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski w Piaskach.

Protokół Nr 13/2009 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 26 czerwca 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski w Piaskach.

Numer protokołu: 13
Rok: 2009

Protokół Nr 13/2009 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 26 czerwca 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski w Piaskach.


Obecni na posiedzeniu:

- radni – wg listy obecności
- Wójt Gminy – Zenon Norman
- Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
- Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Wspólne posiedzenie radnych prowadził Pan Wiesław Woźniak – przewodniczący komisji budżetowej.
Powitał wszystkich i poprosił o przedstawienie projektów uchwał które będą przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2009r.

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE :

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – Pani Elżbieta Karolczak.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.

- nie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony z radnym
Panem Franciszkiem Radwanem

Projekt przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska.
Radni wyrazili zgodę na podjęcie w/w uchwały.


- zmiany uchwały Nr XXX/209/2009 Rady Gminy Piaski z dnia 27 marca 2009r. w sprawie
regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków

Projekt przedstawił Sekretarz Gminy. Wyjaśnił dokładnie dlaczego należy podjąć uchwałę w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.


- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Piaski w rejonie ulic Wiatracznej i Zielonej

Projekt uchwały przedstawił Pan Wójt. Poinformował, że dotyczy to terenu na którym jest położona działka p. Musielaków . Państwo Musielakowie zwrócili się z pismem o wykreślenie z dokumentacji, że ich działka nie jest terenem potrzebnym pod zabudowę drogi.
W chwili obecnej przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiatracznej i Zielonej - stwierdził p. Wójt
Radni nie wnieśli uwag do w/w/ projektu uchwały.


- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Strefa Aktywizacji Gospodarczej – Grabonóg

Projekt uchwały przedstawił pan Wójt.
Poinformował, że opracowanie takiego planu umożliwi w przyszłości zlokalizowanie na tym terenie obiektów pod działalność gospodarczą wraz z towarzyszącymi jej usługami i zapewni zachowanie ładu przestrzennego.

- założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na terenie
Gminy Piaski

Projekt przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Wyjaśnił, że jest to bardzo obszerny dokument z którym każdy z radnych winien się zapoznać i dlatego nie będzie kserowany tylko radni otrzymali ten dokument na płycie CD
Radni wyrazili zgodę na podjęcie tej uchwały na sesji .


Pan Wiesław Woźniak zgłosił w tym momencie uwagę na problem dotyczący częstych spadków napięcia prądu w Smogorzewie / Kosiary/ co powoduje wyłączenia agregatów takich jak lodówki, chłodziarki itp. znajdujących się w gospodarstwach domowych.

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości

Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował ,że wpłynął wniosek p. Bogumiły Wajszczak o obniżenie ceny sprzedaży działki nr 153 położonej w Piaskach wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Radni wyrazili zgodę na podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty:

- 40% przy jednorazowej wpłacie ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości
30 % przy rozłożeniu ceny sprzedaży nieruchomości na raty

Następnie Sekretarz przedstawił wniosek P. Urszuli Frąckowiak i jej syna Roberta Frąckowiaka o umożliwienie zakupu działki i powierzchni 0, 0064 ha na poprawienie warunków zagospodarowania istniejącej działki której są współwłaścicielami.
Radni wyrazili zgodę na sprzedaż wspomnianej działki.

- Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków zawartego POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie w latach 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019.

Ze względu na bardzo obszerny dokument w tej sprawie stanowiący załącznik do uchwały wszyscy radni otrzymali go na płycie CD
Ponadto po dzisiejszym posiedzeniu radni wraz z sołtysami wyjechali wspólnie do Witaszyczek aby zapoznać się ze stanem budowy wysypiska śmieci.

- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zbiornika małej retencji- Gostyń w Podrzeczu Gmina Piaski.

Projekt uchwały przedstawił Pan Wójt. wyjaśnił, że mamy na ukończeniu studium i teraz przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały


Sprawozdanie o stanie zadrzewień na terenie Gminy Piaski w 2009r.

Sprawozdanie przedstawił p. Marian Naskręt – inspektor ds. rolnictwa. Ponadto odpowiadał na pytania w tym zakresie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Przedstawienie wniosku Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu

Sekretarz odczytał wniosek w którym dyrektor Zespołu Szkół prosi o rozpatrzenie możliwości budowy boiska wielofunkcyjnego w roku 2010. Przewidywany koszt boiska to 400. 000,- złotych. Pan Wójt wyjaśnił, że istnieje możliwość wystąpienia ośrodki unijne na ten cel na połowę kosztów tej inwestycji.
Część inwestycji sfinansuje powiat, a nasza gmina ma dołożyć 100 tysięcy złotych.
Pan Wójt poinformował, że to Rada Gminy musi zadecydować czy w przyszłorocznym budzecie gminy taka inwestycja zostanie zapisana.
Radni nie podjęli w tej sprawie żadnej decyzji.


Wolne głosy i wnioski :

Pan Konrad Szafranek - radny z Piasków zgłosił sprawę naprawy drogi /chociażby załatania dziur na ulicy Drzęczewskiej/ oraz konieczność poprawy warunków bezpieczeństwa na tej drodze.
Pan Wójt odpowiedział, że drogi będą naprawiane na terenie całej gminy. a jeżeli chodzi o bezpieczeństwo jazdy na tej drodze to faktycznie istnieje tam konieczność zainstalowania lustra.
Pan Grzegorz Klimkowski – radny z Piasków wrócił do tematu ‘zasłużony dla gminy ‘
Poprosił aby dzisiaj radni zdecydowali czy będziemy ten temat realizować czy nie.
Przewodnicząc Rady Gminy, pani Irena Różalska poinformowała, że niedawno w szkole w Piaskach wręczano medale „zasłużony dla szkoły”.
Okazało się, ze Pan Wójt nie dostał imiennie tego odznaczenia tylko gmina a dostały je osoby fizyczne o wiele mniej zasłużone .
Ja osobiście jestem więc za przyznawaniem stypendiów aniżeli za medalami „zasłużony dla gminy’ – stwierdziła Przewodnicząca Rady Gminy.
Ponadto stwierdziła, że tę sprawę należy poddać pod głosowanie – kto z radnych jest za podjęciem tego tematu.
Pan Zenon Zawieja – radny z Lipia uważa inaczej – twierdzi że z takim wnioskiem może wystąpić każda komisja.
Pan Stefan Śląski uważa, że sprawę stypendiów należy podjąć natomiast jeżeli chodzi o odznaczenia to już trzeba się bardzo dokładnie zastanowić czy ten temat podejmować.
Wobec faktu, że ten temat budzi wiele kontrowersji, pan Wiesław Woźniak - prowadzący dzisiejsze wspólne posiedzenie komisji próbował poddać pod głosowanie pytanie – czy radni będą kontynuować sprawę przyznawania odznaczeń 'Zasłużony dla gminy'
W tym momencie Pan Zenon Zawieja wyszedł z propozycja, aby przesunąć ten temat na posiedzenie komisji oświaty, która zaprezentuje pozostałym radnym wypracowane stanowisko w tej kwestii.
Nikt więcej nie podjął tego tematu.

Pan Jan Żalik – radny z Bodzewa zapytał Pana Wójta czy na najbliższej sesji będzie podjęta uchwała w sprawie tworzenia lub nie tworzenia funduszu sołeckiego.
Pan Wójt przyznał, że zupełnie ten temat wyszedł z uwagi lecz uważa, że na najbliższej sesji należy podjąć stosowna uchwałę w tej sprawie i taki projekt uchwały zostanie przygotowany.
Nikt więcej nie podjął dyskusji wobec czego Pan Wiesław Woźniak – prowadzący dzisiejsze wspólne posiedzenie komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu.
Na tym protokół zakończono
Protokółowała M. Konieczna                                                                         Przewodniczący wspólnego posiedzenia

                                                                                         Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.