Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 16/2009 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 23 marca 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół nr 16/2009 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 23 marca 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 16
Rok: 2009

Protokół nr 16/2009 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 23 marca 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
5. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
6. Andrzej Konieczny - kierownik Zespołu Obsługi Szkół
7. Zbigniew Andrzejewski - inspektor ds. budownictwa

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie :

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy. Radni nie wnieśli uwag.

- udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośródka Pomocy Społecznej w Piaskach
- utworzenia odrębnego obwodu głosowania celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego

w/w projekty uchwał przedstawił Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag

- zbycia nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową i zwolnienia z obowiązku zbycia
w drodze przetargu
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Piaski

w/ wymienione projekty uchwał przedstawił Wójt Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.

- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Piaski

w/ wymieniony projekt przedstawił p. Zbigniew Andrzejewski – inspektor ds. budownictwa.
Radni nie wnieśli uwag
- regulaminu określającego wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych warunków
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Piaski

w/ wymieniony projekt przedstawił p. Andrzej Konieczny – kierownik Zespołu Obsługi Szkół.
Radni nie wnieśli uwag.

- wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach.
W/wymieniony projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli uwag.

Następnie Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że Wojewoda Wielkopolski zawiadamia nas pisemnie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXX/196/2009 z dnia 23 lutego 2009 w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej .
Uchwałę podjęto bez § mówiącego, ze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego- wyjaśnił Sekretarz.
Następne rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewoda Wielkopolski wszczyna w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/2002/209 z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/155/08 z dnia 29 sierpnia 2008r.
Wobec powyższego- stwierdził Sekretarz Gminy, na najbliższej sesji Rada Gminy winna podjąć 4 uchwały które uporządkują źle podjęte uchwały.
Będą to następujące uchwały w sprawie :
- uchylenia uchwały Nr XXX/202/2009 Rady Gminy Piaski z dnia
23 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXIII/155/2008 Rady Gminy Piaski z dnia
29 sierpnia 2008r.

- uchylenia uchwały Nr XXIII/155/2008 Rady Gminy Piaski
z dnia 29 sierpnia 2008r.

- uchylenia uchwały Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Piaski z dnia
23 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym w piłce nożnej

- szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania nagród
za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w piłce
nożnej
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych dodatkowych projektów uchwał.


Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna


                                                                                                           Przewodniczący komisji
                                                                                                              Wiesław Woźniak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-08-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.