Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Przebudowa drogi gminnej Grabonóg Huby - Taniecznica (obręb Grabonóg)

Przebudowa drogi gminnej Grabonóg Huby - Taniecznica (obręb Grabonóg)

Data publikacji: 02.09.2009
Termin składania ofert: 23.09.2009

Piaski, dnia 02.09.2009 r.


IZP.341-05/09

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń zm. ) na:

„Przebudowę drogi gminnej Grabonóg Huby - Taniecznica (obręb Grabonóg)”
 
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Grabonóg Huby – Taniecznica (obręb Grabonóg)
CPV: 45.23.31.40-2
Zakres robót obejmuje m in.:
1. Roboty pomiarowe - 2081,16 mb
2. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym o gr. średnio
15 cm – 1113,281 m3
3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm ( warstwa
ścieralna ) – 6816,522 m2
4. Wykonawca oznakuje i zabezpieczy miejsca prowadzonych robót na drodze.
Prace należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 7
do niniejszej specyfikacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. –
załącznik nr 8 do SIWZ oraz projektem budowlanym – załącznik Nr 9 do SIWZ
II. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie
www.bip.piaski-wlkp.pl . SIWZ można także uzyskać w Urzędzie Gminy Piaski
ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.
IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
V. Wymagany termin wykonania: do dnia 30 października 2009r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich)
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje)
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem ( specyfiką robót ) i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (co najmniej 2 roboty o wartości minimum 400 000 zł brutto każda)
b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumenty
potwierdzające, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego (kserokopię uprawnień budowlanych, aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – obowiązkowo muszą być dołączone do oferty)
c) wykaz, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. wykonawca winien wykazać, że dysponuje następującym sprzętem: wytwórnia mas bitumicznych, układarka mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym, walce drogowe – statyczny i ogumiony, samochody samowyładowcze, ciągnik, skrapiarki do bitumu, płyty wibracyjne. W przypadku nie posiadania wytwórni mas bitumicznych należy podać dostawcę masy bitumicznej.
d) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa)
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
b) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę minimum 200 000 zł
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm. ) (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich)
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z
formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty
dokumentach i oświadczeniach oraz informacje zawarte w treści tych dokumentów
VII. Wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie
złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto – 100%
IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy przesłać na adres zamawiającego: Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka. Oferty należy złożyć do dnia 23 września 2009r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi 23 września 2009r. godz. 1030 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.
X. Termin związania z ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez
okres 30 dni. ( do dnia 22.10.2009r. )
XI. Nie planuje się zawarcia umowy ramowej
XII. Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
XIV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4
XV. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
02.09.2009r.                                                                                                   WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                                    ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.