Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 17 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 10 września 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół nr 17 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 10 września 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 17
Rok: 2009

 

Protokół Nr 17/2009


posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 10 września 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
5. Andrzej Konieczny - kierownik Zespołu Obsługi Szkół
6. Zbigniew Andrzejewski - inspektor ds. budownictwa

Wszystkich powitał pan Roman Radoła – zastępca przewodniczącego komisji, który pod nieobecność przewodniczącego komisji , prowadził dzisiejsze posiedzenie.
Poprosił o przedstawienie projektów uchwał które będą podejmowane na najbliższej sesji w dniu 14 września br.

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie :

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

- zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projekt „Akademia Równych Szans” założonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „ Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty „, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Projekt uchwały przedstawił p. Andrzej Konieczny – kierownik Zespołu Obsługi Szkół.
Wyjaśnił ponadto, że składaliśmy wniosek na otrzymanie tych środków i nasz wniosek zajął pierwsze miejsce co oznacza, ze będzie sfinansowany w 100 % ze środków unijnych w kwocie 848 tysięcy złotych z przeznaczeniem do realizacji na dwa lata i obejmującym 11 tysięcy godzin lekcyjnych .
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

- uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski.

Projekt uchwały przedstawił p. Andrzej Konieczny- kierownik Zespołu Obsługi Szkół.
Radni nie wnieśli uwag.


Następnie p. Konieczny przedstawił radnym wyniki sprawdzianów i egzaminów w szkołach - klas VI i III gimnazjalnych porównując je do średniej krajowej i wojewódzkiej.
Radni stwierdzili, że wyniki jakie osiągnęli nasi uczniowie w porównaniu do średniej krajowej i wojewódzkiej nie są złe i należy się z tego cieszyć, co nie oznacza, że nie należy czynić starań aby w przyszłości były jeszcze lepsze.

- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zbiornik małej retencji- Godurowo- Gmina Piaski.
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park wiatrowy Gmina Piaski.
- uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski.

W/w projekty przedstawił p. Zbigniew Andrzejewski – inspektor ds. budownictwa
Radni nie wnieśli uwag .

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy – radni nie wnieśli uwag.


Rozpatrzenie wniosków;

Pan Wójt przedstawił następujące wnioski :

1/ Sławomir Świtała – Piaski wnioskuje o sprzedaż działki nr 480/12 na uzupełnienie dzialki nr 480/11.
Pan Wójt poinformował, że należy zastanowić się nad sposobem sprzedaży działki - to znaczy jaki należy ogłosić przetarg – ograniczony czy w trybie normalnym.

2/ Łucja Kuberka Nowak - Szelejewo Pierwsze – zwraca się z prośbą o sprzedaż mieszkania- wydzielenie jako samodzielnego obiektu wraz z gruntem który obecnie użytkuje
Radni nie wyrazili zgody na pozytywne załatwienie wniosku.

3/ Urszula Frąckowiak – Piaski ul. Miaskowskiego 6 - podtrzymuje chęć wykupu działki o której już była mowa na poprzednich komisjach lecz prosi o udzielenie bonifikaty przy jej zakupie w maksymalnej wysokości.
Radni stwierdzili, że należy udzielić bonifikaty w takiej wysokości jak innym osobom które już występowały o zakup działek.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: M.Konieczna

                                                                              Z-ca przewodniczącego
                                                                                 Roman Radoła




Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.