Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 20/2009 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 11 września 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół nr 20/2009 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 11 września 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 20
Rok: 2009

Protokół nr  20/2009


posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 11 września 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Andrzej Konieczny - kierownik Zespołu Obsługi Szkół
5. Zbigniew Andrzejewski - inspektor ds. budownictwa
6. Jan Nawrot - dyrektor GOK Piaski

Pan Wójt poinformował, że w związku ze zbliżającą się w 20 rocznicą powstania samorządów / czerwiec 2010r. / chciałby aby z tej okazji w naszej gminie odbył się koncert znanego artysty a wiąże się to określonymi z kosztami i dlatego komisja winna się na ten temat wypowiedzieć czy w projekcie budżetu gminy na rok 2010 zaplanować na ten cel środki finansowe.
Pan Jan Nawrot – Dyrektor GOK poinformował, że rozmawiał wstępnie na ten temat z Agencja Artystyczną w Strzelcach Opolskich która zajęłaby się zorganizowaniem koncertu na którym wystąpiłby Andrzej Piaseczny Piasek.
Następnie przedstawił komisji wstępne koszty tego koncertu.
Na dzień dzisiejszy byłaby to kwota 71 tysięcy złotych co nie oznacza, że są to wszystkie koszty z tym związane.
Podczas dyskusji na ten temat rozmawiano również o konkretnej dacie ewentualnego koncertu – byłby to pierwszy weekend lipca 2010r.
Pan Nawrot zaznaczył, że wówczas rozpocznie działania w tym temacie jeżeli będzie miał 100% pewność, że potrzebne środki finansowe będą zaplanowane w budżecie na rok następny.
Po długiej dyskusji radni uznali, ze należy zaplanować na ten cel kwotę 110 tysięcy złotych z zaznaczeniem , że będą te środki również wykorzystane na imprezy towarzyszące koncertowi w tym dniu / pomyślano o połączeniu koncertu z obchodami Dni Piasków /

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie :

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

- zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projekt „Akademia Równych Szans” założonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „ Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty „, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Projekt uchwały przedstawił p. Andrzej Konieczny – kierownik Zespołu Obsługi Szkół.
Wyjaśnił ponadto, że składaliśmy wniosek na otrzymanie tych środków i nasz wniosek zajął pierwsze miejsce co oznacza, ze będzie sfinansowany w 100 % ze środków unijnych w kwocie 848 tysięcy złotych z przeznaczeniem do realizacji na dwa lata i obejmującym 11 tysięcy godzin lekcyjnych .
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

- uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski.

Projekt uchwały przedstawił p. Andrzej Konieczny- kierownik Zespołu Obsługi Szkół.
Radni nie wnieśli uwag.


Następnie p. Konieczny przedstawił radnym wyniki sprawdzianów i egzaminów w szkołach - klas VI i III gimnazjalnych porównując je do średniej krajowej i wojewódzkiej.
Radni stwierdzili, że wyniki jakie osiągnęli nasi uczniowie w porównaniu do średniej krajowej i wojewódzkiej nie są złe i należy się z tego cieszyć, co nie oznacza, że nie należy czynić starań aby w przyszłości były jeszcze lepsze.

- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zbiornik małej retencji- Godurowo- Gmina Piaski.
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park wiatrowy Gmina Piaski.
- uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski.

W/w projekty przedstawił p. Zbigniew Andrzejewski – inspektor ds. budownictwa
Radni nie wnieśli uwag .

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy – radni nie wnieśli uwag.

Rozpatrzenie wniosków;

Pan Wójt przedstawił następujące wnioski :

1/ Sławomir Świtała – Piaski wnioskuje o sprzedaż działki nr 480/12 na uzupełnienie dzialki nr 480/11.
Pan Wójt poinformował, że należy zastanowić się nad sposobem sprzedaży działki - to znaczy jaki należy ogłosić przetarg – ograniczony czy w trybie normalnym.

2/ Łucja Kuberka Nowak - Szelejewo Pierwsze – zwraca się z prośbą o sprzedaż mieszkania- wydzielenie jako samodzielnego obiektu wraz z gruntem który obecnie użytkuje
Radni nie wyrazili zgody na pozytywne załatwienie wniosku.

3/ Urszula Frąckowiak – Piaski ul. Miaskowskiego 6 - podtrzymuje chęć wykupu działki o której już była mowa na poprzednich komisjach lecz prosi o udzielenie bonifikaty przy jej zakupie w maksymalnej wysokości.
Radni stwierdzili, że należy udzielić bonifikaty w takiej wysokości jak innym osobom które już występowały o zakup działek.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna
                                                                                      Przewodniczący komisji

                                                                                       Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.