Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski w sprawie przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Piaski

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski w sprawie przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Piaski

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 08.10.2009

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY PIASKI


Na podstawie § 28 uchwały nr XXXIV/201/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski” oraz zarządzenia Wójta Gminy Piaski Nr 48/2009 z dnia 08.10.2009 r., podaje się do publicznej wiadomości:
§ 1 W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Piaski w okresie od dnia 16 października 2009 r. do 30 października 2009 r. obowiązkowa deratyzacja
§ 2 Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.
§ 3 W związku z akcją deratyzacji zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
1) dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),
2) usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,
3) wyłożenia trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania.
§ 4 Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
§ 5 Trutkę należy wyłożyć w dniu 16 października 2009 r. w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu.
W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.
§ 6 W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści:
„UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”
§ 7 Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów oraz padłych gryzoni po dniu 30 października 2009r. z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację. Z pozostałościami preparatów postępować wg wskazówek określonych przez producenta. Padłe gryzonie spalić lub głęboko zakopać ( min. 1 metr) w odległości co najmniej 20m od źródła wody pitnej.
§ 8 Informuje się, że na podstawie art. 117 Kodeksu wykroczeń – „Kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny albo nagany”.

                                                                                     Wójt
                                                                            Zenon Norman
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.