Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 21/2009 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 15 października 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 21/2009 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 15 października 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 21
Rok: 2009

Protokół Nr 21/2009
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki
odbytego w dniu 15 października 2009r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
5. Przewodnicząca R G - Irena Różalska
6. Andrzej Konieczny - kierownik Zespołu Obsługi Szkół

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła radnym sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie. Radni nie wnieśli uwag do wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.


Przedstawienie projektów uchwał w sprawie :- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.


Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

- zwiększenie udziałów Gminy Piaski w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o w Gostyniu.

Pan Wójt poinformował, że otrzymał pismo od Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych z prośbą o objęcie 50 dodatkowych udziałów o wartości 50.000,- zł. przez Gminę Piaski .Wyraziłem jednak zgodę na przekazanie 20.000,- zł. – stwierdził p. Wójt.
Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że kwota 20 tysięcy złotych przeznaczeniem na zwiększenie udziałów Gminy Piaski w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych została już wprowadzona do budżetu gminy o czym mówiła na posiedzeniach poprzednich komisji we wrześniu br. a teraz należy podjąć uchwałę gdyż tak życzy sobie Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych .
Radni uważają ,że należy być ostrożnym w tej kwestii gdyż może się okazać, że Samorządowy Fundusz będzie co roku ponawiał prośby o zwiększenie udziałów aż okaże się że nie jest wstanie dalej prowadzić swojej działalności i wówczas środki które przekazaliśmy będą nie do odzyskania.
Pan Wójt poinformował, że na posiedzeniu Wójtów i Burmistrzów ten temat również wypłynął i na pewno jeszcze wróci aby wszystkie gminy wypowiedziały się co dalej z finansowaniem Funduszu.


- zarządzenia wyboru sołtysa wsi Podrzecze na czas do końca kadencji pozostałych sołtysów
Gminy Piaski.

Pan Wójt poinformował, że otrzymał pisemne zawiadomienie od sołtysa Porzecza p. Olejniczaka o rezygnacji z pełnienia funkcji i wobec tego należałoby podjąć uchwalę o konieczności wyboru nowego sołtysa do końca obecnej kadencji.
Pan Wójt zaznaczył jednak, że w najbliższy czwartek tj. 15 października pojedzie do Podrzecza na zebranie wiejskie i być może na tym zebraniu zapadnie inna decyzja o czym powiadomi na najbliższej sesji.
Jeżeli jednak p. Olejniczak podtrzyma swoją decyzję wówczas na sesji radni powinni podjąć stosowną uchwałę w sprawie wyborów uzupełniających.

- ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Poinformował, że ostatnie opłaty za przedszkola były uchwalane dwa lata temu i należałoby je uaktualnić.
Zaproponował aby opłaty wzrosły o 3,5 % czyli o wskaźnik inflacji jaki Skarbnik Gminy będzie przyjmować do sporządzenia projektu budżetu gminy na 2010r.
Radni po dyskusji na ten temat uznali, że nie jest to duża podwyżka / 2 zł. w przedszkolu w Piaskach i Szelejewie i 1 zł w przedszkolu w Strzelcach Wielkich / i nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

- przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010.


Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli uwag.


- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010
- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2010.


w/ wymienione projekty uchwał przedstawił Sekretarz Gminy, poinformował, że programy w obu przypadkach nie różnią się w stosunku do roku ubiegłego gdyż działania w tych tematach sprawdziły się i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stwierdziła, że nie należy wprowadzać nowych rozwiązań na rok 2010 .
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.

- zmiany uchwały Nr XXXV/237/09 z dnia 14 września 2009 dotyczącej zatwierdzenia
i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Równych Szans”
- zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Radosne Brzdące”
- zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Mały Einstein”

w/wymienione projekty uchwał przedstawił p. Andrzej Konieczny – kierownik Zespołu Obsługi Szkół.
Poinformował, że na sesji wrześniowej radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Równych Szans”
Okazało się, że uchwała zawiera ponieważ nie określa kwoty tego zadania i terminu jego realizacji.
Wobec powyższego po uzgodnieniu z radcą prawnym zdecydowaliśmy się na podjęcie jeszcze raz uchwały w tej kwestii i anulowaniu podjętej we wrześniu.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
Ponadto p. Konieczny przedstawił dwa następne w/wymienione projekty uchwał do których radni nie wnieśli uwag.
Następnie p. Konieczny poinformował, że otrzymaliśmy wnioskowana kwotę wsparcia z MEN – 62.199,- zl. które wykorzystamy na modernizację przedszkola w Strzelcach Wielkich. Działanie to będzie zrealizowane do końca 2009r.
Pan Wójt dodał, że z wyliczeń wynika iż z budżetu gminy dołożymy na realizację tego zadania 10 tysięcy złotych.

Cztery dodatkowe uchwały w sprawie:


- zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej w Smogorzewie

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, zaznaczył, że z wnioskami o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych należy występować co rok do końca października br i dlatego na najbliższej sesji należy podjąć stosowną uchwałę.

- zmiany uchwały o planie odnowy miejscowości Piaski

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w uchwale podjętej w ubiegłym roku o planie odnowy miejscowości Piaski zaznaczyliśmy, że kompleks sportowo –rekreacyjny powstanie przy szkole w Piaskach i ten zapis należy zmienić na brzmienie: kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie w miejscowości Piaski.

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Wiatrowy Piaski

Sekretarz Gminy poinformował, że zmienił się obszar objęty uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego w związku z wprowadzeniem do planu kolejnych siłowni wiatrowych ,dlatego należy zmienić uchwałę podjętą w tej kwestii we wrześniu br.

- zmian w uchwale Rady Gminy Piaski nr XXXV/236/2009 z dnia 14 września 2009r.


Skarbnik Gminy poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa pismem z dnia 7 października br. wskazała błędy pisarskie i kwalifikacyjne w uchwale z 14 września br. które należy poprawić. Zaznaczyła, że nie zmieniają się kwoty w podjętej uchwale we wrześniu.

Radni nie wnieśli uwag do czterech dodatkowych projektów uchwał.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna

                                                                                         Przewodniczący komisji
                                                                                              Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.