Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2010 roku

Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2010 roku

Data publikacji: 07.12.2009
Termin składania ofert: 15.12.2009

Piaski, dnia 07.12.2009 r.


IZP.341-08/09

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski na podstawie art. 40 ustawy Pzp ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) na:

"Dostawę oleju napędowego i etyliny w 2010 roku"


I. Dostawa oleju napędowego oraz PB-95 do sprzętu, samochodów służbowych
Urzędu Gminy Piaski oraz jednostek OSP Gminy Piaski w 2010r.
Szacunkowe ilości do pobrania w 2010r. – sukcesywnie w ciągu całego roku
ON – 38 000 l
Pb-95 – 3000 l
Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 09134100-8, 09132100-4
Tankowanie bezpośrednio z dystrybutora do zbiorników w pojazdach w miejscu
garażowania w Piaskach 2-3 razy w tygodniu w godz. 700-800 po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym
W przypadku zmiany cen oleju napędowego, etyliny przez producenta
zaopatrującego, Wykonawcę obowiązywać będzie aktualna cena detaliczna
pomniejszona o proponowany opust cenowy
II. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie
www.bip.piaski-wlkp.pl . SIWZ można także odebrać w Urzędzie Gminy Piaski
ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym
IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
V. Wymagany termin wykonania: od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć
wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych przedmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z
formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty
dokumentach i oświadczeniach oraz informacje zawarte w treści tych dokumentów
VII. Wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Opust cenowy w zł od aktualnie obowiązującej ceny detalicznej
ON – waga 90 %
Pb 95 – waga 10 %
IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy przesłać na adres zamawiającego: Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820
Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce
przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka. Oferty należy złożyć do
dnia 15 grudnia 2009r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 15 grudnia 2009r. godz.
10.30
w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.
X. Termin związania ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez
okres 30 dni. ( do dnia 13.01.2010r. )
XI. Nie planuje się zawarcia umowy ramowej
XII. Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
XIV. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
07.12.2009r.


                                                               WÓJT GMINY PIASKI

                                                                  ZENON NORMAN


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.