Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 11.12.2009 r.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/223/2006 z dnia 26.06.2006r. w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz Uchwały NR XXXVI/245/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010. Wójt Gminy Piaski z dniem 11 grudnia 2009 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

I. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz warunki realizacji:
1. Ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy.


Przedmiotem konkursu jest całoroczna praca nad ratowaniem dziedzictwa kulturowego gminy Piaski, prowadzenie studiów nad lepszym poznaniem historii, tradycji i kultury oraz wydawanie publikacji z tym związanych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania na podstawie projektu budżetu na rok 2010 wynosi - 15 500 zł.
Kwota ta może ulec zmianie.
W 2009 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 15.500 zł

2. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku.

Przedmiotem konkursu jest całoroczne prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Piaski z zakresu piłki nożnej, siatkowej, koszykowej oraz innych dyscyplin sportowych wraz z zachowaniem niezbędnych przepisów bezpieczeństwa oraz udział w turniejach i propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania na podstawie projektu budżetu na rok 2010 wynosi - 9000 zł. Kwota ta może ulec zmianie.
W 2009 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 9000 zł
oraz

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/223/2006 z dnia 26.06.2006r. w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz Uchwały NR XXXVI/245/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010. Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXXVI/247/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2010 oraz Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXXVI/246/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010. Wójt Gminy Piaski z dniem 11 grudnia 2009 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację:
3. Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar przemocy z gminy Piaski.

Przedmiotem konkursu jest zapewnienie schronienia, opieki oraz wyżywienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zapewnienie wsparcia terapeutycznego, pomocy prawnej, psychologicznej oraz rzeczowej dla osób, których pobyt w środowisku jest niemożliwy lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania na podstawie projektu budżetu na rok 2010 wynosi - 3100 zł. Kwota ta może ulec zmianie.
W 2009 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 3100 zł
II. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.
III. Terminy realizacji zadania:
Zadania zgłoszone do konkursu ofert powinny być realizowane do końca 2010r.
1. Zasady przyznania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały NR XXXVI/245/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego o i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010, po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.
2. Termin składania ofert:
1) oferty należy składać w terminie do 11 stycznia 2010r. w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację
4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

3. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Piaski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej po upływie terminu składania ofert.
2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Piaski
3) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
a) udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
c) możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe)
d) wartość merytoryczna oferty
e) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
f) efekty dotychczasowej działalności.
4) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

4. Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski.

                                                                        Wójt Gminy Piaski

                                                                           Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.