Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2010 roku

Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2010 roku

Data publikacji: 21.12.2009
Termin składania ofert: 30.12.2009

Piaski, dnia 21 grudnia 2009r

IZP.341-09/09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski na podstawie art. 40 ustawy Pzp ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) na:

„Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2010 roku”


I. Przedmiotem zamówienia są usługi usuwania awarii na gminnej sieci wodociągowej i
przyłączach w 2010 roku. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45231300-8 ( Roboty
budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków )
a) usuwanie awarii na sieci wodociągowej niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce
b) usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych niezależnie od materiału i średnicy
c) wymiana hydrantu na sieci wodociągowej niezależnie od średnicy
d) wymiana zasuwy na sieci wodociągowej niezależnie od średnicy + koszt zasuwy
e) wymiana wodomierza wraz z armaturą z materiału zamawiającego
f) wymiana przyłącza do budynku do 10 m za 1 szt.,
g) Wymiana przyłącza do budynku za każdy metr powyżej 10 m – za 1 mb
h) usuwanie innych awarii wg kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie wskaźników kosztorysowych – stawka Rg, Kp, Z i stawek godzinowych pracy sprzętu - koparka jednonaczyniowa o poj. łyżki do 0,6 m3, środek transportu

II. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie
www.bip.piaski-wlkp.pl . SIWZ można także odebrać w Urzędzie Gminy Piaski
ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym

IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

V. Wymagany termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć
wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych przedmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich
łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumenty potwierdzające, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego ( kserokopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – obowiązkowo muszą być dołączone do oferty )
b) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną koparką jednonaczyniową o poj, do 0,6 m3, środkiem transportowym ( np. samochód samowyładowczy ) oraz urządzeniem do zamrażania rur wodociągowych
c) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej 2 zadań zgodnych z przedmiotem zamówienia co do zakresu i wartości w zakresie usuwania awarii na sieci wodociągowej lub budowy sieci wodociągowej przy czym wartość prac nie powinna być mniejsza niż 50 000 zł brutto za każde zadanie
d) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
b) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm. ) ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z
formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty
dokumentach i oświadczeniach oraz informacje zawarte w treści tych dokumentów

VII. Wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena
Co = 1+2+3+4+5+6+7+8+9
Co – cena oferty
„1” – ilość punktów za usuwanie awarii na sieci wodociągowej niezależnie od materiału i
średnicy / za miejsce /
„2”- ilość punktów za usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych do budynków
niezależnie od materiału i średnicy / za miejsce /
„3”- ilość punktów za wymianę hydrantu na sieci wodociągowej niezależnie od średnicy
/ za 1 szt /
„4”- ilość punktów za wymianę zasuwy niezależnie od średnicy ( bez kosztu materiału,
koszt zasuwy doliczany każdorazowo do kosztu wymiany ) – /za 1 szt /
„5” – ilość punktów za wymianę wodomierza w budynku wraz z armaturą z materiału
zamawiającego - / za 1 szt /
„6” – ilość punktów za wymianę przyłącza do budynku ( do 10 m ) - / za 1 szt /
„7” – ilość punktów za wymianę przyłącza do budynku za każdy metr powyżej 10 mb -
/ za 1 mb /
„8” – ilość punktów za stawki kalkulacyjne
„9” – ilość punktów za stawkę godzinową pracy sprzętu
Waga poszczególnych kryteriów:
- za najniższe „1”-„2” – 15% ( 15 pkt )
- za najniższe „3”-„7” – 10 % ( 10 pkt )
- za najniższe „8” – 10 % ( 10 pkt )
- za najniższe „9” – 10 % ( 10 pkt )
Zamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, który spełnia wymagane
warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień
publicznych, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji i uzyska najwyższą
ilość punktów.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy przesłać na adres zamawiającego: Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820
Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce
przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka. Oferty należy złożyć do
dnia 30 grudnia 2009r. do godz. 10.00
. Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2009r. godz.
10.30 w salce konferencyjnej
– pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.

X. Termin związania ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez
okres 30 dni. ( do dnia 28.01.2010r. )

XI. Nie planuje się zawarcia umowy ramowej

XII. Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XIII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
Elektronicznej

XIV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4

XV. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
21.12.2009r.


                                                                     WÓJT GMINY PIASKI

                                                                        ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2009-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.