Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskach przy ulicy Strzeleckiej, oznaczonej jako: Działka nr 438/11

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskach przy ulicy Strzeleckiej, oznaczonej jako: Działka nr 438/11

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 04.03.2010

 

Wójt Gminy Piaski
ogłasza


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskach przy ulicy Strzeleckiej, oznaczonej jako :


Działka nr 438/11 o powierzchni 0,1040 ha – Cena wywoławcza 49 000,00zł. Wadium 9 800,00 zł.
Objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gostyniu Kw. Nr PO1Y/00005006/7.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22 %.

Postąpienie nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nieruchomość niezabudowana położona przy drodze gminnej. Posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Nabywcy uzgadniają i wykonują na własny koszt podłączenia do sieci.
Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane domami jednorodzinnymi .
Przeznaczenie w/w nieruchomości ustalone jest w Uchwale Nr XIX/122/2008 Rady Gminy Piaski z dnia
14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Strzeleckiej w Piaskach . Położone w jednostce strukturalnej 4 MN dla terenu którego ustalono :
lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów garażowo-gospodarczych, sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego, usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy, powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 40 % powierzchni działki, powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40 % powierzchni działki, wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m, lokalizację zabudowy z dachami stromymi wielospadowymi o kącie nachylenia od 30 do 45 stopni, wysokość wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większą niż 6 m, powierzchnię wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większą niż 60 m2, zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m2, lokalizację co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki. Dopuszcza się: lokalizację usług w obrębie budynku mieszkalnego na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni użytkowej budynku, lokalizację budynków garażowo-gospodarczych w granicy działki budowlanej, lokalizację stacji transformatorowej zblokowanej z obiektem budowlanym lub wolnostojącej na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 64 m2 ,lokalizację urządzeń budowlanych.
Nabywca zobowiązany jest zabudować nieruchomość w ciągu 4 lat, od dnia podpisania umowy sprzedaży. Przez zabudowę uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania terminu zabudowy, Wójt Gminy Piaski zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości
za zwrotem ceny w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej w wysokości określonej w umowie sprzedaży.
Zainteresowanych kupnem prosi się o dokonanie oględzin nieruchomości .
Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 09 grudnia 2009 r. i zakończył wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbędzie się dnia 15 kwietnia 2010 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia nr 1, sala w podwórzu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu ( z podaniem numeru działki ) na konto Gminy Piaski-UG Nr 97 8678 0005 0050 0500 4994 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym, Oddział w Piaskach w terminie do dnia 09 kwietnia 2010 r.  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 09 kwietnia 2010 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Piaski .

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dowód wpłaty wadium, oraz dowód tożsamości.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22 % podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piaskach, pokój nr 5 tel. 0-65 5719030 wew. 34.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy Piaski www.bip.piaski-wlkp.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

                                                                    WÓJT
                                                          ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Regina Karolewicz
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.