Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 17/2010 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 9 lutego 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół nr 17/2010 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu 9 lutego 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 17
Rok: 2010

Protokół Nr 17/2010

wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego w dniu
9 lutego 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski
.


Obecni na posiedzeniu:


- radni – wg listy obecności
- Wójt Gminy – Zenon Norman
- Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
- Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
- podinspektor ds. ochrony środowiska – Roman Jakuszek


Wspólne posiedzenie radnych prowadził p. Wiesław Woźniak – przewodniczący komisji budżetowej .
Powitał wszystkich i poprosił o przedstawienie projektów uchwał które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2010r.

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE :

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010r.

- trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania dla przedszkoli, szkół i form wychowania przedszkolnego
zakładanych i prowadzonych na terenie Gmin y Piaski przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów

- poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Wyżej wymienione 3 projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy Elżbieta Karolczak.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Szczególnie na temat projektu uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Podjęcie tej uchwały wiąże się z likwidacją kasy w Urzędzie Gminy co wzbudziło niezadowolenie radnych.
Pani Skarbnik, Pan Wójt i Pan Sekretarz odpowiadali na pytania dotyczące konieczności likwidacji kasy w Urzędzie Gminy.
Sekretarz Gminy uzasadniał konieczność likwidacji kasy przede wszystkim zaleceniami RIO która podczas ostatniej kontroli w Urzędzie Gminy zaznaczyła w zaleceniach pokontrolnych konieczność likwidacji kasy względnie przeniesienie jej do odrębnego pomieszczenia i zabezpieczenie tego pomieszczenia w odpowiednie urządzenia alarmowe.
Nie jesteśmy wstanie w naszym budynku spełnić takich wymogów , szczególnie jeśli chodzi o wyodrębnienie oddzielnego pomieszczenia- jest to absolutnie niewykonalne – dodał Sekretarz Gminy.
Ponadto zaznaczył, że jesteśmy jednym z ostatnich Urzędów gdzie funkcjonuje kasa. W ościennych Urzędach Gmin już nie ma kas i też dobrze funkcjonują a mieszkańcy po pewnym czasie przyzwyczajają się.
Dlatego też zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Uchwała pozwoli w szczególnych okolicznościach / osoby obce spoza gminy które nie znają naszego terenu/ / wyznaczonym do tego osobom pobrać opłatę skarbową – argumentował Sekretarz Gminy.
Wobec takich wyjaśnień radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Projekt tej uchwały przedstawił Roman Jakuszek – podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Piaski.
Odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie.
Ponadto na pytania w tym zakresie odpowiadał p. Wójt i p. Sekretarz.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.

- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipie, Grabonóg, Podrzecze,
Drzęczewo Drugie, Godurowo

Pan Wójt zapoznał radnych z 5 planami odnowy miejscowości.
Najwięcej emocji wzbudził plan odnowy wsi Godurowo gdyż zdaniem radnych „ jest nierealny” przekraczający możliwości zarówno wsi i gminy, przynajmniej na okres lat na jaki został określony.
Zastanawiano się, czy należy skierować ten plan powtórnie na zebranie wiejskie w celu jego „urealnienia”
Przewodnicząca Rady Gminy zaznaczyła w tym momencie, że otrzymała pismo / przedstawiła je odczytując jego treść/ z Godurowa od Fundacji „Bliżej Natury” z prośbą o przyjęcie na najbliższej sesji Planu Odnowy Miejscowości Godurowo gdyż wspomniana fundacja będzie wnioskować o dotacje unijne a bez uchwały w tej kwestii nie może tego zrobić.
Pan Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy zaprosił do Urzędu Gminy sołtysa wsi Godurowo , p. Pietrzyka oraz Prezesa Fundacji „Bliżej Natury” p. Tomasza Pietrzyka.
Wobec faktu, że panowie przybyli do Urzędu Gminy zostali poproszeni na wspólne posiedzenie komisji aby radni mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania w tym zakresie.
Prowadzący dzisiejsze wspólne posiedzenie komisji zapytał z jakich źródeł będą pochodzić środki finansowe wykazane w Planie odnowy Miejscowości wsi Godurowo na zadania w nim zawarte.
Prezes Fundacji, p. Tomasz Pietrzyk odpowiedział, że będą to środki unijne.
Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska pytała o sprawy kanalizacji wsi Godurowo która jest wykazana w planie odnowy miejscowości a przede wszystkim o wysokość środków finansowych na jej wykonanie- skąd będą pochodzić te środki skoro gmina nie ma w swoich planach w najbliższym czasie środków zaplanowanych na taką inwestycję.
Pan Wożniak pytał o sprawę zbiornika retencyjnego zawartego również w planie odnowy miejscowości- jest to bardzo duża inwestycja i skąd pewność , że będą na to środki- pytał p. Wożniak.
Pan Pietrzyk- prezes Fundacji „Bliżej Natury” w sprawie pytania dotyczącego umieszczenia zbiornika retencyjnego w planie odnowy miejscowości odpowiedział, że p. Wójt był na zebraniu wiejskim w Godurowie i wspomniał, że taki zbiornik ma powstać do 2012 roku i dlatego umieszczono jego wykonanie w planie odnowy miejscowości
W tym momencie p. Wójt odpowiedział, że wówczas na zebraniu wiejskim w Godurowie jego wiedza na temat powstania zbiornika była taka, że mógł powiedzieć , iż powstanie do roku 2012 lecz na dzień dzisiejszy zmieniła się sytuacja w tym zakresie, zmienione zostały plany budowy podobnych zbiorników retencyjnych w całym województwie i nie możemy dzisiaj potwierdzić, że w Godurowie zbiornik powstanie do roku 2012. Wszystkie plany w tym zakresie przesunięto po prostu na kolejne dalsze lata – zaznaczył p. Wójt.
Następnie p. Wójt i radni pytali na jakich gruntach powstaną wykazane w planie odnowy miejscowości np. zjazdy narciarskie, ściana wspinaczkowa i wiele innych.- takich chociażby jak stadnina koni. czy nowa remiza strażacka.
My jako samorząd nie posiadamy terenów pod takie inwestycje- zaznaczył p. Wójt.
Ponadto radni pytali kto te obiekty będzie utrzymywał a są to duże koszty i samorząd nie byłby wstanie ich utrzymać, przynajmniej dla jednej miejscowości i to tak niewielkiej .
Pan Wójt pytał dalej co z budową kanalizacji, przecież nie mamy oczyszczalni ścieków do której można by podłączyć wieś Godurowo – powiedział p. Wójt.
Na razie są to w zamyśle plany dotyczące wykonania dokumentacji kanalizacji wsi a do jej wykonania droga jeszcze daleka.
Ponadto takie inwestycje jak kanalizacja należy wykonywać wspólnie i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że nie jesteśmy wstanie jej rozpocząć w roku 2011 – tak jak wykazano w planie odnowy miejscowości – argumentował p. Wójt.
Pan Wójt nawiązał też do remontu świetlicy w Godurowie – powiedział, że na pewno nie będzie tego remontu w tym roku gdyż nie jest ujęta ta inwestycja w budżecie gminy na rok 2010.
Ze względu na tak duży „rozmach” inwestycji wykazanych w planie odnowy miejscowości p. Wójt zapytał prezesa fundacji, p. Tomasza Pietrzyka czy zastanowiliby się wspólnie jeszcze raz na zebraniu wiejskim nad jego „urealnieniem”
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czyje będą inwestycje wymienione w planie odnowy miejscowości- kto będzie właścicielem tych obiektów jeżeli już powstaną.
Pan Pietrzyk odpowiedział, że maja to być przede wszystkim inwestycje prywatne a wieś nie jest zainteresowana ich przejmowaniem gdyż zdaje sobie sprawę , że utrzymanie ich przekracza możliwości finansowe wsi.
Fundacja będzie się starała o środki unijne i również Fundacja będzie się starała o środki finansowe jako wkład własny- powiedział p. Pietrzyk.
W tym momencie p. Żalik – radny z Bodzewa poinformował, że według jego wiedzy plany odnowy wsi polegają na tym, że Rada Gminy je tylko zatwierdza aby można było się starać o środki unijne lecz samorząd gminy nie ponosi w tym momencie żadnej odpowiedzialności za realizację inwestycji zawartych w planach odnowy wsi.
Nie obliguje to w żaden sposób Rady Gminy do przejmowania odpowiedzialności za zawarte w planach odnowy „ambitne plany”
Pan Wójt w tym momencie argumentował, że ma obawy iż obiekty postawione na gruntach gminnych zostaną przejęte przez osoby prywatne lub Fundację ponieważ przewyższą wartość gruntu na których powstaną.
W tym momencie p. Zawieja – radny z Lipia pytał czy w planie odnowy miejscowości wsi Godurowo sa ujęte środki finansowe które miałyby pochodzić z kasy samorządu gminy.
Prezes fundacji, p. Pietrzyk odpowiedział, że nie zaplanowano w planie odnowy miejscowości żadnych środków finansowych pochodzących z kasy gminy.
Dodał, że sami będą się starać o środki finansowe lecz zaznaczył, że dobrze byłoby aby gmina też pomogła.
Dodał również, że kwoty wykazane w planie odnowy na poszczególne zadania nie są zobowiązujące lecz należało je wpisać do planu.
Pan Wójt zapytał kolejno gdzie ma powstać muzeum pożarnictwa wykazane również w planie odnowy miejscowości.
My jako samorząd nie jesteśmy takich planów finansować – zaznaczył p. Wójt.
Pan Pietrzyk powiedział, że docelowo będą się starać o zakup starego wozu strażackiego aby go wyremontować by mógł wyjeżdżać w teren jako atrakcja a w przyszłość takich wozów miałoby być więcej.
Radni pytali kto utrzyma takie wozy a tym bardziej w zimie gdzie woda zamarza w zbiornikach.
Sołtys wsi, p. Kazimierz Pietrzyk odpowiedział, że wodę na okres zimy można wypuścić i nic się nie stanie tym bardziej, że te samochody nie będą wyjeżdżać do pożaru.
W tym momencie Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy Fundacja na dzień dzisiejszy ma środki własne jeżeli okazałoby się, że otrzyma środki unijne.
Pan Pietrzyk – prezes Fundacji odpowiedział, że nie może odpowiedzieć na to pytanie.
Pan Śląski – radny Szelejewa Drugiego zapytał w tym momencie czy otrzymanie środków unijnych na wiele zadań dla jednej wsi nie zablokuje starań pozostałych miejscowości również o środki unijne.
Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sekretarz Gminy, p. Wiesław Glapka – poinformował, że każda wieś ma prawo starać się o środki unijne i jeżeli Godurowo je otrzyma nie stanowi to zagrożenia dla pozostałych miejscowości naszej gminy.
Wobec przeciągającej się dyskusji na temat planu odnowy wsi Godurowo radny Piasków, p. Klimkowski proponuje aby wieś jeszcze raz spotkała się na zebraniu i „bardziej urealniła „ terminy wykonania inwestycji. Dodał jednak, ze „będzie kibicował” tym ambitnym planom jeżeli uda się pozyskać środki unijne.
Pan Wójt zaznaczył, że każda inwestycja która miałaby powstać na naszych gruntach winna być najpierw zgłoszona pisemnie do Urzędu Gminy.
Pan Śląski zapytał na czyim gruncie ma być budowana nowa remiza w Godurowie.
Odpowiedzi na to pytanie udzielił sołtys wsi p. Kazimierz Pietrzyk.
Remiza miałaby powstać w miejscu gdzie stoi obecna o czy wiedzą wszyscy obecni na zebraniu wiejskim gdzie takie plany zostały przedstawione a p. Śląski również w tym zebraniu uczestniczył – dodał p. Pietrzyk.
Pan Śląski pytał dalej – kto utrzyma remizę strażacką.
Pan Pietrzyk – sołtys wsi , że na zebraniu wiejskim uzgodniono, że po jej wybudowaniu zostanie przekazana na rzecz samorządu gminy.
Pan Wójt dodał w tym momencie, że na budowę nowej remizy musi być zgoda samorządu gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała w tym momencie czego nie powinno być w planie odnowy miejscowości / chodzi o duże inwestycje/ względnie należałoby się zastanowić nad ich urealnieniem dotyczącym przede wszystkim lat powstania inwestycji.
Zapytała również jak radni widzą powstanie muzeum pożarnictwa o którym wspomniał prezes fundacji.
W tym momencie p. Pietrzyk – prezes fundacji powiedział, że fundacja chce zakupić stare auto i je wyremontować.
Sekretarz Gminy zapytał, czy nie okaże się tak, że za rok czy dwa wpłynie pismo do samorządu o utrzymanie muzeum pożarnictwa w Godurowie ponieważ podobna sytuacja jest w Grabonogu, gdzie na wniosek gmina co roku dofinansowuje muzeum im. E. Bojanowskiego a coraz częściej mówi się również o powstaniu muzeum na Świętej Górze, która też jest na naszym terenie.
Również taką obawę zgłosił p. Radoła – radny z Grabonoga
Pan Żalik – radny z Bodzewa zapytał czy można mieć prywatne muzeum.
Pan Wójt odpowiedział, że skoro takie zadanie jest wykazane w planie odnowy miejscowości Rada Gminy ten plan zatwierdzi oznacza to, że Rada Gminy to akceptuje. Myślę, że będzie to na takich zasadach jak prywatne przedszkole – dodał p. Wójt.

Wobec przedłużającej się dyskusji radni zaproponowali aby Pan Wójt wspólnie z sołtysem wsi i prezesem fundacji „Bliżej Natury” przeszli do oddzielnego pomieszczenia aby wspólnie zastanowić się nad „urealnieniem „ planu odnowy miejscowości.
Sołtys wsi, p. Pietrzyk zapewnił, że zwoła zebranie wiejskie w tej sprawie aby na najbliższej sesji Rada Gminy mogła podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Godurowo.


- przyjęcia planu pracy Rady Gminy Piaski na rok 2010

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła w/w projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag.

- przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Piaski na rok 2010
Przewodniczący komisji przedstawili swoje plany pracy.
Radni nie wnieśli uwag.

Sprawozdanie Wójta Gminy Piaski

Pani Regina Karolewicz – inspektor ds. gruntów rolnych przedstawiła sprawozdanie Wójta Gminy Piaski z realizacji uchwały Nr V/25/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata – w roku 2009.
Pytań do przedstawionego sprawozdania nie było.
Sprawozdanie niniejsze stanowi załącznik do protokółu z posiedzenia wspólnego 3 komisji Rady Gminy Piaski.

Więcej dyskusji nie podjęto, wobec czego pan Woźniak podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął wspólne posiedzenie radnych.

Protokółowała: M. Konieczna
Przewodniczący posiedzenia

Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.