Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 11.03.2010 r.
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/223/2006 z dnia 26.06.2006r. w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz Uchwały NR XXXVI/245/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010. Wójt Gminy Piaski z dniem 11 marca 2010 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
I. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz warunki realizacji:
1. Wspieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych o charakterze dobra wspólnego.
Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie działań mających na celu wsparcie, promocję i rozwijanie inicjatyw społeczności lokalnych wsi położonych na terenie Gminy Piaski oraz prezentację dorobku społeczno – kulturalnego.

W 2010 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 4000 zł (wysokość środków w 2009 roku - 4000 zł)

2. Zorganizowanie na terenie gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju.
Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie na terenie gminy Piaski otwartej imprezy kulturalnej w formie plenerowej, której celem będzie przybliżanie historii, dziedzictwa narodowego, tradycji

W 2010 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 6000 zł (wysokość środków w 2009 roku 6000 zł).

3. Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy – lekkaatletyka.
Przedmiotem konkursu jest zorganizowaie imprezy lub cyklu imprez o charakterze masowym z zakresu lekkiej atletyki wraz z zachowaniem niezbędnych przepisów bezpieczeństwa.

W 2010 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 7000 zł (wysokość środków w 2009 roku 7000 zł)

4. Zorganizowanie festiwalu muzycznego o zasięgu ponad regionalnym promującego dorobek muzyczny J. Zeidlera
Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie festiwalu lub cyklu koncertów muzyki poważnej o zasięgu ponad regionalnym skierowanym do mieszkańców gminy Piaski promujących postać i dorobek muzyczny J. Zeidlera.

W 2010 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 8000 zł (wysokość środków w 2009 roku 8000 zł)
oraz

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/223/2006 z dnia 26.06.2006r. w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz Uchwały NR XXXVI/245/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010. Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXXVI/247/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2010 oraz Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXXVI/246/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010. Wójt Gminy Piaski z dniem 11 marca 2010 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację:

5. Organizowanie wypoczynku letniego (w czasie wakacji letnich) w formie półkolonii dla dzieci z Zespołów Szkół Gminy Piaski w tym dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym
Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii w miejscu lub w formie wyjazdowej dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym z terenu gminy Piaski wraz z przeprowadzeniem zajęć o charakterze terapeutycznym.
W 2010 roku przeznaczono na realizację w/w zadania kwotę 16 100 zł (wysokość środków w 2009 roku 24300 zł)

II. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.
III. Terminy realizacji zadania:
Zadania zgłoszone do konkursu ofert powinny być realizowane do końca 2010r.
1. Zasady przyznania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały NR XXXVI/245/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego o i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010, po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami.
2. Termin składania ofert:
1) oferty należy składać w terminie do 12 kwietnia 2010r. w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację
4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

3. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy Piaski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej po upływie terminu składania ofert.
2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Piaski
3) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
a) udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
c) możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe)
d) wartość merytoryczna oferty
e) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
f) efekty dotychczasowej działalności.
4) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

4. Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski.
                                                                       Wójt Gminy Piaski

                                                                         Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.