Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych na działkach nr ew. 205 i 206/4 obręb Smogorzewo, gmina Piaski powiat gostyński.”

ZAWIADOMIENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych na działkach nr ew. 205 i 206/4 obręb Smogorzewo, gmina Piaski powiat gostyński.”

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 17.03.2010r.


OS-7624/04/01/10

ZAWIADOMIENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa


Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art.79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1227 ze zm. powoływana dalej jako „Uooś”)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych na działkach nr ew. 205 i 206/4 obręb Smogorzewo, gmina Piaski powiat gostyński.”
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 29 stycznia 2010r Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin reprezentowanej przez CODEX Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Sp. J., ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp. ( zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 03 luty 2010r., Nr: OS-7624/01/01/10)
Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Wójt Gminy Piaski jest organem właściwym do wydawania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gostyniu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj od 17.03.2010r. do 07.04.2010r.
Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu ( w siedzibie Urzędu Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, pok. 5 w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piaskach: bip.piaski-wlkp.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1.                                                                          WÓJT
                                                                      Zenon Norman
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.