Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36”

Numer dokumentu: -
Rok: -

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.)

zawiadamiam

o zmianie treści obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla
„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36”
Zmiana dotyczy ujęcia we wniosku dodatkowych działek, nie wymienionych w pierwotnym obwieszczeniu:
Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi:
Powiat Rawicki, gmina Miejska Górka,
obr. Roszkówko, ark. 1, dz. nr ewid. 42/2,
Powiat Gostyński, gmina Krobia,
obr. Krobia, ark. 4, dz. nr ewid. 945/2
ark. 7, dz. nr ewid. 54/5, 54/19
obr. Ciołkowo, ark. 1, dz. nr ewid. 1.
Powyższe działki przeznaczone do przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego.
Jednocześnie ulega zmianie klasyfikacja działki nr 116, ark. 1 obr,. Księginki, gm. Dolsk, Powiat Śremski z „objętej liniami rozgraniczającymi” na „przeznaczoną do przebudowy dróg innej kategorii”, w związku z czym w jej przypadku nie następuje zmiana właściciela.
Z wniosku usunięto również działkę nr 53 ark. 7, obr. Krobia, tak więc nie zostanie ona objęta zakresem inwestycji.
Powyższe zawiadomienie następuje na skutek dokonanej przez Inwestora zmiany zakresu pierwotnego wniosku dot. ww. inwestycji.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 106 (tel. 0-61-854-12-89 lub 0-61-8541275) do dnia wydania decyzji.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
                                                                   z up. Wojewody Wielkopolskiego
                                                                 /-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
                                                           z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Andrzejewski
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.