Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskach przy ulicy Strzeleckiej

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskach przy ulicy Strzeleckiej

Numer dokumentu: -
Rok: -

 

Wójt Gminy Piaski
ogłasza


trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskach przy ulicy Strzeleckiej, oznaczonej jako :


Działka nr 438/11 o powierzchni 0,1040 ha – Cena wywoławcza 49 000,oo zł. Wadium 9 800,oo zł.
Objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gostyniu Kw. Nr PO1Y/00005006/7.


Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22 %.

Postąpienie nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nieruchomość niezabudowana położona przy drodze gminnej. Posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Nabywcy uzgadniają i wykonują na własny koszt podłączenia do sieci.
Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane domami jednorodzinnymi .
Przeznaczenie w/w nieruchomości ustalone jest w Uchwale Nr XIX/122/2008 Rady Gminy Piaski z dnia
14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Strzeleckiej w Piaskach . Położone w jednostce strukturalnej 4 MN dla terenu którego ustalono :
lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz obiektów garażowo-gospodarczych, sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego, usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy, powierzchnię zabudowy działki nie większą niż 40 % powierzchni działki, powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40 % powierzchni działki, wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m, lokalizację zabudowy z dachami stromymi wielospadowymi o kącie nachylenia od 30 do 45 stopni, wysokość wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większą niż 6 m, powierzchnię wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większą niż 60 m2, zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m2, lokalizację co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki. Dopuszcza się: lokalizację usług w obrębie budynku mieszkalnego na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni użytkowej budynku, lokalizację budynków garażowo-gospodarczych w granicy działki budowlanej, lokalizację stacji transformatorowej zblokowanej z obiektem budowlanym lub wolnostojącej na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 64 m2 ,lokalizację urządzeń budowlanych.
Nabywca zobowiązany jest zabudować nieruchomość w ciągu 4 lat, od dnia podpisania umowy sprzedaży. Przez zabudowę uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania terminu zabudowy, Wójt Gminy Piaski zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości
za zwrotem ceny w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej w wysokości określonej w umowie sprzedaży.
Zainteresowanych kupnem prosi się o dokonanie oględzin nieruchomości .
Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 09 grudnia 2009 r., drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 15 kwietnia 2010 r. .Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2010 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia nr 1, sala w podwórzu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu ( z podaniem numeru działki ) na konto Gminy Piaski-UG Nr 97 8678 0005 0050 0500 4994 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym, Oddział w Piaskach w terminie do dnia 10 czerwca 2010 r.
w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 10 czerwca 2010 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Piaski .
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dowód wpłaty wadium, oraz dowód tożsamości.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22 % podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piaskach, pokój nr 5 tel. 0-65 5719030 wew. 34.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy Piaski www.bip.piaski-wlkp.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

                                                                           WÓJT
                                                                   ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Regina Karolewicz
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.