Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Bodzewie, przeznaczonej w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a w części jako teren rolniczy, oznaczonej jako: Działka nr 59 o powierzchni 0,2700 ha, obręb Bodzewo,

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Bodzewie, przeznaczonej w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a w części jako teren rolniczy, oznaczonej jako: Działka nr 59 o powierzchni 0,2700 ha, obręb Bodzewo,

Numer dokumentu: -
Rok: -

 

Wójt Gminy Piaski
ogłosza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Bodzewie, przeznaczonej w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a w części jako teren rolniczy, oznaczonej jako :

Działka nr 59 o powierzchni 0,2700 ha, obręb Bodzewo, ark.m.1, oznaczenie użytku R kl.IIIa ( grunty orne) opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu, Wydziale Ksiąg Wieczystych Kw. nr 23548. Bez obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza netto 53.500,00 zł.
Wadium 10.700,00 zł
.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT wg. stawek obowiązujących w dniu sprzedaży ( podatkowi VAT podlega część przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową natomiast część rolna jest zwolniona z podatku VAT).
Postąpienie nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokąta. Położona przy drodze gminnej. Dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej. Otoczenie stanowią nieruchomości niezabudowane. Podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.
Przeznaczenie w/w nieruchomości ustalone jest w Uchwale Nr XXXVIII/230/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 7 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 59 i 138 w Bodzewie. Nieruchomość położona jest w jednostce strukturalnej
1 MN i 1 R. W części 1 MN przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a w części 1 R jako teren rolniczy. Dla terenu 1 MN ustalono : lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym oraz obiektów garażowo-gospodarczych, sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego, powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 700 m2, powierzchnia zabudowy nie większa niż 30 % powierzchni działki, powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 40 % powierzchni działki, wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 10 m, lokalizacja zabudowy z dachami stromymi wielospadowymi o kacie nachylenia od 30 do 45 stopni, wysokość wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większa niż 6 m, powierzchnie wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie większa niż 60 m2, zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie tablic reklamowych o powierzchni większej niż 1 m2, lokalizacja co najmniej dwóch miejsc parkingowych na terenie działki. Dla terenu 1 MN dopuszcza się : lokalizacje usług jedynie w obrębie budynku mieszkalnego na powierzchni nie większej niż 30 % powierzchni budynku, lokalizacje budynku ścianą zewnętrzną bezpośrednio na granicy działki budowlanej, podziały nieruchomości po zapewnieniu dla wydzielonych działek obsługi komunikacyjnej z drogi publicznej o szerokości nie mniejszej niż 10 m, lokalizacja sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego oraz urządzeń budowlanych. Dla terenu 1 R ustalono: lokalizację dróg wewnętrznych i lokalizacje sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego. Termin zagospodarowania nieruchomości- nieustalony. Zainteresowanych kupnem prosi się o dokonanie oględzin nieruchomości.
Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

I przetarg odbędzie się dnia 20 lipca 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia nr 1, sala w podwórzu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu ( z podaniem numeru działki na którą jest wpłacane) na konto Gminy Piaski - UG Nr 97 86780005 0050 0500 4994 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym, Oddział w Piaskach w terminie do dnia 15 lipca 2010 r. w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 15 lipca 2010 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Piaski .


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami upoważniającymi do uczestnictwa w przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piaskach, pokój nr 5 tel. 0-65 5719030 wew. 34.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy Piaski www.bip.piaski-wlkp.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.


                                                                    WÓJT
                                                              Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Regina Karolewicz
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.