Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie, gm. Piaski”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie, gm. Piaski”.

Numer dokumentu: OS- 7624/07/05/10
Rok: 2010

Piaski, dnia 16.12.2010r.


OS- 7624/07/05/10

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Piaski              Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2010 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Geodezyjno Projektowego GOSPOL sp. c., Rynek 10, 63-800 Gostyń działającego w imieniu inwestora Gminy Piaski reprezentowanej przez Wójta Gminy Piaski z siedzibą ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski , Wójt Gminy Piaski wydał decyzję znak OS- 7624-06/05/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie, gm. Piaski”.
              Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanej decyzji.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Piaskach (ul 6 Stycznia 1, pok. nr 5) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
              Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 - zgodnie  z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach oraz w gablotach informacyjnych w miejscowości Bodzewo, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.piaski-wlkp.pl


                                                                                                                  Wójt

                                                                                                          Zenon Norman
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2010-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.