Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Urząd Stanu Cywilnego » USC-XIV Uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia/ uznanie dziecka poczętego

USC-XIV Uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia/ uznanie dziecka poczętego


 

                                         

Podstawa prawna: art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny                                            i opiekuńczy (Dz. U.  z 2017 r., poz. 682)

I.    Wymagane dokumenty

Do wglądu: dowody osobiste rodziców

W przypadku uznania dziecka poczętego: karta ciąży lub zaświadczenie lekarza

 

II.    Opłaty

Nie pobiera się

 

III. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

W sprawach wymagających przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego od 14- 30 dni)

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Piaskach (USC)

 

V.  Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa kierownik usc w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

 

VI Uwagi

Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna (niejednoczesna obecność obojga rodziców jest wyjątkiem od reguły).

Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.

W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Aleksandra Józefowiak
Opublikowany dnia: 2011-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-04
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.