Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Urząd Stanu Cywilnego » USC-III Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – ślub konkordatowy

USC-III Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – ślub konkordatowy


 

Podstawa prawna: art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinnyopiekuńczy (Dz. U.  z 2017 r., poz. 682)  oraz art. 76-79 i 81 ustawy z dnia  28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Stawiennictwo osobiste
2. Dokument tożsamości do wglądu
3. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

3. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

·         odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

·         zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem*, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego./Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu.

Powyższe dokumenty przedkładane są wraz z tłumaczeniem wykonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwachczłonkowskich UE

 

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł /jeśli małżeństwo zawierane będzie poza gminą Piaski - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa .

Podstawa prawna : ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1827 z późn. zmianami)

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie – do 30 dni,

Nupturienci otrzymują:

1.    zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności zawarcie małżeństwa – 2 egz.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy, od daty sporządzenia.

2.    Formularz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego – 3 egz.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Gostyniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

V. UWAGI:

Odbiór odpisu aktu małżeństwa w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Aleksandra Józefowiak
Opublikowany dnia: 2011-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-04
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.