Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: budżetu na 2011 rok.

Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: budżetu na 2011 rok.


Uchwała nr V/19/2011

Rady Gminy Piaski z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie: budżetu na 2011 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222,235-237,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011r. w wysokości 22 934 523,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 22 150 933,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 783 590,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 2 671 360,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień
z innymi j.s.t w wysokości 108 740,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w
wysokości 840 905,00 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011r. w wysokości 26 131 193,00 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 21 026 919,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5 104 274,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 2 671 360,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi
j.s.t w wysokości 183 140,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 3 948 289,00 zł


§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 196 670,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z
tytułu: nadwyżki z lat ubiegłych i zaciągania kredytów i pożyczek .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
3 592 060,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 395 390,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 854 940,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 380 200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 7 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w
kwocie 100 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 8.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
2 292 060,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w
kwocie 200 000,00 zł

§ 9.Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w
wysokości 500 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 ,00 zł
2) zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia
27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2 092 060,00 zł.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na
wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, (między zadaniami w
ramach działu do kwoty 50 000,00 zł)
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
70 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
2) celową w wysokości 46 000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
46 000, 00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                           Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Elżbieta Karolczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.