Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół N r 1/2010 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 16 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski

Protokół N r 1/2010 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 16 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski

Numer protokołu: 1
Rok: 2010

P r o t o k ó ł N r 1/2010

posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 16 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski


Obecni na posiedzeniu :

1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
4. Przewodniczącą Rady Gminy - Irena Różalska
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
6. Kierownik ZOS – Andrzej Konieczny

Pan Stefan Śląski – przewodniczący komisji powitał wszystkich na pierwszym posiedzeniu komisji VI kadencji.

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE :

- wynagrodzenia Wójta Gminy Piaski.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Przewodnicząca.
Pani Irena Różalska objaśniła, że z godnie z ustawą o samorządzie gminnym, na początku nowej kadencji radni muszą uchwałą ustalić wynagrodzenie Wójta oraz przedstawiła propozycję podwyżki. Dodała, że Pan Wójt po tej kadencji odchodzi na emeryturę.
Pan Wójt podkreślił że będzie to ostatnia podwyżka w tej kadencji.
Przewodnicząca zabrała głos w sprawie diet dla radnych. Poinformowała, że jest to połowa minimalnego wynagrodzenia a wyliczone stawki diet poda na najbliższej sesji.
Radni nie wnieśli uwag.

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010r.

Projekt uchwały bardzo szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Radni nie wnieśli uwag.

- określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że jest to uchwała która była przyjęta przez Radę Gminy 26.10.2010r. i że, zmienił się jedynie § 11 który stanowi, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Pan Stefan Śląski, który wyraził swoje niezadowolenie w sprawie artykułu, w którym trener Klubu Korona Piaski opisuje jak źle układa się współpraca klubu z władzami samorządowymi gminy.
Pan Wójt omówił sytuację klubu sportowego Korona. Poinformował również radnych o przeprowadzonym przetargu na dowóz dzieci do szkoły. Dodał, że gmina Piaski jest na drugim miejscu zaraz za Miejską Górka która wydaje z budżetu najwięcej na utrzymanie klubów.
Następnie Pan Śląski stwierdził, że robi się to sport zawodowy a dofinansowania wystarcza jedynie dla młodzieży.
Radni więcej uwag nie wnieśli..

- zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt uchwały przedstawił i omówił Pan Wójt
Przewodniczący komisji spytał o stawkę abonamentową.
Pan Wójt odpowiedział, że została ona wprowadzona ustawowo. Pan Wójt wyjaśnił, że to ustawa przewiduje wymianę liczników co 5 lat albo po 5 latach oddać do legalizacji, w gminie Piaski wymienia się rocznie ok.150 liczników Dodał, że nie wszyscy mieszkańcy gminy maja założone liczniki, są tacy którzy płaca za wodę w ryczałcie.
Po dyskusji komisja zaakceptowała propozycję Wójta Gminy.
Pan Szafranek zaproponował by informacje o opłacie abonamentowej wyjaśnić poprzez media by mieszkańcy zrozumieli o co chodzi.
Radni więcej uwag nie wnieśli..

- zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu o numerze KSI POKL.09.04.00-30-049/10 pod tytułem „E-belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik ZOS Pan Andrzej Konieczny.
Poinformował radnych, że w/w uchwała była podjęta na XLVIII w dniu 26.10.2010r. Wyjaśnił, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podał informację iż uchwała nie zawiera nr KSI, który powinien być zawarty w uchwale.
Radni nie wnieśli uwag.
- ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez gminę Piaski.

Projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik ZOS Pan Andrzej Konieczny.
Kierownik ZOS odpowiedział, że też uważa aby to nie była podwyżka szokowa, tylko stopniowa. Dodał, że propozycja jest również taka aby rodzic który w przedszkolu ma równocześnie 3 dzieci nie płacił za 3 dziecko a także aby dzieci z grupy integracyjnej były zwolnione z opłat.
Radni przyjęli propozycje podana przez Kierownika ZOS.

- wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.
Projekt tej uchwały przedstawił i omówił Pan Sekretarz. Poinformował także, ze w najbliższym czasie zmieni się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, która nakładać będzie na każdego mieszkańca podatek od śmieci.
Radni nie wnieśli uwag.

Rozpatrzenie wniosków.

- zażalenie Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Ewy Chwistek, wniosek Pani Bożeny Jankowskiej w sprawie Kierownika WTZ.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska poinformowała radnych, że odpowiedzi na te wnioski udzieliła Pani Teresa Andrzejewska, Radca Prawny Urzędu. Dodała również że Rada Gminy nie jest kompetentna do rozstrzygania takich sporów gdyż są to sprawy pracownicze.

- wniosek Państwa Gabrieli i Stefana Radoła zam. Bodzewo 40 o udzielenie rabatu przy zakupie działki.
Wniosek ten przedstawił i omówił Pan Sekretarz.
Wniosek rozpatrzono negatywnie.

- w niosek o przejęcie obiektu w którym znajduje się świetlica otrzymany od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szelejewie, Koło nr 8.
Wniosek ten omówił i przedstawił Pan Wójt. Poinformował radnych, że tą sprawę poruszy na późniejszych komisjach gdyż najpierw musi przeprowadzić rozmowę z Panem Mintą.
Pani Maria Wesołek wyjaśniła, że w Szelejewie nie ma żadnej świetlicy gdzie młodzież i nie tylko mogli by się spotkać.
Propozycja Pana Szafranka była taka by zakończyć wszystkie inwestycje w Piaskach a później zająć się Szelejewem. Zadał również pytanie co będzie z budynkiem w stanie surowym rozpoczety7m przez byłego dyrektora Hodowli Roślin , p. Ratajczyka
Pan Śląski wyjaśnił, że starało się o to 2 lekarzy z Leszna, którzy chcieli to kupić. Wyznaczony został teren przez geodetów. Maił tam powstać ośrodek zdrowia. Minister Finansów stwierdził, że za nisko zostało wycenione i do tej pory nie zostało to sprzedane, wszyscy się wycofali.
Następnie Pani Przewodnicząca dodała, że jeżeli prowadzone tam są sprawy roszczeniowe to nie można tam nic zrobić.
Pan Wójt poinformował, że w takiej sytuacji nie możemy tego przejąć. Najpierw muszą się wyjaśnić sprawy roszczeniowe, potem rozmowy o warunkach przejęcia.

Pani Przewodnicząca przypomniała o składaniu oświadczeń majątkowych.
Następnie Wójt poinformował radnych, że 27.12.2010r. odbędzie się spotkanie z sołtysami w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów sołeckich.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : J. Polaszyk
Przewodniczący komisji

Stefan ŚląskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.