Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 1/2010 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 14 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski

Protokół nr 1/2010 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 14 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy Piaski

Numer protokołu: -
Rok: -

Protokół  Nr 1/2010

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu

odbytego w dniu 14 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy PiaskiObecni na posiedzeniu :

1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
4. Przewodniczącą Rady Gminy - Irena Różalska
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
6. Kierownik ZOS – Andrzej Konieczny

Pan Wiesław Woźniak – przewodniczący komisji powitał wszystkich na pierwszym posiedzeniu komisji VI kadencji. Dodał, że ma nadzieję iż będzie to dobra współpraca.
Następnie poprosił o przedstawienie projektów uchwał które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE :


- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010r.


Projekt uchwały bardzo szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Radni nie wnieśli uwag.

- określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym


Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że jest to uchwała która była przyjęta przez Radę Gminy 26.10.2010r. i że, zmienił się jedynie § 11 który stanowi, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Pan Woźniak zapytał jaka kwota jest przeznaczona w ciągu roku na nagrody?
Pani Elżbieta Karolczak odpowiedziała, że jest to 27 tys. zł na rok i są to kluby : Korona i Wielkopolanka. Wyjaśniła, że są to tylko kluby z naszej gminy dlatego, że gdyby nie było zawartego ograniczenia w uchwale wnioski mogły by składać kluby z całego kraju, a tu chodzi o promowanie naszej gminy.
Następnie Pan Naskręt zapytał czy nagrody przyznawane są także dla sportowców indywidualnych z innych dziedzin sportu
Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik, mówiąc że się nie kwalifikują.
Głos zabrał Pan Sekretarz, który poinformował iż uchwała potrzebna jest po to żeby te kluby istniały. Każda gmina musi ten problem rozwiązać, jeżeli nie będzie takiej uchwały kluby nie będą istniały.
Pan Wójt wyjaśnił, że nagrody te są tylko dla zawodników a gmina dofinansowuje Koronę. Poinformował również, że Gmina Piaski jest na drugim miejscu zaraz za Miejską Górka która wydaje z budżetu najwięcej na utrzymanie klubów.
Następnie Pan Wójt omówił sytuację klubu sportowego Korona
Pan Naskręt zapytał jakie oczekiwania są Pana Ludwiczaka w stosunku do gminy aby Korona istniała, funkcjonowała.
Pan Wójt odpowiedział, że są to względy finansowe.
Pani Przewodnicząca dodała, że należy dofinansowywać tak samo Wielkopolankę jak i Koronę Piaski. Poinformowała, że współpraca z zarządem Korony zawsze się układała.
Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Naskręt, który stwierdził, że gmina Piaski stosunkowo dużo inwestuje w kluby sportowe w porównaniu z Gostyniem.
Przewodniczący komisji Pan Wiesław Woźniak, powiedział, że do działalności klubu należy pozaliczać (utrzymanie szatni, prądu, szatniarza itd…). Dodał, że należy zwrócić uwagę na ilość sprzedanych biletów, a także by Korona Piaski składała się z mieszkańców gminy.
Pan Sekretarz stwierdził, że nie da się prowadzić 4 ligi tylko swoimi zawodnikami. Pytanie jest takie czy chcemy być w 4 lidze. Mieszkańcy Piasków w stosunku do działaczy prowadzących „Koronę” zachowują się roszczeniowo, często pretensjonalnie, działacze narzekają, że ze strony kibiców często nie ma wsparcia ani pomocy.
Bilety sprzedawane są nielegalnie, ponieważ od sprzedaży należy odprowadzić VAT mówił Sekretarz.
Następnie głos zabrał Pan Woźniak. Pytał co będzie jak Korona upadnie a zainteresowania nie ma.
Pan Wójt spytał Pana Naskręta i Pana Niedzielę czy są w stanie kogoś znaleźć aby ten zarząd podtrzymać.
Następnie Pan Naskręt powiedział, że do tego potrzebni są hobbiści, ludzie zapaleni na ten sport. Dodał, że zwolennikiami w tej chwili są młodzi ludzie, którzy ubliżają zawodnikom.
Więcej uwag nie wniesiono.

- zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Projekt uchwały przedstawił Pan Wójt dodając, że woda zawsze była o 5gr. tańsza a ścieki 5gr. droższe niż stawki w Gostyniu i Strzelcach Wielkich. Poinformował radnych o sprawie licznika, a także podpisanego porozumienia z Gostyniem. Wójt dodał, że Gostyń walczy o to by nam powiększyć opłatę za ścieki. My jako gmina dofinansowujemy ścieki w Piaskach, Drzęczewie i część Grabonoga. Musimy zebrać pieniądze na udrażnianie i konserwację kolektorów. Pan Wójt dodał, że stawka za ścieki będzie taka sama jak w Gostyniu tylko wtedy gdy Gostyń uszczelni kolektory. Pan Wójt wspomniał również, że Gmina ma przygotowany plan budowy oczyszczalni ścieków i jest to zabezpieczenie po to by Gostyń porozumienia nie zmienił.
Poinformował również radnych, że została ustawowo wprowadzona opłata abonamentowa za liczniki. Dodał, że nie wszyscy mieszkańcy gminy maja założone liczniki a wodę płaca w ryczałcie.
Następnie Pan Naskręt zadał pytanie czy mieszkańcy mogą mieć taki ryczałt?.
Pan Wójt odpowiedział, że tak i tych mieszkańców jest bardzo mało a liczniki muszą pozakładać wszyscy mieszkańcy a w pewnych przypadkach są problemy techniczne aby założyć licznik.
Następnie Pan Woźniak zapytał o płatność abonamentową.
Pan Wójt wyjaśnił, że ustawa przewiduje wymianę liczników co 5 lat albo po 5 latach oddać do legalizacji, w gminie Piaski wymienia się rocznie 200-150 liczników.
Przewodniczący komisji zapytał kiedy będzie zbierana w/w opłata.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt mówiąc, że przy zbieraniu każdo razowej fakturze za pobór wody i ścieków. Dodał, że są to jedyne inwestycje (wodne i kolektorowe) od których gmina odlicza VAT. Dlatego tak często mam kontrolę Urzędu Skarbowego, sprawdzają czy VAT został prawidłowo odliczony.
Komisja zaakceptowała propozycję Wójta Gminy.

- zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu o numerze KSI POKL.09.04.00-30-049/10 pod tytułem „E-belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik ZOS Pan Andrzej Konieczny.
Poinformował radnych, że w/w uchwała była podjęta na XLVIII w dniu 26.10.2010r. Wyjaśnił, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podał informację iż uchwała nie zawiera nr KSI, który powinien być zawarty w uchwale.
Przewodniczący komisji spytał czy jest to program pilotażowy
Kierownik ZOS odpowiedział, że tak. Dodał, że w województwie wielkopolskim rozpatrzono pozytywnie 17 wniosków o przeprowadzenie projektu. Wyjaśnił również w jaki sposób będzie się to odbywać.
Następnie Pan Niedziela pytał na co idą pieniądze?
Pan Konieczny odpowiedział, że płacić będziemy nauczycielom którzy będą prowadzić zajęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy spytała Kierownika ZOS czy nauczyciele wyrażają zgodę na ten program.
Pan Andrzej Konieczny odpowiedział, że był to warunek przystąpienia do programu. Zgłosiło się 19 nauczycieli, którzy sami podpisali zgodę.
Radni nie wnieśli uwag.
- ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez gminę Piaski.

Projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik ZOS Pan Andrzej Konieczny.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska poprosiła aby propozycję stawki padła z Urzędu.
Pan Konieczny wyjaśnił, że nie podniesienie w tym momencie opłaty stałej może przyczynić się do tego że Regionalna Izba Obrachunkowa narzuci nam podwyżkę nawet 200-300%. Propozycja jest taka aby zwiększyć opłatę o 30%.
Pan Wójt poinformował radnych, że w przyszłym roku powstanie nowe przedszkole prywatne u P. Pikulskiego.
Następnie głos zabrała Pani Przewodnicząca, która stwierdziła że najlepiej będzie jak stawki podnosi się stopniowo a nie tak od razu. W ciągu roku można opłatę zmienić.
Pan Sekretarz pytał Kierownika jakie zdanie na ten temat ma dyrektor przedszkola Pani Urszula Pożegowiak.
Kierownik ZOS odpowiedział, że też uważa aby to nie była podwyżka szokowa, tylko stopniowa. Dodał, że propozycja jest również taka aby rodzic który w przedszkolu ma równocześnie 3 dzieci nie płacił za 3 dziecko a także aby dzieci z grupy integracyjnej były zwolnione z opłat.
Przewodniczący komisji podał propozycję wzrostu opłaty stałej o 30%. Radni wyrazili zgodę.
Więcej uwag do tego projektu uchwały nie wniesiono.

- wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.
Projekt tej uchwały przedstawił i omówił Pan Sekretarz.
Radni nie wnieśli uwag.
- wynagrodzenia Wójta Gminy Piaski.
Przewodniczący komisji poprosił Panią Przewodnicząca o zreferowanie projektu uchwały.
Pani Irena Różalska objaśniła, że z godnie z ustawą o samorządzie gminnym radni muszą ustalić wynagrodzenie Wójta.
Drugi temat który poruszyła Pani Przewodnicząca to sprawa diet dla wszystkich radnych. Zapytała czy utrzymujemy dotychczasowy system w oparciu o minimalne wynagrodzenia w kraju.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska podała propozycję podwyżki dla Pana Wójta, dodała, że będzie glosowała za ta podwyżka.
Następnie głos zabrał Pan Wójt który wyjaśnił, że jest to ostatnia podwyżka w tej kadencji.
Pan Naskręt stwierdził, że szkoda że trzeba tak wcześnie to ustalać, zaraz po wyborach bo za pół roku byłoby to lepiej przyjęte. Zapytał również ile razy Pan Wójt miał podwyżkę w ubiegłej kadencji.
Pan Wójt odpowiedział, że dwa razy i jeszcze raz podkreślił że będzie to ostatnia podwyżka w tej kadencji.
Pan Woźniak zapytał czy będą głosować na komisji w tej sprawie, wobec czego jeszcze raz zapytał kto jest za. Wszyscy radni zagłosowali za propozycją Przewodniczącej Rady Gminy Pani Ireny Różalskiej.

Wolne głosy i wnioski.


- 30.12.2010r. jest ostatnia sesja proponuje, żeby nie było szampana i opłatka ale skromna wigilia, wieczerza.
Pan Grzegorz Naskręt stwierdził żeby ten poczęstunek był raczej skromny.
Wójt- nie udało się z kampanią wyborczą przeprowadzić 2 rzeczy – rynek i kanalizacja w Piaskach.
Pan Naskręt zapytał, o drogę od rynku do ul. Zielonej ponieważ droga jest bardzo zniszczona i budynki są bardzo zniszczone od kałuż wody, mają zniszczone elewacje. Zapytał również czy to wchodzi w zakres tego zadanie – ul. Poznańska i ul. Warszawska „budowa kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami”.
Pan Wójt odpowiedział, że dotyczy to tego odcinka ul. Poznańskiej gdyż przy wcześniejszej inwestycji na ul. Poznańskiej cześć właścicieli nie wpuściła nas na swoje posesje z kolektorem i teraz musimy te inwestycje dokończyć w tej części Piasków.
Pan Naskręt stwierdziły, że należy cos zrobić aby naprawić kanalizację deszczową bo budynki strasznie niszczeją i tak dalej być nie może.
Następnie głos zabrał Przewodniczący komisji, mówił że na ul. Poznańskiej woda stoi wzdłuż asfaltu i jest coraz gorzej, rowy wzdłuż drogi są pozasypywane i ta woda nie ma gdzie się
podziać.
Pan Grzegorz Naskręt – firma nie była przygotowana do pracy po rozpoczęciu robót nie mieli W.C. chodzili do mieszkańców po kawę, jest nieciekawa sytuacja komunikacji na rynku, jeszcze dopadało śniegu.
Odpowiedzi udzieliła Pani Przewodnicząca, która stwierdziła, że to jest przetarg i my nie mamy wpływu na to jak się firma przygotowuje do pracy.
Pan Naskręt stwierdził, że pracownicy firmy bardzo słabo pracowali, nie było nadzoru nad tymi pracownikami i dlatego tak to na dzień dzisiejszy wygląda a mieszkańcy mieszkańcy strasznie narzekają i krytykują.
Pan Wójt poruszył sprawę figury na rynku, że jest bardzo zniszczona. Mówił, że będzie trzeba ją również odremontować.
Następnie Pna Naskręt zapytał czy są przewidziane przewody do monitoringu by po ukończeniu prac na rynku nie było zniszczeń, żeby rynek był rejestrowany przez monitoring.
Pan Urbaniak zabrał głos w sprawie drogi w Grabonogu. Mówił, że w razie zamknięcia drogi krajowej objazd jest przez Grabonóg i należałoby tę drogę ukończyć, zrobić.
Z dyskusji wynika, że powiaty generalnie się nie sprawują i rodzi się pytanie czy są one w ogóle potrzebne.
Pan Woźniak stwierdził, że pierwsze 8 lat samorządu były bez powiatów i dużo się robiło.


Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : J. Polaszyk

                                                                       Przewodniczący komisji

                                                                             Wiesław Woźniak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.