Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 2/2011 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 4 lutego 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół nr 2/2011 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 4 lutego 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: -
Rok: -

P r o t o k ó ł N r 2/2011

posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu

odbytego w dniu 4 lutego 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.
Obecni na posiedzeniu:


1. Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu

2. Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy Piaski - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy Piaski - Elżbieta Karolczak
5. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska


Przewodniczący komisji, Pan Wiesław Woźniak powitał wszystkich i poprosił Skarbnika Gminy, Panią Elżbietę Karolczak o przedstawieni projektu budżetu gminy na rok bieżący.

Pani Skarbnik poinformowała w tym momencie, że przed przystąpieniem do omawiania projektu budżetu gminy należy przedstawić projekt uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski na lata 2011- 2016 gdyż ta uchwała ściśle wiąże się z budżetem gminy nie tylko na rok bieżący lecz na lata następne.
/ radni otrzymali projekt tej uchwały wraz z projektem budżetu gminy w grudniu ubiegłego roku /
Wobec powyższego przedstawiła projekt tej uchwały, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie. Radni zapytali jak rygorystycznie będzie przestrzegana jeżeli chodzi o wykonanie tej uchwały.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jakakolwiek zmiana w tej uchwale / szczególnie dotycząca danych za rok bieżący / będzie wymagała podjęcia dodatkowej zmieniającej uchwały/
Radni nie wnieśli uwag do projektu w/wymienionej uchwały.
Następnie Pani Karolczak przed przystąpieniem do omawiania projektu budżetu gminy na rok 2011 zapoznała radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu gminy Piaski na rok 2011/ opinia stanowi załącznik do niniejszego protokółu /
Następnie bardzo szczegółowo przedstawiła dochody budżetu na rok 2011 odpowiadała na bieżąco na pytania radnych w tym zakresie.
Zastrzeżeń do przedstawionych dochodów budżetowych na rok bieżący nie zgłoszono.

Kolejno pani Skarbnik przedstawiła wydatki budżetu które zamykają się kwotą - 26 632.183 złote w tym: wydatki bieżące w wysokości 20 650 825 zł.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Przewodnicząca Rady Gminy poruszyła sprawę wysokości wynagrodzeń sprzątaczek w Zespole Szkół w Piaskach. Stwierdziła, że sprzątaczki maja zbyt niskie wynagrodzenia w stosunku do ilości pracy jaką wykonują. Stwierdziła, że maja do sprzątanie za duże powierzchnie za tak małe wynagrodzenie.
Pytała ponadto o wysokość wynagrodzeń sprzątaczek w Szelejewie i Bodzewie oraz w Urzędzie Gminy.
Zaznaczyła, że jeżeli nie zmienią się zarobki sprzątaczek w Piaskach to nie będzie głosować za przyjęciem budżetu gminy na rok 2011r.
Pani Skarbnik w tym momencie oświadczyła, że nie ma mowy o zmianie budżetu oświaty gdyż jest to budżet stały, w tym roku na pewno się nie zmieni i nie jest wstanie „dołożyć „ środków finansowych z budżetu gminy ponieważ jest tak już „napięty” i o zmianie nie ma mowy.
Pan Wiesław Woźniak zgłosił zastrzeżenie co do skuteczności odśnieżania Smogorzewa tej zimy. Uważa, że należałoby się zastanowić nad kupnem koparko-ładowarki i wówczas odśnieżanie byłoby skuteczniejsze gdyż inaczej trzeba będzie wynajmować firmy do odśnieżania a gmina ma za słaby sprzęt aby to skutecznie robić - stwierdził p. Woźniak.
Pan Naskręt Grzegorz również uważa, że należałoby pomyśleć o wynajęciu rolników do odśnieżania jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Pan Wójt przyznał rację jeżeli chodzi o zakup odpowiedniego sprzętu do odśnieżania lecz w tym momencie wszelkie zamiary na temat zakupu sprzętu w rym roku ostudziła pani Skarbnik i oświadczyła, ze nie ma mowy o zakupie wspomnianego sprzętu w tym roku.
Pan Sekretarz, Wiesław Glapka dodał, że dobrze byłoby aby Pan Wójt zapytał na Konwencie Wójtów i Burmistrzów którzy w tym roku zlecili usługi odśnieżania w swoich gminach rolnikom posiadającym odpowiedni sprzęt co lepsze i korzystniejsze dla gminy – czy zakup sprzętu i jego utrzymywanie czy wynajem sprzętu w sytuacjach ekstremalnych.
Więcej pytań w sprawie przedstawionych wydatków w projekcie budżetu gminy na rok 2011 nie było wobec czego przewodniczący komisji budżetowej, Pan Wiesław Woźniak zapytał kto z radnych będzie za przyjęciem budżetu gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.
Za przyjęciem przedstawionego projektu budżetu gminy na rok 2011 głosowali wszyscy radni.

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:


- poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
- zmiany uchwały Nr XLVIII/325/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 26.10 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
- zmiany uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie
ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów
deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

W/w projekty uchwał przedstawiła Pani Skarbnik. Radni nie wnieśli uwag.

Następnie dodatkowy projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaski prawa własności nieruchomości położonych w Bodzewie i Szelejewie Drugim , wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. przedstawił Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.

Pan Woźniak poruszył sprawę gruntów sołeckich, pytał czy nie należałoby się zastanowić nad tym aby sołtysi mogli w miarę możliwości użytkować takie same ilości gruntów a nie tak jak obecnie gdzie występują duże rozbieżności jeżeli chodzi o areał.
Pozostali radni pytali czy można zmienić ten stan rzeczy.
Pan Wójt odpowiedział, ze jest to możliwe, leży to w gestii Rady Gminy.


Przedstawienie wniosków:

- Pan Wójt poinformował, że „SIMET” zwrócił się pisemnie z prośbą o wprowadzenie w strefie aktywizacji gospodarczej Grabonóg na okres 5 lat zwolnień z wpłat na podatek od nieruchomości.
/pismo z załączeniu /
Pan Wójt dodał, że należy rozważyć możliwość podjęcia stosownej uchwały w tej kwestii aby zachęcić inwestorów do budowania zakładów pracy w obrębie strefy aktywizacji zawodowej.
Radni nie podjęli decyzji w tej sprawie.

- Pan Wójt przedstawił pismo samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w sprawie zwiększenia udziałów Gminy Piaski.
Gmina Piaski w rozbiciu na lata musiałaby wykupić kolejnych 16 udziałów aby SFPR mógł przystąpić do odpowiedniego programu pod nazwą „Jeremi „ i otrzymać z niego dodatkowe środki na swoją działalność w kwocie 30 milionów złotych.
Radni przyjęli niniejsze pismo do wiadomości.

- Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z pismem jakie otrzymała od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu w sprawie ewentualnej pomocy finansowej do przewozów pasażerskich.
Pismo niniejsze stanowi załącznik do protokółu. Radni przyjęli treść pisma do wiadomości..


Wolne głosy i wnioski :

Pan Wiesław Woźniak –przewodniczący komisji pytał o sprawy dotyczące Warsztatów terapii Zajęciowej w Piaskach gdyż czytał w gazecie artykuł na temat zaistniałej tam sytuacji.
Pan Wójt poprosił p. Sekretarza o przedstawienie obecnej sytuacji w WTZ.
Pan Sekretarz poinformował, że nastąpiła zmiana kierownika tej placówki, obecnie kierownikiem jest p. Gerard Misiaczyk który boryka się z problemami finansowymi gdyż budżet tej placówki był nieodpowiednio zaplanowany.
Pan Wójt dodał, że była pani kierownik traktowała WTZ jak prywatny folwark a nie jednostkę budżetową, rotacja pracowników była bardzo duża , krótko mówiąc Warsztaty nie działały tak jak trzeba. . Prawdopodobnie była pani kierownik zostanie zwolniona dyscyplinarnie za nie dopilnowanie obowiązków zawodowych.
Pan Sekretarz poinformował, że nowy kierownik, pan Misiaczyk wystosował pismo do p. Ewy Chwistek / byłej p. kierownik/ w którym domaga się wyjaśnienia wielu spraw. związanych z prowadzeniem WTZ.
Jak do tej pory p. Chwistek nie ustosunkowała się na piśmie do przedstawionych jej zarzutów a obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim – oświadczył p. Sekretarz.
Pan Woźniak – przewodniczący komisji zapytał p. Wójta w jaki sposób dowiedział się o nieprawidłowościach w prowadzeniu WTZ. Pan Wójt odpowiedział, że pewne sygnały już wcześniej docierały do niego , chociażby w sprawie rotacji pracowników a od czasu kiedy zatrudniono księgową wykryto wiele kolejnych nieprawidłowości.
Pan Woźniak zasugerował aby nie zwalniać dyscyplinarnie p. Chwistek lecz znaleźć inne rozwiązanie stosunku pracy co będzie korzystniejsze dla obu stron.
Tego samego zdania jest Przewodnicząca Rady Gminy.
Pan Wójt dodał, że ostatnio oburzył go fakt iż p. Chwistek przekazała pisemnie 8 uczestników WTZ do Borku do Zakładu Aktywizacji Zawodowej / do czego miała prawo / lecz nie zadbała o to aby o te liczbę uzupełnić Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Przewodniczącą Rady Gminy, Pani Irena Różalska w tym momencie dodała, że odbyło się spotkanie nowego kierownika WTZ w rodzicami dzieci uczęszczających do WTZ i rodzice odnieśli pozytywne wrażenie z tego spotkania co pozwala myśleć, że będzie się dobrze działo w tym zakładzie.

Pan Żalik pytał o dokumentację na kanalizację ściekową w Bodzewie, dlaczego nie wszyscy otrzymali pisma z Urzędu Gminy aby sprawdzić czy ich posesja jest ujęta w dokumentacji. Prosił o wyjaśnienie tej sprawy.
Pan Wójt i p. Sekretarz odpowiedzieli, że należy wyjaśnić te kwestie z osoba odpowiedzialną za wykonanie dokumentacji.
Następnie p. Żalik pytał czy zostanie skończony chodnik / około 150 mb/
Pan Wójt odpowiedział, ze najpierw trzeba wykonać dokumentację na kanalizację ścierkową, nie wiadomo gdzie pójdzie droga i wówczas możemy myśleć o zakładaniu chodnika.

Pan Naskręt Grzegorz pytał kiedy będzie przeniesiony przystanek autobusowy gdyż w chwili obecnej trwają na rynku prace przy budowie parkingów i niedługo przystanek zacznie przeszkadzać w tych pracach.
Pan Wójt odpowiedział, że przystanek zostanie przeniesiony w najbliższym czasie, jeszcze trzeba rozmawiać na ten temat z Gminną Spółdzielnią w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przystanku na ich teren.
Następnie p. Naskręt dodał, że należałoby dokończyć chodnik na ulicy Dworcowej gdyż jest bardzo niebezpiecznie. Pan Wójt odpowiedział, że na ulicy Dworcowej wykonamy w tym roku tylko chodnik po jednej stronie ponieważ zostało nam trochej kostki..
Nie ma mowy o układaniu chodnika po drugiej stronie na ulicy Dworcowej w tym roku – powiedział p. Wójt ponieważ nie ma na to środków.

Pan Niedziela Waldemar pytał jaka jest możliwość zamknięcia placu targowego gdyż wieczorami zbierają się tam chuligani , głośno się zachowują i zostawiają po sobie bałagan.
Pan Niedziela uważa, ze należałoby zamontować tam porządną wysoką bramę.
Pan Wójt odpowiedział, ze policja wie o tej sytuacji, często tam zagląda a ustawienie bramy tak nic nie zmieni ponieważ chuligani przejdą na plac targowy od innej strony.
Następnie p. Niedziela zgłosił, że na ulicy Ogrodowej jest duża dziura, płyty się zapadły i trzeba to naprawić . Ponadto należy naprawić gulik uliczny na skrzyżowaniu ulicy gdyż jest za wysoko osadzony i nie spełnia swojej roli.
Pan Żalik pytał czy będą do posadzenia drzewka wokół stawu w Bodzewie.
Pan Sekretarz odpowiedział, że należy zakupić drzewka, istnieje taka możliwość.

Pan Woźniak postuluje o poszerzenie drogi w Smogorzewie / od rzeźni w kierunku hydroforni/ ponieważ droga jest za wąska i przy mijaniu pojazdów łamie się asfalt.
Pan Wójt odpowiada, że takie zadanie to inwestycja lecz nie ma na to środków.
Ponadto Pan Wójt dodał, że mamy na terenie gminy trochę gruzu, jeszcze będziemy go pozyskiwać lecz bardzo dużo go potrzebujemy aby na bieżąco utwardzać drogę którą jeżdżą tiry w strefie aktywizacji gospodarczej.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna
                                                                                 Przewodniczący komisji
                                                                                          Wiesław Woźniak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.