Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół N r 2/2011 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 7 lutego 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół N r 2/2011 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 7 lutego 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: -
Rok: -

Protokół nr 2/2011

posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki
społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu
7 lutego 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu

2. Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy Piaski - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy Piaski - Elżbieta Karolczak
5. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena RóżalskaPrzewodniczący komisji, Pan Stefan Śląski powitał wszystkich i poprosił Skarbnika Gminy, Panią Elżbietę Karolczak o przedstawieni projektu budżetu gminy na rok bieżący.

Pani Skarbnik poinformowała w tym momencie, że przed przystąpieniem do omawiania projektu budżetu gminy należy przedstawić projekt uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski na lata 2011- 2016 gdyż ta uchwała ściśle wiąże się z budżetem gminy nie tylko na rok bieżący lecz na lata następne.
/ radni otrzymali projekt tej uchwały wraz z projektem budżetu gminy w grudniu ubiegłego roku /
Wobec powyższego przedstawiła projekt tej uchwały, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie. Radni zapytali jak rygorystycznie będzie przestrzegana jeżeli chodzi o wykonanie tej uchwały.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jakakolwiek zmiana w tej uchwale / szczególnie dotycząca danych za rok bieżący / będzie wymagała podjęcia dodatkowej zmieniającej uchwały/
Radni nie wnieśli uwag do projektu w/wymienionej uchwały.
Następnie Pani Karolczak przed przystąpieniem do omawiania projektu budżetu gminy na rok 2011 zapoznała radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu gminy Piaski na rok 2011/ opinia stanowi załącznik do niniejszego protokółu /
Następnie bardzo szczegółowo przedstawiła dochody budżetu na rok 2011 odpowiadała na bieżąco na pytania radnych w tym zakresie.
Zastrzeżeń do przedstawionych dochodów budżetowych na rok bieżący nie zgłoszono.

Kolejno pani Skarbnik przedstawiła wydatki budżetu które zamykają się kwotą - 26 632.183 złote w tym: wydatki bieżące w wysokości 20 650 825 zł.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Przewodnicząca Rady Gminy poruszyła sprawę wysokości wynagrodzeń sprzątaczek w Zespole Szkół w Piaskach. Stwierdziła, że sprzątaczki maja zbyt niskie wynagrodzenia w stosunku do ilości pracy jaką wykonują. Stwierdziła, że maja do sprzątanie za duże powierzchnie za tak małe wynagrodzenie.
Pytała ponadto o wysokość wynagrodzeń sprzątaczek w Szelejewie i Bodzewie oraz w Urzędzie Gminy.
Zaznaczyła, że jeżeli nie zmienią się zarobki sprzątaczek w Piaskach to nie będzie głosować za przyjęciem budżetu gminy na rok 2011r.
Poprosiła w tym momencie o wysokość wynagrodzenia sprzątaczki w Urzędzie Gminy, Pan Wójt byłby skłonny udzielić takiej odpowiedzi lecz Sekretarz Gminy przypomniał, ze istnieje ustawa o ochronie danych osobowych i nie należy takich informacji udostępniać.

Pani Skarbnik w tym momencie oświadczyła, że nie ma mowy o zmianie budżetu oświaty gdyż jest to budżet stały, w tym roku na pewno się nie zmieni i nie jest wstanie „dołożyć „ środków finansowych z budżetu gminy ponieważ jest tak już „napięty” i o zmianie nie ma mowy.
Pan Śląski po wysłuchaniu p. Skarbnik w sprawie wydatków budżetu gminy na rok bieżący zadał pytanie po co w latach ubiegłych podejmowaliśmy uchwały o Wieloletnich Programach Inwestycyjnych skoro dzisiaj te uchwały nie mają już zadanego znaczenia a zapisane w nich zadania do wykonania na lata następne całkowicie zniknęły.
Nie rozumiem takiego uchwalania budżetu – stwierdził p. Ślaski.
Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik. Wyjaśniła, ze zmieniła się ustawa o finansach publicznych która obliguje nas do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski na lata 2011-2016 która w przeciwieństwie do poprzedniej uchwały określa ściśle zadanie do wykonania w danym roku a przede wszystkim określa kwotę jaka będzie potrzebna do jego wykonania.
Jeżeli nie podejmiemy takiej uchwały wówczas Regionalna Izba Obrachunkowa bez tego dokumentu odrzuci nam budżet gminy na dany rok.

Pani Maria Wesołek poruszyła sprawę utwardzenia placu przy sklepie w Szelejewie i krótkiego odcinka drogi prowadzącej do p. Ciesielskich..
Pan Wójt nie obiecał, że odcinek drogi zostanie utwardzony w tym roku gdyż nie będziemy mieć na to środków, natomiast będziemy się starali utwardzać plac przy sklepie.
Pan Śląski pytał o naprawę drogi w Stefanowie. Pan Wójt odpowiedział, że w tym roku będziemy naprawiać drogę w Stefanowie.
Ponadto p. Wójt zaznaczył, że inwestycje które mamy do wykonania w tym roku musimy realizować gdyż są ściśle związane ze środkami unijnymi i nie możemy od nich odstąpić .
Oznacza to, ze już żadnych innych inwestycji nie możemy sobie planować gdyż nasz budżet tego nie jest wstanie sfinansować.
Pan Sekretarz dodał, że rok obecny jest rokiem wyjątkowym jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, musimy zaciągnąć kredyt aby wykonać inwestycje zaplanowane na które otrzymamy środki unijne i dlatego na żadne drobne prace już nie wystarczy środków.
Pan Śląski zapytał czy już spłaciliśmy kredyt za lampy uliczne.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jesteśmy w trakcie spłacanie pierwszego i drugiego kredytu za zainstalowane lampy uliczne.
Następnie p. Śląski pytał o ilość lamp ulicznych w Porzeczu gdyż jego zdaniem jest ich za dużo. Pan Wójt odpowiedział, ze tak były lampy umiejscowione w projekcie oświetlenia i my na to nie mamy wpływu.

Pani Maria Wesołek wróciła do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zapytała czy w tej prognozie można jeszcze ująć wykonanie drogi do p. Ciesielskich w Szelejewie.
Pan Wójt odpowiedział, że wiązałoby się to z wykreśleniem innego zadania na konkretną kwotę zawartego już w tej prognozie co oznaczałoby kolejną zmianę projektu budżetu na ten rok.

Pani Skarbnik zaznaczyła w tym momencie bardzo wyraźnie, że na w tym roku nie ma żadnej rezerwy na oświatę, co oznacza, że żadnych dodatkowych środków finansowych z budżetu gminy nie przekażemy na rzecz oświaty.
Pan Wójt w tym momencie poinformował, że być może dojść do sytuacji gdzie dzieci z Piasków będą dowożone do szkoły w Szelejewie lub Bodzewie aby zwiększyć ich liczbę w oddziałach gdyż w Szelejewie i Bodzewie jest tych dzieci za mało. Wówczas w Piaskach może ulec kilka oddziałów, możemy też przemyśleć sprawę przeniesienia przedszkola do szkoły w Piaskach a to wszystko w ramach szukania oszczędności finansowych – powiedział p. Wójt.
Należy się dobrze zastanowić nad budową nowego przedszkola w Piaskach gdyż z roku na rok jest coraz mniej dzieci a przecież utrzymanie nowego budynku kosztuje duże pieniądze- powiedział p. Wójt.

Pan Śląski pytał czy w tym roku zostaną wymienione okna w bibliotece i przedszkolu w Szelejewie, tym bardziej, że SA to pomieszczenia ogrzewane gazem a nieszczelne okna na pewno nie pomniejszają kosztów ogrzewania.
Pan Wójt odpowiedział, że w tym roku postaramy się wymienić jedynie okna w bibliotece i nic więcej
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała co w takim razie z oknami w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piaskach które szpecą cały budynek.
Pan Śląski pytał czy to prawda, że .budynek szkoły będzie ocieplany.
Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli szkole starczy na to Śródków to nie widzi przeszkód aby to uczynić, tym bardziej, że przekazujemy im cały budżet oświaty.
Pan Sekretarz uważa, że należy dość ostrożnie podchodzić do nowych inwestycji, należałoby pomyśleć i zadbać o drogi gdyż są niektóre w okropnym stanie a na nowe powierzchnie na pewno w najbliższych latach nie będzie nas stać. Trzeba je jednak na bieżąco naprawiać gdyż nie będziemy mieć tyle środków w budżecie aby brać kolejne zadania unijne do wykonania.

Więcej pytań w sprawie przedstawionych wydatków w projekcie budżetu gminy na rok 2011 nie było wobec czego przewodniczący komisji oświaty , Pan Stefan Śląski zapytał kto z radnych będzie za przyjęciem budżetu gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.
Radni zadecydowali , że dzisiaj nie będą w tej sprawie głosować, co oznacza, ze na sesji Rady Gminy każdy indywidualnie podejmie decyzje w tej sprawie.

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

- poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
- zmiany uchwały Nr XLVIII/325/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 26.10 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
- zmiany uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie
ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów
deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

W/w projekty uchwał przedstawiła Pani Skarbnik. Radni nie wnieśli uwag.

Następnie dodatkowy projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaski prawa własności nieruchomości położonych w Bodzewie i Szelejewie Drugim , wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. przedstawił Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.


Pan Śląski poruszył sprawę gruntów sołeckich, pytał czy nie należałoby się zastanowić nad tym aby sołtysi mogli w miarę możliwości użytkować takie same ilości gruntów a nie tak jak obecnie gdzie występują duże rozbieżności jeżeli chodzi o areał.
Pan Wójt odpowiedział, że ten temat poruszy na spotkaniu z sołtysami w dniu 15 lutego br.

Przedstawienie wniosków:

- Pan Wójt poinformował, że „SIMET” zwrócił się pisemnie z prośbą o wprowadzenie w strefie aktywizacji gospodarczej Grabonóg na okres 5 lat zwolnień z wpłat na podatek od nieruchomości.
/pismo z załączeniu /
Pan Wójt dodał, że należy rozważyć możliwość podjęcia stosownej uchwały w tej kwestii aby zachęcić inwestorów do budowania zakładów pracy w obrębie strefy aktywizacji zawodowej.
Radni nie podjęli decyzji w tej sprawie.

- Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z pismem jakie otrzymała od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu w sprawie ewentualnej pomocy finansowej do przewozów pasażerskich.
Pismo niniejsze stanowi załącznik do protokółu. Radni przyjęli treść pisma do wiadomości..

Wolne głosy i wnioski :

Przewodnicząca Rady Gminy pytała czy będzie zmieniony napis/ nie chodzi o treść/ na figurze w Piaskach.
Pan Wójt odpowiedział, że jutro będzie rozmawiał na ten temat z fachowcami.
Pan Szafranek pytał czy będzie przebudowa skrzyżowania na ulicy Leśnej w Piaskach.
Pan Wójt odpowiedział, że będzie jedynie przestawiony słup natomiast o budowie ronda nie ma mowy gdyż należałoby wyburzyć budynek.
Ponadto p. Szafranek pytał o plac przed szkołą, czy mógłby być udostępniony jako parking aby rodzice przyjeżdżający na wywiadówki mieli gdzie parkować.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że należałoby ten temat poruszyć i udostępnić plac dla samochodów.
Pan Wójt stwierdził, że najlepiej byłoby na ten temat rozmawiać z p. Dyrektor , wspólnie się nad tym zastanowić.
Pan Sekretarz również uważa, że należy tę sprawę rozwiązać w pozytywny sposób.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że należy poczynić starania aby ten plac służył jako parking.
Przewodniczący komisji, Pan Stefan Śląski oświadczył, że postara się aby komisja na następne posiedzenie poszła w teren i wspólnie z panią Dyrektor podjęła pozytywną decyzje w tej kwestii czyli znalazła dobre rozwiązanie.
Więcej dyskusji nie podjęto.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                 Przewodniczący komisji
                                                                                            Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.