Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Wieloletnie Prognozy Finansowe » Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaski na lata 2011 - 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaski na lata 2011 - 2016


Uchwała nr V/18/2011

Rady Gminy Piaski z dnia 17 lutego 2011r.


w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski

na lata 2011 - 2016Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)w związku z art. 121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1241 ze zm.) Rada Gminy Piaski uchwala, co następuje :


§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaski obejmującą :

1) dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 3.1 Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań :
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski .


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011r.


                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                    Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wieloletnie Prognozy Finansowe
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Elżbieta Karolczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.