Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół N r 3/2011 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej,sportu i turystyki odbytego w dniu 11 kwietnia 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół N r 3/2011 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej,sportu i turystyki odbytego w dniu 11 kwietnia 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 3
Rok: 2011

P r o t o k ó ł N r 3/2011

posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej,sportu

i turystyki odbytego w dniu 11 kwietnia 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu
2. Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy Piaski - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy Piaski - Elżbieta Karolczak
5. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
6. Dyrektor Domu Kultury w Piaskach -Jan Nawrot


Porządek posiedzenia :

1. Wyjazd w teren – sprawdzenie stanu bezpieczeństwa- bezpieczna droga do szkoły / droga do szkoły Piaskach /
2. Podsumowanie „Akcji Zima” 2010/2011
3. Zapoznanie się z działalnością hali sportowej, świetlic środowiskowych, świetlic wiejskich, dokonanie oceny pracy.
4 .Przyjęcie sprawozdania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z działalności tej
placówki w roku 2010.
5. Zapytania, wolne głosy i wnioski

Ad. 1 . Wyjazd w teren – sprawdzenie stanu bezpieczeństwa- bezpieczna droga do szkoły / droga do szkoły Piaskach /
Komisja po powrocie z terenu stwierdziła, że zaproponowała pani Dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach aby podczas wakacji „przenieść” czyli ustawić w innym miejscu część słupków w celu poprawy warunków dojazdu pojazdów do szkoły oraz bezpiecznego dojścia uczniów do szkoły.
Zaproponowano aby słupki przenieść o około 5 mb w stosunku do obecnego posadowienia. Na pozostałym terenie można umieścić ławeczki oraz gazony kwiatowe.
Ad. 2 Podsumowanie akcji Zima2010/2011

Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka przedstawił sprawozdanie dotyczące wydatków związanych z odśnieżaniem dróg na terenie gminy podczas zimy – przełom 2010/2011r.
Ponadto poinformował, że już druga zima z rzędu była bardzo trudna i kosztowna ale staraliśmy się dobrze z tych zadań wywiązać.
Podziękowania należą się Hodowli Roślin w Szelejewie za dobrą współpracę w czasie akcji odśnieżania – powiedział p. Sekretarz.
Koszty zimowego utrzymania dróg gminnych stanowią załącznik do protokółu.

Ad. 3 Zapoznanie się z działalnością hali sportowej, świetlic środowiskowych,
świetlic wiejskich, dokonanie oceny pracy

Przewodniczący komisji oświaty, Pan Stefan Śląski przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania hali i siłowni sportowej przy Zespole Szkół w Piaskach w 2010r. które przekazał kierownik gospodarczy hali, pan Grzegorz Klimkowski .
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Przewodnicząca Rady Gminy, pani Irena Różalska pytała dlaczego sprawozdania nie przedstawił osobiście kierownik siłowni. Pan Śląski odpowiedział że jeżeli zajdzie potrzeba to zaprosi p.Klimkowskiego na następne posiedzenie komisji i wówczas odpowie na pytania w tym zakresie
Następnie Pan Wójt dodał, że przy okazji sprawozdania z działalności hali sportowej poinformuje, że na dzień dzisiejszy boiska „ ORLIK 2010” funkcjonują dobrze, pani zatrudniona tam opracowuje harmonogram współpracy ze szkołami aby te boiska były należycie wykorzystywane
Następnie Sekretarz Gminy , pan Wiesław Glapka poinformował o działalności świetlic wiejskich na terenie gminy. Poinformował jakie osoby są odpowiedzialne za działalność poszczególnych świetlic .
Stwierdził, że najprężniej działają świetlice w Piaskach / w Domu Strażaka/ w Smogorzewie Bodzewie i Michałowie. W pozostałych świetlicach nie urządza się imprez na dużą skalę, jednak służą dobrze swoim mieszkańcom.
Powiedział, że niektóre wymagają remontów drobnych lub większych lecz nie wszystkie da się wykonać w tym roku ze względów finansowych.
W tym momencie Pani Maria Wesołek – radna Szelejewa Pierwszego powiedziała, że tak duża wieś jak Szelejewo nie ma świetlicy wiejskiej a naprawdę byłaby bardzo potrzebna, szczególnie młodym ludziom którzy nie maja się gdzie spotkać.
Zapytała czy można wykorzystać halę środowiskową w Szelejewie na zebrania wiejskie, czy mogłaby służyć jako świetlica.
Pan Wójt odpowiedział, że można by to pomieszczenie użytkować jako świetlicę lecz nie ma tam żadnych sprzętów / stołów i krzeseł/ gdyż codziennie korzystają z tego pomieszczenia dzieci szkolne.
Więcej dyskusji na ten temat nie było.

Ad. 4 .Przyjęcie sprawozdania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z działalności tej
placówki w roku 2010.
Obszerne sprawozdanie przedstawił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach Pan Jan Nawrot. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu

Ad. 5 Zapytania, wolne głosy, wnioski.

Pan Wójt poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje nam na nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach .
RIO uważa, że nasza gmina jest organem założycielskim tej jednostki jednak jej finansowanie to już nie zadanie gminy tylko powiatu i dlatego tak dalej być nie może.
Skarbnik Gminy , p. Elzbieta Karolczak potwierdziła stanowisko RIO w sprawie WTZ i poinformowała, że należy tę sprawę załatwić w terminie odwrotnym.
Będziemy musieli znaleźć inne rozwiązanie w tej sprawie czyli utworzyć fundację lub stowarzyszenie która będzie się zajmowała prowadzeniem WTZ a Rada Gminy w najbliższym czasie, po załatwieniu wszelkich niezbędnych czynności powołujących fundacje podejmie uchwałę o rozwiązaniu tej jednostki – stwierdził p. Wójt
Było pytanie w jakim kierunku pójdziemy – czy założymy stowarzyszenie czy fundację?
Pan Wójt odpowiedział, że po rozmowie z kierownikiem WTZ korzystniej byłoby utworzyć fundację ponieważ stowarzyszenie działa na innych zasadach .
Wójt poinformował też, że w czwartek na posiedzeniu komisji rewizyjnej przedstawi te sprawy pozostałym radnym.

Następnie Pan Wójt poinformował, że był na spotkaniu w Zespole Szkół Piaskach z Rodzicami aby rozmawiać na temat pisma które otrzymał od Rady Rodziców dotyczące funkcjonowania oświaty w naszej gminie.
Spotkanie było bardzo konstruktywne, rodzice wyrazili zgodę na przeniesienie 2 oddziałów przedszkolnych 5-godzinnych z Domu Kultury w Piaskach do budynku szkoły.
Ponadto pan Wójt poinformował, że pani Pożegowiak - dyrektor przedszkola, poinformowała, że musi utworzyć 3 oddział przedszkolny 5-godzinny gdyż istnieje taka potrzeba.
Po rozmowach z dyrekcją szkoły na ten temat uzgodniliśmy, że 3 dodatkowy oddział przedszkolny 5-godzinny będzie funkcjonował również w szkole w Piaskach.
W pewnym momencie informowałem ,że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do budowy przedszkola, lecz dzisiaj niestety nie mogę tego potwierdzić, zmieniły się przepisy w tym temacie i nie ma takiej możliwości.
Zebrałem sporo dokumentów dotyczących budynku obecnego przedszkola Piaskach i teraz te dokumenty przekażę Sądowi aby rozstrzygnął czy są roszczenia do tego budynku czy też ten budynek jest własnością samorządu – powiedział p. Wójt.
Jeżeli Sąd rozstrzygnie kto jest prawnym właścicielem tego budynku wówczas zastanowimy się nad jego rozbudową, gdzie będzie też możliwość połączenia rozbudowy przedszkola i żłobka i otrzymania na ten cel 50 % dofinansowania do takiej inwestycji.
Następnie p. Wójt powiedział, że w czwartek na posiedzeniu komisji / rewizyjnej / poinformuje radnych o sprawach dotyczących likwidacji prowadzenia WTZ przez samorząd gminy jako organ założycielski.
Kolejno p. Wójt poinformował, że do dnia dzisiejszego Fundacja „Bliżej natury” z Godunowa nie podpisała porozumienia z samorządem gminy w sprawi wydzierżawienia gruntu ponieważ zmienili zdanie w tym temacie i obecnie chcą wydzierżawić ten grunt na okres 25 lat na co my nie wyrażamy zgody.
Radni przyjęli ten fakt do wiadomości.
Pan Szafranek – radny Piasków prosi aby wzdłuż ulicy Drzęczewskiej –prowadzącej do szkoły ustawić znaki ograniczające prędkość jazdy do 40 km/godz.
.Przewodnicząca Rady Gminy, p. Irena Różalska prosi aby interweniować w sprawie „odświeżenia” pasów dla pieszych w okolicach Rynku w Piaskach oraz naprawić wyrwę w asfalcie obok posesji p. Pawlickiego w Piaskach.
Pani Maria Wesołek – radna Szelejewa Pierwszego pytała o możliwość utworzenia drugiego oddziału przedszkolnego w Szelejewie w pomieszczeniu gdzie obecnie znajduje się biblioteka gdyż istnieje taka potrzeba.
Zasugerowała, że bibliotekę można by przenieść do budynku szkoły.
Pan Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy ani w najbliższej przyszłości nie może obiecać, że powstanie drugi oddział przedszkolny gdyż to radni decydują o budżecie gminy a przecież utworzenie dodatkowego oddziału wiązce się z dużymi kosztami .
Pan Sekretarz dodał, że budżet gminy na ten rok jest „bardzo napięty” i nie należy robić nikomu nadziei , że ten oddział w najbliższym czasie powstanie gdyż to są bardzo duże koszty .
Pan Sekretarz poinformował, że zbliża się maj i dlatego proponuje aby połączyć Bieg Bojanowskiego z otwarciem rynku w Piaskach.
Radni przyjęli ten fakt do wiadomości i nie wnieśli uwag w tym temacie.

Pan Wójt poinformował, że od 1 maja br dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach, p.GrześkowiakWęglarz przechodzi do pracy w Kuratorium w Lesznie i w związku z tym zadecydowałem ,że powierzę prowadzenie tej placówki p. Henryce Klupś – obecnej wicedyrektor tejże szkoły.
Nie wyobrażam sobie aby na zakończenie roku szkolnego gdzie należy sporządzać projekty organizacyjne na nowy rok szkolny powierzać prowadzenie tej placówki zupełnie nowej osobie – powiedział p. Wójt.
W tym momencie Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska wyraziła zdanie, że ma pretensje do p. Wójta iż radni dowiadują się o sprawie odejścia p. Grześkowiak Węglarz z prasy .
Pan Wójt stwierdził, że nie zgadza się ze stanowiskiem Przewodniczącej Rady Gminy ponieważ odbył spotkanie z Panią dyrektor Grześkowiak Węglarz w tej sprawie i prosiła aby przedwcześnie nie ujawniać jej decyzji o odejściu do pracy w Kuratorium.
Więcej pytań i dyskusji nie było wobec czego przewodniczący komisji, p. Stefan Śląski podziękował wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała - M. Konieczna


                                                            Przewodniczący komisji
                                                                     Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.