Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół N r 4/2011 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 12 maja 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół N r 4/2011 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 12 maja 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 4
Rok: 2011

P r o t o k ó ł N r 4/2011

posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki

społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 12 maja 2011r.
w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu
2. Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy Piaski - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy Piaski - Elżbieta Karolczak
5. Dyrektor Domu Kultury w Piaskach – Jan Nawrot
6. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Maria Juszczak


Przewodniczący komisji, Pan Stefan Śląski powitał wszystkich i poprosił Skarbnika Gminy, Panią Elżbietę Karolczak o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.
/Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 dwa tygodnie przed dzisiejszą komisją/
Skarbnik Gminy przedstawiła bardzo szczegółowo sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2010r.
Odpowiadała na bieżąco na pytania radnych w tym zakresie.
Następnie poinformowała o uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piaski w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Piaski z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2010. Uchwała niniejsza stanowi załącznik do protokółu komisji .
Przedstawiła również uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Gminy Piaski za rok 2010.
/ uchwała niniejsza – do wglądu - stanowi załącznik do protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 1/2011r. z dnia 14 kwietnia 2011r. /
Radni po wysłuchaniu sprawozdania Pani Elżbiety Karolczak – Skarbnika Gminy oraz po zapoznaniu się z w/ wymienionymi uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wnieśli zastrzeżeń do wykonania budżetu Gminy Piaski za rok miniony.

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie :

- zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Piaskach.
- zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Piaskach

W/wymienione projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Ponadto radni pytali p. Marię Juszczak – kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach o frekwencję czytelników w bibliotekach , czy ilość czytelników zmniejsza się czy utrzymuje się na równym poziomie.
Pani Maria Juszczak przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności bibliotek – sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.
Pan Jan Nawrot – Dyrektor Domu Kultury w Piaskach nie przedstawiał sprawozdania z działalności GOK Piaski ponieważ takie sprawozdanie złożył na posiedzeniu komisji oświaty w dniu 11 kwietnia 2011r.
Poinformował natomiast o sprawach organizacyjnych i stopniu przygotowania do „Dni Piasków” i związanego z tym Biegu Bojanowskiego.


- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010r.
- udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2010r.
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011r.
- zmian w uchwale Rady Gminy Nr VI/24/2011 z dnia 30 marca 2011r.
- zmian w uchwale Rady Gminy Nr VI/25/2011 z dnia 30 marca 2011r.

w/wymienione projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.


Problemy zadrzewień na terenie gminy Piaski w 2010r.

Temat przygotował p. Marian Naskręt – inspektor ds. rolnictwa a przedstawił te sprawy p. Stefan Śląski – przewodniczący komisji oświaty.
Przedstawiony temat stanowi załącznik do protokółu.


Przedstawienie wniosku p. Jarosława Konopki – zam. w Drzęczęwie Pierwszym

Wniosek wraz z wyjaśnieniami na ten temat przedstawił p. Wójt.
Pan Wójt oświadczył, że ojciec wnioskodawcy, pan Jan Konopka zakupił od gminy działkę o powierzchni 0,12 ha celem pobudowania na niej domu mieszkalnego dla swojej rodziny. Przedmiotową działkę właściciel podzielił geodezyjnie i przekazał na rzecz swoich dzieci .
Propozycja p. Jarosława Konopki wykupu działki na poprawienie warunków zagospodarowania własnej nieruchomości spowoduje , że nieruchomość gminna o powierzchni 1000m kwadratowych nie będzie spełniała wymogów działki budowlanej i nie będzie atrakcyjna aby ją sprzedać .
Wobec powyższego uważam, że wniosek p-. Jarosława Konopki nie może być załatwiony pozytywnie – powiedział p. Wójt.
Radni przyjęli do wiadomości wyjaśnienia p. Wójta na temat w/wymienionej sprawy.
Więcej dyskusji nie podjęto.
Na tym protokół zakończono
Protokółowała : M. Konieczna

                                                            Przewodniczący komisji

                                                                      Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.