Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 29 marca 2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach

Protokół Nr 4/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 29 marca 2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach

Numer protokołu: 4
Rok: 2011

Protokół Nr 4/2011

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 29 marca 2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach


Temat spotkania: Przedstawienie projektów uchwał, które będą podejmowane na najbliższej sesji Rady Gminy Piaski w dniu 30 marca 2011r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

Wspólne posiedzenie komisji otwarła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska.
Powitała wszystkich obecnych Sekretarza Gminy Pana Wiesława Glapkę, Skarbnika Gminy Panią Elżbietę Karolczak oraz wszystkich radnych.

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE :

- zmian w uchwale Rady Gminy Piaski Nr XLVII/312/2010 z dnia 10 września 2010r.


Projekt uchwały bardzo szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli uwag.

- zmian uchwały Rady Gminy Piaski nr V/18/2011 z dnia 17 lutego 2011r.

Projekt uchwały bardzo szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Pan W. Woźniak zadał pytanie Pani Skarbnik czy w ogólnej uchwale w wierszu 13B (ponieważ tej uchwały całkowitej nie ma) jest też kwota „0”
Pani Elżbieta Karolczak wyjaśniła o co chodzi w tych zmianach.
Więcej uwag nie wniesiono.

- zmian uchwały Rady Gminy Piaski Nr V/19/2011 z dnia 17 lutego 2011r.

Projekt uchwały bardzo szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli uwag.

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011r.

Projekt uchwały również przedstawiła Pani Elżbieta Karolczak, omówiła wszystkie dochody i wydatki.
Następnie Sekretarz Gminy Pan Wiesław Glapka wyjaśnił, że w budżecie są zaplanowane środki przeznaczone na OSP .Dodatkowo pojawiła się możliwość skorzystania z bardzo korzystnej dotacji do sprzętu na doposażenie jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Ale aby z tej dotacji skorzystać musimy mieć w budżecie zaplanowane środki na wkład własny.
Następnie głos zabrał Pan S. Śląski, który spytał czy w dziale oświaty zmniejszą się środki finansowe przeznaczone na szkoły podstawowe szkoły podstawowe i gimnazja, wynagrodzenie pracowników czy było za dużo zaplanowane?
Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbik mówiąc, że zmiana ta polega na tym iż to Minister Finansów zmniejszył subwencję szkolną w stosunku do zaplanowanej ponieważ zmniejszyła się ilość uczniów naszych szkołach. poprosiła dyrektorów by poszukali oszczędności a oni właśnie podali by zmniejszyć kwotę w tym punkcie.
Następnie Pan J. Żalik zapytał czy to chodzi o wszystkie szkoły podstawowe w gminie.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak.
Następnie Przewodniczący Komisji Oświaty Pan S. Śląski dodał, że zaplanowano większe środki a teraz szukamy rezerwy, chodzi o pracowników szkoły by za parę dni nie okazało się, że jakiś zwalniamy.
Następnie Pan Z. Zawieja zadał pytanie Pani Skarbnik czy kwota jest zmniejszona czy o tyle zwiększa się, czy jest to realizowane z naszych pieniędzy czy z subwencji?
Pani Skarbnik dokładnie omówiła wszystkie zmiany w budżecie .
Głos zabrał Pan Wójt, wyjaśnił że, w tym roku Minister Finansów rozlicza to co przydzielono w zeszłym roku, a że gmina otrzymała tej kwoty za dużo teraz jest zmniejszone o ta kwotę (ulgi).
Więcej uwag nie wniesiono.

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

Projekt uchwały omówiła szczegółowo Pani Skarbnik Elżbieta Karolczak.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska zdając pytanie do Pana Wójta - czy to jest to przed czym tak długo się broniliśmy ( dot. kwoty z sprzedaży placu)?
Pan Wójt odpowiedział, że w zeszłym roku jak i 2 lata temu przekazaliśmy po 60 tys. zł w tym roku jest to 100tys. zł. Poinformował również, że odbyło się spotkanie ze Starostą, na który zadeklarowano iż będzie zrobiony chodnik ( chodzi o wieś Grabonóg Huby ), z naszych środków jak i z środków starostwa.
Następnie Pan P. Matuszewski zapytał jaka kwotę przeznaczył Powiat.
Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz – tak jak my czyli 100tys. zł.
Więcej uwag nie wniesiono.

- określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorski, restauratorski lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Piaski wpisanym do rejestru zabytków.

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.
Następnie Pan J. Żalik zadał pytanie czy wielkość dotacji jest określona, czy nie może przekroczyć 100%, ile gmina może na to przeznaczyć?
Szczegółowej odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik.
Następnie głos zabrał Pan J. Żalik, mówiąc że zawsze trzeba mieć wkład własny, czy całość jest dofinansowana. Radni muszą podjąć uchwałę o dotacji, ile procent można dać, nie kwoty i procenty, czyli dotacje według uznania. Zapytał również czy w kwocie też jest to uwzględnione.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że kwota nie jest uwzględniona.
Więcej pytań nie było.

- w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu o numerze KSI POKL.09.01.02-30-310/10 pod tytułem „Einstein na starcie” złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt uchwały szczegółowo przedstawił Pan Sekretarz Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli uwag.

- nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt uchwały szczegółowo przedstawił Pan Sekretarz Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli uwag.

- określenie zasad wnoszenia i zbywania udziałów Gminy Piaski w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Piaski.

Projekt uchwały szczegółowo przedstawił Pan Sekretarz Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli uwag.

- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Piaskach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Projekt uchwały szczegółowo przedstawił Pan Sekretarz Wiesław Glapka.
Następnie Pan W. Woźniak zapytał jakie uprawnienia taki zespół będzie miał i czy to będą takie same jak komisja.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że kompetencje takiego zespołu będą bardzo duże gdyż jego członkowie będą mieli różne upoważnienia , w uzasadnionych przypadkach / przemoc domowa/ będą mieli uprawnienia do odebrania dzieci rodzicom.

Następnie Pan S. Śląski zapytał czy to nie będzie problem jeżeli nie powołamy takiego zespołu, praktycznie go nie będzie.
Pan Sekretarz poinformował, że zostały przeprowadzone rozmowy z wybranymi osobami i większość z nich zadeklarowała pracę w tym zespole.
Dotychczas nie przeprowadzono rozmów z przedstawicielami prokuratury, sądów i lekarzem.
Więcej uwag nie wniesiono.

- przystąpienie do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Projekt uchwały szczegółowo przedstawił Pan Sekretarz Wiesław Glapka.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Iren Różalska zapytała z skąd wieś Grabonóg wiedziała o takim projekcie.
Pan Sekretarz wyjaśnił, ze taki program działa już o d zeszłego roku., wymagany jest wkład własny. Projekt ten wesprzemy własnym sprzętem, robocizną i to będzie zaliczone jako wkład własny.
Następnie Pan J. Żalik zapytał czy jest w tym roku jeszcze jakiś termin na składanie wniosków.
Pan Sekretarz odpowiedział, że na ten rok wnioski składa się do 31 marca.
Pan P. Matuszewski spytał na co te pieniądze można przeznaczyć, na jakie cele.
Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz mówiąc, że to wieś we wniosku określa cele. Wieś Grabonóg chce przede wszystkim zagospodarować teren wokół świetlicy wiejskiej. W tym roku ze środków unijnych będzie remontowana świetlica, a także przenoszona remiza OSP. ponieważ teren na którym obecni jest remiza będzie sprzedany przez AGR i dlatego trzeba ją przenieś. Koło świetlicy wiejskiej ma powstać mały kompleks, gdzie mieszkańcy wsi będą mogli wypocząć (ławeczki, grill).
Następnie Pan Wójt wyjaśnił, że pomoc mieszkańców w tym projekcie jest połowiczna. Ludzie myślą, że wszystko zrobi gmina, dofinansowanie na środki unijne to 10% które muszą wykonać mieszkańcy, są to roboty naziemne. My jako gmina możemy wykonywać, możemy pomóc w tych 10% wiosce w postaci sprzęty.
Następnie głos zabrał Pan Żalik, który stwierdził że dziwi się sołtysom czemu nie chcieli funduszu sołeckiego, bo mogli by z niego skorzystać przy okazji programów WOW
Pan Wójt wyjaśnił, że są przepisy które mówią, iż nie można dwa razy dostać dotacji na te same inwestycje.
Następnie Radny Pan G. Naskręt zapytał czy inne wioski wystąpiły z wnioskiem o dofinansowanie.
Pan Wójt odpowiedział, że najpierw trzeba to sfinansować aby te pieniądze wróciły. O jedne środki dla Grabonoga wystąpiła gmina a o drugie rada sołecka w Grabonogu . Najpierw musimy zrobić z naszych środków aby później otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy, która stwierdziła iż Panu radnemu na pewno chodziło o to czy inne wioski występowały z takim wnioskiem.
Pan Wójt poinformował, że to nie wioska występuje lecz gmina.
Pan G. Naskręt zapytał czy nie ma więcej środków
Pan Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej nie.
Więcej uwag nie było.

- programu ochrony przed zabudową terenów przyległych do projektowanej obwodnicy miasta Gostynia i Piasków.

Projekt uchwały szczegółowo przedstawił Pan Wójt Zenon Norman.
Radni nie wnieśli uwag.

WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.

Głos zabrał Pan P. Matuszewski z prośba do Pana Wójta w sprawie parkingu w Strzelcach Wielkich, aby przy parkingu postawić znak drogowy tylko dla samochodów osobowych.
Następnie Pan W. Niedziela zapytał co z drogą w kierunku Gostynia, gdyż teraz stoją tam przystanki autobusowe nie można tam przejechać.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt – poinformował, że dokumentację Panowie Kaczmarek mieli już opracowana, był problem z gruntem leśnym, jak mi wiadomo doszli już do porozumienia. Mają być ułożone płyty drogowe w lesie, a wzdłuż zakładu aż do pawilonu meblowego ma być parking. W przyszłym roku obiecana jest naprawa drogi krajowej. Państwo Kaczmarek mają pozwolenie na budowę ale kiedy przystąpią to nie wiem.
Następnie Pan Waldemar Niedziela zapytał Pana Wójta kiedy zostanie ukończony chodnik na ul. Dworcowej.
Pan Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, pracownicy którzy wykonywali te prace są obecni na urlopach. Następnie będą prace przy kolektorze a także droga do strefy. W tym roku nie otrzymamy również pracowników interwencyjnych gdyż Urząd Pracy nie ma pieniędzy.
Pani Przewodnicząca dodała, że remont chodnika zaczął się już w zeszłym roku i wszyscy myśleli że będzie zrobiony.
Pan Wójt odpowiedział, że w tej kwestii wypowiedział się dość jasno. Pan Matuszewski wspomniał o terenie (parkingu) w Strzelcach Wielkich. Wpłynął wniosek do urzędu od Pana Kluczyka o kupno pomieszczenia w którym obecnie znajduje się Remiza Strażacka.
Rada sołecka i strażacy wyrazili zgodę by ją sprzedać. Z budynków gospodarczych, które tam stoją zrobić nową remizę strażacką a resztę terenu sprzedać, jest to inicjatywa rady sołeckiej, strażaków i Pana Kluczyka.
Następnie głos zabrał Pan Z. Zawieja z prośbą do Pani Przewodniczącej by projekty uchwał były ułożone zgodnie z programem sesji.
Następnie zadał pytanie Panu Wójtowi czy firma EON się odezwała w sprawie budowy wiatraków.
Pan Wójt odpowiedział, że pokazali się raz, mieli się później odezwać i do dnia dzisiejszego nikogo nie było.
Pan W. Woźniak zabrał głos w sprawie drogi w Smogorzewie, poprosił by poszerzono drogę od rzeźni w kierunku hydroforni. Droga ta ma rozbite pobocze, asfalt się rozłamuje, chciałbym aby sukcesywnie poszerzyć drogę gruzem, ponieważ jest to dojazd do 56 nr, przejeżdża tam również autobus szkolny.
Pan Wójt odpowiedział, że jest to uzależnione od rady, kończą się pieniądze a ten gruz który mamy przeznaczony jest na strefę, ale to nie tylko ta droga musi mieć obsypane pobocze, jest też droga do Tanecznicy.
Następnie głos zabrał Pan G. Naskręt, który zadał pytania Panu Wójtowi w sprawie :
1. przystanku autobusowego- czy teren po roku będzie podwyższony aby starsi ludzie mogli wejść do autobusu
2. czy na rynku będą zamontowane kosze
3. czy figura na rynku będzie remontowana i konserwowana na miejscu
4. czy jak już są robione poprawki na rynku to przy tej okazji zmniejszone zostaną długości parkingów by ruch był łatwiejszy
Pan Wójt odpowiedział, że w sprawie parkingów były rozmowy wcześniej, poinformował że należy najpierw zobaczyć jak będzie wyglądał rynek. Parkingi są tak dostosowane aby swobodnie można było chodzić pomiędzy samochodem a drogą, dla samochodów typu bus parkingi są odpowiedniej długości.
W sprawie zatok autobusowych Pan Wójt wyjaśnił, że zatoki robione są przez zarząd dróg, w którym miejscu i jak będą umiejscowione dopiero będziemy mogli zobaczyć w dokumentacji. Pan Wójt wyjaśnił, że trudno powiedzieć czy będzie zrobione podwyższenie bo wszystkie przystanki są robione na równym poziomie, a droga krajowa ma być remontowana w przyszłym roku. Co do koszy na rynku powinny być zamontowane, trzeba tak zrobić by nie były pourywane.
W sprawie figury na rynku Pan Wójt wyjaśnił, że nie wie czy będzie remontowana na miejscu z rusztowania czy zabrana. W tym tygodniu ma być fachowiec i oceni.
Następnie głos zabrał Pan Sekretarz który poinformował radnych, iż na rynku powinien być zamontowany monitoring, ponieważ będzie tam wiele rzeczy które będą kusić żeby ja zniszczyć. Należy wspólnymi siłami poszukać środki by monitoring zamontować.
Następna sprawę, którą poruszył Pan Sekretarz to zbliżający się termin składania oświadczeń majątkowych.
Pan Sekretarz wyjaśnił iż wszystkie zeznania muszą być złożone w terminie, przez sekretariat z datą wpływu, musi być pisemne sprawozdanie złożone Radzie Gminy przez przewodniczących Rady Gminy w sprawie złożonych oświadczeń.
Oświadczenia błędnie złożone nie będą poprawiane tylko wysłane do Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Za błędne oświadczenie może być nakładana kara.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała, że wszystkie oświadczenia majątkowe zawsze były sprawdzane i oddawane w terminie.
Następnie Pan W. Woźniak zapytał o Talary czy są już prace przygotowawcze, czy jest przetarg czy już może jest po przetargu.
Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz informując, że przetarg ogłoszono i czekamy na wykonawcę.
Następnie Pan Wójt zabrał głos odnośnie pisma od rodziców ze szkoły w Piaskach. Uzgodniono z dyrektorami szkół, że przedszkole 5 godzinne będzie w szkole przy klasach 1 i będą to 2 oddziały, nie będzie przedszkola w Gminnym Ośrodku Kultury.
Rodzice zabraniają wprowadzenia oddziału przedszkolnego do szkół. Sprawa, która mi się nie podoba to taka, że jeżeli dofinansowujemy wszystkie szkoły w gminie to rodzice nie maja prawa oceniać która szkoła jest lepsza.
Następnie Pan J. Żalik poprosił postawienie 2 znaków w Bodzewie z drogą podporządkowaną.
Pan Sekretarz poinformował, że wystąpimy z pismem do powiatu do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska podziękowała wszystkim i zamknęła wspólne posiedzenie 3 komisji Rady Gminy Piaski.
Protokółowała :J. Polaszyk

                                                          Przewodniczący wspólnego posiedzenia

                                                                          Irena RóżalskaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.