Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: -
Rok: -

 

Piaski, dn. 11.10.2011 r.

OS.6220.06.05.2011

P O S T A N O W I E N I E
w s p r a w i e z a w i e s z e n i a p o s t ę p o w a n i a
o w y d a n i e d e c y z j i o ś r o d o w i s k o w y c h u w a r u n k o w a n i a c h


Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg, które wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)

p o s t a n a w i a m


zawiesić
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CRUZ”
Mariusz Zaremba & Karol Wyzujak
Grabonóg 70, 63-800 Gostyń

U z a s a d n i e n i e


W dniu 5 września 2011 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CRUZ” Mariusz Zaremba & Karol Wyzujak Grabonóg 70, 63-800 Gostyń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg.
W dniu 06.09.2011 roku Wójt Gminy Piaski zwrócił się z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu w wydanej opinii zn. ON.NS-71/2-34/11 z dnia 13.09.2011 r. wyraził opinię że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem zn. WOO-I.4240.448.2011.PS z dnia 22.09.2011 wyraził opinię, że dla ww. inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy Wójt Gminy Piaski wydał w dniu 11.09.2011 roku postanowienie zn. OS.6220.04.05.2011, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z treścią art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.                                                                Wójt Gminy Piaski

                                                                 Zenon Norman

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CRUZ”
Mariusz Zaremba & Karol Wyzujak
Grabonóg 70, 63-800 Gostyń.
2.Pan Mariusz Zaręba (Pełnomocnik inwestora)
3. Pan Karol Wyzujak (pełnomocnik inwestora)
3. Pozostałe strony zostały powiadomione w oparciu o art. 49 KPA
4. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
28 Czerwca 1956 223/229
61-485 Poznań
2. Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny
ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.