Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Szelejewie, gm. Piaski”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Szelejewie, gm. Piaski”.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 20.10.2011r.


OS.6220.09.04.2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Piaski

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 20 października 2011 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Geodezyjno Projektowego GOSPOL sp. c., Rynek 10, 63-800 Gostyń działającego w imieniu inwestora Gminy Piaski reprezentowanej przez Wójta Gminy Piaski z siedzibą ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski , Wójt Gminy Piaski wydał decyzję znak OS.6220.08.04.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Szelejewie, gm. Piaski”.
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanej decyzji.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Piaskach (ul 6 Stycznia 1, pok. nr 5) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 - zgodnie
z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach oraz w gablotach informacyjnych w miejscowości Szelejewie Pierwszym i Szelejewie Drugim, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.piaski-wlkp.pl


 
                                                                                    Wójt
                                                                            Zenon Norman
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.