Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji »  Protokół Nr 8/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 25 października 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 8/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 25 października 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 8
Rok: 2011

                                                 Protokół  Nr  8/2011

 

ze wspólnego  posiedzenia radnych w dniu  25 października   2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

 

 Obecni na posiedzeniu:

 

  1. Radni wg listy obecności
  2. Wójt Gminy – Zenon Norman
  3. Sekretarz Gminy  - Wiesław Glapka
  4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

 

 

 

Wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu powitał p. Wiesław Woźniak    przewodniczący dzisiejszego wspólnego posiedzenia.

Poprosił o  przedstawienie projektów uchwał w sprawie :

 

 

     - zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na  2011r.

                      

                       - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.

 

                       - obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal, przyjmowanej jako

                          podstawę  obliczania podatku rolnego na 2012r. na  obszarze Gminy

                          Piaski.

 

                       - określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych

                          na 2012r.

 

                       - określenia dziennej stawki opłaty targowej na 2012r.

 

                       - udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski  na wykonanie  prac

                         konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów

                         zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności

                         Gminy Piaski.

 

oraz o przedstawienie dodatkowych projektów uchwał które będą podejmowane na najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 27 października br.

 

 

-  Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania   problemów alkoholowych

                       na rok 2012.

-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy                                                                    Piaski w roku 2012 .

 

 

 

- zmiany uchwały nr X/58/2011 z dnia 30 września 2011r w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu o numerze KSI POKL.09.01.02-30-243/11 pod tytułem „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

-   uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

 

 

Radni zadecydowali, że  nie będą na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrywać projektów uchwał dotyczących  wszystkich podatków / cena żyta, środki transportowe, podatek od nieruchomości, opłata targowa/  spotkają się w tej kwestii na wspólnym posiedzeniu w dniu 8 listopada br. i wówczas wypracują wspólne stanowisko w sprawie wysokości stawek podatkowych na 2012r.

 

Wobec powyższej decyzji radnych, Pani Elżbieta Karolczak- Skarbnik Gminy przedstawiła tylko dwa projekty uchwał  w sprawie:

 

 

 

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na  2011r.

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

 

 

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski  na wykonanie  prac   konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów    zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności

 Gminy Piaski.

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

 

 

Następnie Sekretarz Gminy przedstawił  następujące projekty uchwał  projekty uchwał:

 

 

 

-  Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania   problemów alkoholowych

                       na rok 2012.

-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy                                                                    Piaski w roku 2012 .

 

 

 

- zmiany uchwały nr X/58/2011 z dnia 30 września 2011r w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu o numerze KSI POKL.09.01.02-30-243/11 pod tytułem „Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr – programy rozwojowe” złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

-   uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

 

 

Rozpatrzenie wniosku

 

Pan Wiesław Woźniak przedstawił / odczytał w całości / pismo skierowane do Rady Gminy Piaski od  Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Piaskach  w sprawie  rozpatrzenia sprawy podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w szkołach Gminy Piaski.

Pismo niniejsze stanowi załącznik do protokółu.

Radni stwierdzili, że załatwienie tej sprawy nie leży w kompetencji radnych, należy te sprawy  załatwić z dyrektorami jednostek.

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że  Związki Zawodowe mają prawo zwrócić się  do rady Gminy w takich sprawach, uważam, że sprzątaczki naprawdę maja niskie wynagrodzenia za swoja pracę i należałoby podnieść ich wynagrodzenia gdyż maja swoje rodziny i trudno jest  utrzymać dom  za takie pieniądze – powiedziała Pani Różalska .

Pan Wójt dodał, że dyrektorzy szkół dysponują swoimi budżetami i tylko oni mogą decydować o sprawach płacowych swoich pracowników. Związki Zawodowe winny się zwracać w tych kwestiach do swoich pracodawców – powiedział Pan Wójt.

Radni nie podjęli dalszej dyskusji na ten temat.

 

Następnie Pani Regina Karolewicz – inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi przedstawiła radnym, projekt uchwały w sprawie:

 

- warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży i przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski.

 

Ponadto dodała, że projekt niniejszej uchwały  , zgodnie z  obowiązującym prawem w odniesieniu do uchwał  rad gmin dotyczących pomocy publicznej / programy pomocy de minimis/  musi być wysłany do Prezesa Urzędu Kontroli i Konsumenta który ma 14 dni na  zajęcie stanowiska w sprawie projektu.

 

Wobec powyższego uchwała w tej sprawie będzie mogła być podjęta dopiero na następnej sesji – dodała p. Karolewicz.

Radni zapoznali się z projektem uchwały i wypracowali wspólne stanowisko w tej sprawie.

Zagłosowali  za ustaleniem bonifikaty wymienionej w § 1 niniejszej uchwały  w wysokości w punkcie: a/- 50 %   punkcie:  b/ - 40 %   oraz w § 2  - punkt a / 40 %,  punkt:  b/ - 30 %.

Ponadto radni zaproponowali wykreślenie  z niniejszej uchwały § 3 dotyczącego bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i uzasadnili to następująco

- przedmiotową opłatę wylicza się za zaliczeniem wartości prawa wieczystego i w związku z tym nie stanowi ona ceny rynkowej. Wnioskujący o przekształcenie mają możliwość rozłożenia  opłaty na raty nawet do 20 lat.

Projekt niniejszej uchwały stanowi załącznik do protokółu.

Więcej dyskusji nie podjęto, wobec czego przewodniczący dzisiejszego posiedzenia, pan Woźniak podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała ; M. Konieczna.

 

 

                                                                                         Przewodniczący  posiedzenia

 

                                                                                               Wiesław  Woźniak

 

 Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-24
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.